סננא
Pineapple
(Ananas comosus)

ליזרבו יאווגרפב ורוקמ .יתנש-בר חמצ סננאה
.הקירמא-םורדב
.תויפורט-בוסו תויפורט תוצראב ותוא םילדגמ
.ג"ק 2.5דע עצוממ ירפ לקשמו רטמ 1.5 הבוגל אשנתמ חמצה

רפסממ בכרומו לועבגה זכרמב הדורו-הלוגס תחרפתמ עקוב ירפה
.דחי םירבוחמה ,םיערז אלל ,םינטק תוריפ לש לודג
.םותכ דעו בוהצמ ,(5 םנשי) ןזל םאתהב תונתשהל יושע ועבצ
.הלוכ הנשה ךשמ ירפ חמצה בינמ תויפורטה תוצראב

ירפב שומישו הריחבל םיפיט
.עגמל טעמ ךרו קורי עבצ לכ אלל ,זע עבצ לעב ירפ ורחב
עבצ אלל ,םיכירפו םיקורי תויהל ותוא םיפטועה םילעה לע    
.םהיתוצקב םוח וא בוהצ    
.ותכירצ ינפל ,םימי 3 דע ררקמב ירפה תא קיזחהל ןתינ
,םימי רפסמ רדח תרוטרפמטב קיזחה רשפא רסוב ירפ
.(רפתשת אל ותוקיתמ) ותויצמוח תא תיחפהל ידכ    

.ןדעמ בשחנ םור וא הקדוו םע סננא ץימ 
םיזופתו םיחופת ץימ ,סננא ץימ ובברע 
ליבגנז הקשמ וא םור ,הקדוו ופיסוהו   
.דיימ ושיגה (Ginger ale)  


לודיג יאנת
.תיצמוח טעמו תיבובקרב הרישע ,תילוח עקרק
.הרקל דאמ שיגרו תרוצבב דימע חמצה
.החל עקרק השורד ,בוט לובי תלבקל
.ותעיטנמ םישדוח 12 דע 8 רחאל לישבמ ירפה
לישבהל וילע ,תיברימ רכוס תלוכתו רתויב בוטה םעטל
.חמצה לע ודועב    
שוחו ןזה תרכה ,ןויסנ םישורד ,הלשבהה בלש תכרעהל
.בוט חיר    
הילעמ .הרוטרפמט לש עובקו רצ םוחת שרוד לודיגה
.עווגי חמצהו עקבתי ירפה ,םילעה וברצי    
.םאה חמצמ ,(יביטטגו) יחמצ לודיגמ השענ יובירה
...ןה תוירקיעה יובירה תוטיש 4
.ירפל תחתמ ,לועבגהמ םיעקובה ,םירצנמ
.םילעה יסיסבמ תועקובה ,תוקנוימ
.ירפה הצקמ םיחמוצה ,םירתכמ
.עקרקה ינפל תחתמ םיעקובה ,םירצנמ
,הבבגב הביבסה תא תוסכלו ץיקב סננא תעטל ץלמומ
.עקרקה תוחל לע הרימשו רב יבשע תצצה תעינמל    

םייתיב םיעצמאב יוביר
.הארמל ןנער קורי םילע רתכ לעב ,אירב ירפ ורחב
,ירפל לעמש םילעה רתכ תא תיבוביס העונתב וריסה
.ירפהמ קלח לכ רתווי אלש ךכ     
םילע 6 דע 4 ורתוויש ,םינותחתה םילעה תא וריסה
.(םהיניב םייובח םינטק םילע רפסמו) דבלב םילודג     
.םימי רפסמ ךשמ תושקתהלו שבייתהל רתכה סיסבל וחינה
הביבסב ,בטיה תזקונמ ,תילוח עקרקב רתכה תא ולתש
תועש 6-ל קוקז ליתשה .הרישי שמשב אל ךא ,תראומ     
.םוי רוא     
בגא ,רתכה עיבג סיסב ךותל ,םימי רפסמ ידמ וקשה
.החל טעמ עקרק לע הרימש     
,שדחה חמצה תטילקל םינושאר םינמיס תעפוה םע
.ילזונ ןשד טעמב (שדוחב םעפ) הייקשהה ימ תא ולהמ     
לולע רבדה .הייקשהה סיסבל לוח וא ךולכל תרידח וענמ
.חמצה תא לוטקל     

