היסימיטרא
Mugwort
(Artemisia Vulgaris)

,חיש יומד ,הובג יתנש-בר חמצ היסימיטראה
.רטמ 2 דע אשנתהל םייושעש םילועבג לעב
ירמצ הטעמ םיסוכמו ןוילעה םקלחב םיקלח ,םיהכ םיקורי םילעה
דע ילוימ םיחרופו םיקרקרי-םיבהבהצ םיחרפה .ןותחתה םקלחב
.רבוטקוא
תינופצה הקירמאבו הפוריא ,היסא ,הקירפאב הצופנ היסימיטראה
.רוב תומדאבו םימ תורוקמ תודג לע ,םיכרד ילושב ,תימורדהו

םייח ,טלסב ביכרמכ ,םיריעצה היסימיטראה ילע תא לוכאל ןתינ
חוחינ ,תורירמ טעמ ןוזמל הפיסומ םילעה תפסוה.םילשובמ וא
.לוכיעל תעייסמו םיענ

.םיקרח החוד הירט וא תשבוימ ,היסימיטראה
.העוגר הנישל תוירכ יולימב תשמשמ איה


לודיג יאנת
.תיבובקרב הרישעו בטיה תזקונמ ,תיסיסב טעמ עקרק
.האלמ שמש
.החירפה ןמזב השענ ףוסיאה


תיאופר תוליעפ
םהב ,םיפידנ םינמש םיליכמה ,היסימיטראה ילעב םישמתשמ
,(Linalool) לואניל ,(Artemisin) ןיסימטרא ,(Cineole) לואניצ
םינוטקל ,(Pinene) ןניפ ,(Borneol) לואנרוב
,(Azulenes םיינלוזא ןפרטיווקסס
,םידיאונובלפ sesquiterpene lactones)
(Thujone) ןו'גות ,םינינאט,ןיראמוק תובוכרת
.(Triterpenes) םינפרטירטו
היסימיטראה תונוכת
סוקוקופטס יקדייח לש םתוחתפתה תא םיענומ םה (1)
יפיט סוליצב ,(Staphococcus aureus) סוארואא
,(B. Dysenteriae) היירטנזיד סוליצב ,(Bacillus typhi)
,(Streptococcus) םינושה וינימל סוקוקטוטפרטס
(B. Subtilis) סיליטבוס סוליצב ,(E. coli) ילוק
(Pseudomonas) סנומודבספו

...ומכ ,תוישגר תויעבב לופיטל םישמשמ םישרושה
.הניש תוערפה.(Anxiety) תודרח.ןואכיד

...לוכיעה תכרעמב תולחמב לופיטל תשמשמ םילעה תטילח
.לוכיעל עויס/הרמ ץימו הביק תצמוח רוציי דודיע
.םיזגו תוחיפנ לע הלקה
.הנוזת ירמוח תגיפסב עויס
...ןכו
.השיבחו םומיד תריצע ,םיעצפ יוטיח
.ןורג יבאכ לע הליקמ איה רוגריגב

היסימיטרא הת
.םיחתור םימ לפס יצחב םישבוימ היסימיטרא ילע תיפכ ורשה
.םויה ךשמב ומגל .שבדב וקיתמה :ילנויצפוא

 .הלועפ בחר םיקרח ריבדמכ םג שמשמ היסימיטרא הת 

,תיניסה האופרב םישמשמ היסימיטראה ילע
םשב ןכו (Ai ye) הי ייא םשב םירכומ םה םש
.(Hao-shu) וש ואה
תעב ,ףוגב תודוקנ םומיחל ,הרוטקנופוקאב םישמשמ םה
.תוינפוג תויעבב לופיט
תברקב םיפרוש ותוא רגיס תרוצל םישבוימ םילע םילגלגמ
.לופיטה םוקמ תא םמחל ידכ ,רועה

תקחרהל היסימיטראה תשמשמ תיביטנרטלאה האופרב
תרדסההלו תותיוועו םיבצע ישוחימ ,םייעמהמ םיעלות
.ישדוחה רוזחמה

תורהזאו שומיש תולבגמ
...לע רוסא היסימיטראב שומישה
יתלב םירמוח רבעמ ששחמו הלפה ששחמ ,ןוירהב םישנ
.םאה בלח תועצמאב קוניתל םייוצר    
.םירענו םידלי
.(Epilepsy) הליפנה תלחמ ילוח
.תותיוועו הליחב ,דבכל קזנ םורגל לולע רתי שומיש
.רוע תחירפו היגרלא םורגל לולע ףוגב חמצה עגמ