זרוא
Rice
(Oryza sativa)

הטיחה תחפשממ יתנש ינובשע חמצ אוה זרוא
.רטמ 1.20 הבוגל אשנתהל יושע אוה .סריתהו

2 םהב ,20-מ הלעמל םילדגמ םהמ זרוא לש םינז יפלא םנשי
םילקאה ןהב ולאב רקיעב ,תוצרא 100-מ הלעמלב תאז ,םיירקיע
.היסא חרזמ-םורדב ,דחוימב חל
תשמשמה הפילקה .ירבועה זרואה חמצ תא ליכמ זרואה ריגרג בל
המקר תובכשמ בכרומה ןיבוסה תא תפטוע החישק הנגה תבכש
.ןמשו םילרנימ ,םינימטיו ,ןובלחמ תבכרומה תיביס
קלח תא ביכרמה ימינפה גבנה/םרפסודנאה יוצמ ןיבוסל תחתמ
.ריגרגה לש יראה

רשא היגרנא רוקמ ,ןלימע ליכמ ימינפה גבנה
גבנהו ןיבוסה .טבונה ערזה תא תשמשמ
.םילכוא ותוא ריגרגב קלחה םה
.ןיבוסב םיאצמנ םייתנוזתה םיביכרמה רקיע

...ריגרגה ךרואל םאתהב םיגווסמ זרואה תא
5 יפ דע לודג רגרגה לש וכרוא .(Long Grain) ךורא ריגרג
.םיכרו םידרפנ םיראשנ םילשובמה םירגרגה .ובחורמ 
.םיטלסבו תירקיע הנמ ,תדרפנ הנמכ ילאידיא הז זרוא גוס 
.לוגע וניאו הבע ריגרגה .(Medium Grain) ינוניב רגרג
םירגרגה רשאמ םינדועמו רתוי םיחל םילשובמה םירגרגה 
םחל ,םילישבת ,תפרפרל םיילאידיא ולא םירגרג .םיכוראה 
.השיחב םיכירצמ םניאש םימשרמו 
םירגרג .לוגע טעמכ ריגרגה .(Short Grain) רצק ריגרג
גנידופל םימיאתמ םה .ינשב דחאה קובדל םיטונ םילשובמ 
.השיחב םיכירצמ םניאש םימשרמלו 

.הליכא הניאש הפילקב תא ללוכ רצקנש זרוא
םהש דע םימרוז םימב זרואה תא ףוטשל שי וב שומישל םדוק
.םייקנ ויהי

גהנמה ןאכמו תוירופל למס זרואב םיאור םיבר םימע
.התע הז אשינש גוז לע זרוא רזפל

 אלמ/םוח זרוא
ולשבל שי .הפילקה קר הרסוה ונממ ימלוג זרוא אוה םוח זרוא
.תוקד 45 דע 40 ךשמב
ריכזמ ומעטו שימג טעמ םקרימ םוחה זרואל היהי ולושיב רחאל
.ןיבוסל יעבט רוקמ הווהמ םוחה זרואה .זוגא לש םעט

אלמ/םוח זרוא לושיב
.םימוהיז ונממ וקיחהו זרואה תא בטיה ופטיש לושיבל םדוק
.תועש 6 ךשמב םימח םימ םע ריסב ותוא ורשה
.זרואה תא םהילא ופיסוהו םימ וחיתרה
.תופסונ תוקד 20 ךשמב ותוא לשבל וכישמה
,תופסונ תוקד 15 דע לשבל וכישמה ,דחוימב השק זרואה םא
.וישוקל םאתהב  
.תופסונ תוקד 5 הסוכמ ותוא וקיזחהו שאהמ ריסה תא וריסה

(ליגר) שטולמ/ןבל זרוא
הרסוה ןיבוסה תבכש םגש ךכ ,ןיטולחל שטולו ןחטנ ןבל זרוא
.תוקד 15 ךשמב ולשבל שי .ונממ
 
ארפ זרוא
Wild rice
(Oryza rufipogon)