רחאל ,םעפ לכב ותוא וחינה ,ותוחתפתה אישל חמצה עיגה םע
םורגיו תינומרוהה ותוליעפ תא שבשי רבדה .ודיצ לע הייקשהה
תוחתפתה דדועיש ,(Ethylene) ןליתא :ףסונ ןומרוה תוחתפתהל
.חמצב החירפ


תיאופר תוליעפ
.C ןימטיוו A ןימטיו ליכמ סננאה
(Bromelain) ןילמורב םיזניאל בוט רוקמ אוה
יטנא תונוכת לעבו לוכיעה תכרעמל בושחש
.ןינורסק :ואר .תויתקלד

...תולחמ רפסמב לופיטל שמשמ סננאה
.תונוילעה המישנה יכרדב םימוהיז
.בל תלחמ
.םיקרפ תקלד

,יפרתומיכ לופיט וא הקיטויביטנא תליטנ תעב סננא תכירצ
.ןתוליעי תא הריבגמ


לפס 1-ב (םיעצוממ) םייתנוזת םיכרע

(1) %ג"מםרג'חיךרעה

 
 
 
 
 
 
 
 

39%
1%
3%


 

0
1.55


0.667
0.005
 

19.2
1.86
14
0.605
0.605

76תוירולק
כ"הס ,ןמוש
יוור ןמוש
לורטסלוכ
ןרתנ
תומימחפ
םייתנוזת םיביס
םירכוס
ןובלח
A ןימטיו
C ןימטיו
ןדיס
לזרב

.תצלמומה תימויה הכירצהמ % (1) 

ןילמורב
אוה ,(Debridase) זאדירבד םג יורקה ,(Bromelain) ןילמורב
.סננאה ירפמו לועבגהמ קפומה ,תירפוג ליכמה ,לוכיע םיזניא
הקיר הביק לעו םינובלח לוכיעב תעייסמ החורא ןמזב ותכירצ
.תוקלד דגונ שמשמ אוה
וב שמתשהל רשיא (Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה
העיצפמ האצותכ ,םיסוניסבו ףאב תוקלד/תויוחיפנב לופיטל
.םיינושאר תונויסנ תואצות רואל תאז ,חותינ וא

םיריסמ ותרזעב ,ןילמורבב ורוקמש ,רצומ םג אוה זאדירבד
.תישילשו הינש הגרדב תויווכמ (Debridement) התמ המקר

תורהזא
תויגרלא תובוגת םיבר םירקמב ויה ןילמורב ירצומב שומישל
.המישנ יישקו ןורגה תוחפנתה םהב ,תויטמתסאו    
הלעמו תויטויביטנא תופורת רפסמ תגיפס ריבגמ ןילמורבה
תורחא תופורת לש ןתוליעפ םג ריבגמ אוה .ףוגב ןתמר תא    
.אפרמ-יחמצ לש םתוליעפ לע ילילש ןפואב עיפשהל לולעו    
תושדח
2002 רבמטפס
תויווכ תייפרת
(Debridase) זאדירבד ל'ג החתפ MediWound תילארשי הרבח
ליצהל ותרזעב ןתינו חותינ ףילחמ לופיטה .תוייווכ יעגפנב לופיטל
ךכב ןיטקהלו (עגפנהמ ללכ-ךרדב םיריסמ ותוא) רועהמ 50%
,המקרה לש ימצע שודיח םג דדועמ ךילהתה .רוע תלתשהב ךרוצ
.זופשא ןמז רצקמו לפוטמהמ םיבאכו בר לבס ענומ