שרוחה םתוריחא
Spanish broom
(Spartium junceum)

,האנ רישנ חיש אוה שרוחה םתוריחא
הפוריא םורדב ,הקירפא ןופצב ץופנה
.לארשיב הז ללכב ,ןוכיתה םיה ןגא תוצראבו
אשנתהל יושעו םיחיש ךבסבו םישבי ריג עלס ירוזיאב חמוצ אוה
.םירטמ 3.5 דע הבוגל
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיינחירה םיחרפה
.םיאטאטמ רוצייל םישמשמ םיכרה םיפנעה
.םילס תעילקל םישמשמ םילועבגה
.םימשבב שמשמה ףידנ ןמשו בוהצ עבצ םיקיפמ םיחרפהמ


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,(הלד עקרק הזב) עקרק יגוס רחבמ
.תילרטינ דע תיסיסב עקרק הפידע    
.האלמ שמש
.םיקרח ידי-לע תישענ הקבאהה
.םילימרתב םינותנה ,םיערזמ יובירה
.עקרקב ןקנח עבקמ םתוריחאה
םיה ריואל הפישחב ,תוחורב ,תרוצבב דימע אוה
.םהוזמ ריואלו    


תיאופר תוליעפ
.םיערזבו םישבוימ וא םיירט ,םיחרפב םישמתשמ
ןפרטירט ,תויביכ-יטנא תונוכת לעב ןינופאס שי םיחרפב
:םינלער ינש ,(Spartitrioside) דיסויטירטרפס ,(Triterpene)
(1) .דועו (Cytisine) ןיזיטיצו (Sparteine) ןיאטרפס
.Journal of ethnopharmacology (1)
תובוכרת ליכמ ,םיירטה םיחרפהמ םיקיפמ ותוא ,ףידנה ןמשה
,(Tricosane) ןזוקירט ,(Kairomonal compounds) לנומוריאק
.(Pentacosane) ןזוקטנפו (Tetracosane) ןזוקרטט

שרוחה םתוריחא תונוכת
.יביכ יטנא
(2) .יתקלד יטנא
(2) .םיבאכ ךכשמ
.קזח ןתשמ
.המצוע בר האקה םרוג
.לשלשמ
.בלה לע עיפשמ
Journal of Medicinal Food. Sep 2006 (2)

...ב לופיטל םיחרפ תטילח תשמשמ (הילוטנא) היקרוטב

...ב לופיטל תשמשמ םיערזה תסימת
.(Dropsy) תמיימ

תורהזא
תכרעמ לע הליער העפשה (םיערזל דחוימבו) ולוכ חמצל
הביק ייוריגמ םורגל לולע רתי ןונימ .תיזכרמה םיבצעה    
.תמדרתו תושק תותיווע ,קותיש דעו לושלישו