םימ יווקמ ידיצל ,םימב חמוצה בשע אלא ,זרוא וניא ארפ זרוא
.הקירמא ידילי םינאידניאה תא שמיש אוה רבעב .הקירמא ןופצב
.ןיזיל תינויחה ונימאה תצמוחב רישע ארפ זרוא
.1:5 סחיב ,ארפ זרואב םוח זרוא תכירצ ןזאל ץלמומ
אוהשכ) דרושו ןגלשאבו B הצובקמ םינימטיוב רישע ארפ זרוא
םוטא ילכב ,(םייעובש דע) ליגר זרואמ רתוי ךורא ןמז (לשובמ
.רוריקב ,ריואל
העיגפ אלל ,תכשוממ הפוקתל לשובמ ארפ זרוא איפקהל ןתינ
.םעטבו םקרמב

לפס 1/2-ב יתנוזת ךרע

םינוכתמ
...םירבונצו םיקומיצ םע זרוא
...םירבונצ םע םוש זרוא

ןוסחיא
לשובמ יתלב ,ןבל זרוא
.השביו הרירק הביבסב ,ריואל םוטא ילכב ,הנש דע ,ונסחא
םג ורזפו ול ופיסוה םיקיזמ םיקרח ינפמ זרואה לע הנגהל
םילעב םתוא םילעב.הנפד ילע הנפד ילע רפסמ ביבסמ  
.םישדוח רפסמ ידמ רתוי םיירט  

לשובמ יתלב ,ןוחט זרוא וא אלמ/םוח זרוא
תלוכת בקע ,דבלב הנש 1/2 לש הפוקתל ,המודב ןפואב ונסחא
.ררקמב ןוחט זרואו אלמ/םוח זרוא קיזחהל ץלמומ .וב ןמשה


לודיג יאנת
תכרעמ תוחתפתה רשפאל ידכ ,קמועל עקרקה תא חחתל שי
.חמצב ךומתתש םישרוש  
.חמצב םימה תגיפס ןוזיאל ,דיחא הבוגב תויהל עקרקה לע
.בוט זוקינו העובק הייקשה השורד
.רב יבשע (תועיבקב) קיחרהל שי
.תידדהו ומצע תא הרפמ זרואה
.םיערזמ השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
הליכמה תבכרומ המימחפ אוה זרואה
לכעתהל ול םימרוגה םיביסו ןלימע
הרוצאה היגרנאה תא לצנל ךכו תויטיאב
.תוליעי רתיב ונייהד ,ןמז ךרואל וב

...ב לופיטל זרואה שמשמ תיממעה האופרב
.(Jaundice) תבהצ
.תוליחב
.(Ophthalmia) םייניע תקלד
.דש ןטרס
.םינוש םילודיג
.ףאהמ םומיד
.(Fever) םוח

...תונוש רוע תויעב
.(Burns) תויווכ
.תויוחיפנ
.(Warts) תולבי
.םיעצפ

...ומכ םייעמ יאולחת
.(Dyspepsia) לוכיע תוערפה
.(Dysentery) הירטנזיד
.לושליש

...ל םג בשחנ זרואה
.םילחז דימשמ
.םיעלות דימשמ
.ןנצמ
.קזחמ
.םילער דגונ
.ןובאית ררועמ
.עיגרמ
.ןתשמ
...ב לופיטל זרואה תפילק תשמשמ ןיסב
.קוזיח.הירטנזיד

...ב לופיטל ןיסב תושמשמ ,םילמג ןמושב תופאנה ,זרוא תוגוע
.םירוחט

...ב לופיטל זרוא ימ םישמשמ היאלמב
.(לפלפ תפסותב) הרגדופ.םיביכ

...ב לופיטל לשובמ זרוא שמשמ ודוהבו היאלמב
.םייתלגומ םילודיג תשיבח.תויוחיפנ

...ןה זרואה חמצ שרושל תוסחוימה תונוכתה
.ץוויכ
.(Anuria) ןתש תריצע
.(Anhidrotic) העזה תתחפה

...ב לופיטל םישמשמ זרוא יטבנ
.הזחבו ןטבב (Fullness) תואלמ תשוחת
.ןובאית רסוח.שלח לוחט
.לוכיע תוערפה

...ל םיכורחה םילועבגה תסימת תשמשמ היזנודניאב
.ימינפ שומישב ,הלפה
.רעישה תפיטש

...תושדח - זרוא ואר