יפוריא ןולא
Common Oak
(Quercus robur)

אשנתהל יושעש) לודג רישנ ץע יפוריאה ןולאה
,ללכ-ךרדב ,לדגו רתויב דימע ץעה .(המוד רטוקו רטמ 40 הבוגל
.םינז 500-כ ןולאל .תורעיב
.םתוא םתוא תדחיימה ,תינייפוא הרוצ םילעל
.םייבקנ םיחרפו םיירכז םיחרפ ץעל
.ךראומו (מ"ס 2.5-כ) ןטק לבורטצא ירפה
.הרוחש דע ,ההכ-המוח עזגה תפילק .םילבורטצא 5 דע הצובק לכבתואקשמו תוניי ןוסחיאל תויבח רוצייל תשמשמ הצעה
.םנשייל ידכ ,םירחא םיילוהוכלא    
םייולקו םיצוצק .םיניזמו םיליכא םיערזה
.םידקשל ףילחת םישמשמ םה   
םפיסוהלו םתוא ןוחטלו םשבייל ןתינ   
םבברעל וא םינוש םילישבת יוביעל   
.םחל תנכהב םינגד םע   
םתוא ,םירמ םינינאט םיליכמ םיערזה
.םימרוז םימ תחת ףוטשל גוהנ    
.םתניחט רחאל םיערזה תא ףוטשל רתוי טושפ    
.יאסנוב תטישב לודיגל םיאתמ ןולאה

,םימ תגופס עקרקב םיערזה תא רובקל גוהנ היה רבעב
.םירמה םינינאטה תא םהמ קיחרהל ידכ ,ףרוחה ךשמל
.ביבאב םיפלוש ויה םיטבונה םיערזה תא

.הפקל ףילחת םישמשמ םייולקה םיערזה
.םייח-ילעב ןווגמ וילא ךשומ ,וילבורטצא תוכזב ,ץעה
רויצל םחפל רוקמ ,בוט הריעב רמוח תשמשמ הצעה
.םיניכסל תוידיו (רבעב) תוניפס תיינבל ,(Charcoal)     לודיג יאנת
,תיסיסב דע תילרטינ ,הדבכ דע תינוניב ,הקומע עקרק
.בטיה תזקונמו הירופ    
.םיקראפב בולישל םיאתמ אוה .ריעב ולדגל םג ןתינ
.יקלח לצ דע ,האלמ שמש
.העובק הייקשה
.םיערזמ השענ יובירה
.םתלשבה םע םילבורטצאה תא עורזל שי    
.חורה ידי-לע תישענ היירפהה
.הנש 1,000 ליגל עיגהל יושעו תוקזח תוחורב דימע ץעה
בושל ,תובורק םיתיעל ,םייושע ,ופרשנ וא ועדגנש םיצע
.חתפתהלו    
בר רפסמל בושח לודיג תיב שמשמ אוה
.םייח-ילעבו םיקרח לש    
.םייח-ילעב ןווגמל ןוזמ םישמשמ םילבורטצאה
.םילחזו תונוזלח החוד ןולאה ילע תבבג
.טסופמוקל זרזמ רמוח תשמשמ תשבוימה הפילקהתיאופר תוליעפ
 דע 5 ינב םיפנע תופילק ףוסאל גוהנ .ץעה תפילקב םישמתשמ
.ידיתע שומישל םירמושו םישביימ םתוא ,הנש 12

.(Calcium oxalate) ןדיסב הרישע הפילקה
,(Creosote) טוסוארק ,(Acetic acid) תיטצא הצמוח הב שי
םיינפרטירט םידיסוקילג ,ןינופאס ,ןינאט ,ןלימע
.(Levulin) ןילובלו ןיטקפ ,ףרש ,(Triterpene glycosides)

תונוכת

.םומיד רצוע
.קזחמ
.ךאב יחרפ

.יתקלד יטנא
.אטחמ
.שדוג דגונ
.ץווכמ
...תימינפ ,תשמשמ ץעה תפילקמ המח תיצמת
.(ןיניכל ףילחת) ןיגוריסל םוח
.םימומיד

.ינורכ לושליש
.(Dysentery) הירטנזיד

...ינוציח שומישבו
.תועזוימ םיילגר
.םירוחט
.םיעצפ תפיטש
.רוע תוחירפ
...ןכו
.(Leucorrhea) הנבל הביז
.רוגריגב ,קלדומ ןורג
.הפ תוקלד תפיטש

.תילניגאו הפיטש
ןימה ירביא תפיטש
.(תושרפהו תוקלד)   
.תעבטה יפ תפיטש

...תויעבב לופיטל הפילקה תשמשמ היטפואימוהב
.(Gall bladder) הרמ סיכ .(Spleen) לוחט