האנזוא
Old man's beard
(Usnea barbata)
 
םייאלכ-ןב ונייהד ,(Lichen) תיזזח איה האנזוא
.הירטפו הצא ןב
 
הקירמא תורעיב ,םיצעמ היולת הלדגה ,הריעש המולפכ התרוצ
.הפוריאו היסא ,תינופצה
 


תיאופר תוליעפ
הצמוח אוה הב ירקיעה ביכרמה .הלוכ תיזזחב םישמתשמ
.(Mucilage) יחמצ ריר םג הב שי .(Usnic acid) תינזוא
,תיטויביטנאה התלועפבו רמ המעט
.םתוחתפתה תא תענומו םימזינגרואורקימ הדימשמ איה
םייריר םימורק קזחמה ,(Mucilage) יחמצ ריר האנזואב
.ינדרוט לועיש לע לקמו (Mucous membranes)

תונוכת
 
.המלחה תזרזמו ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ
.לוכיעל תעייסמ .תיטויביטנא
.תחייכמ .תיתיירטפ-יטנא

םישומיש
...ב לופיטל
.(Athlete's foot) םיילגר תזזג
.(Vaginal infections) קיתרנ ימוהיז

...גוסמ םיקדייח ימוהיזו
.(Staphylococcus) סוקוקוליפטס
.(Streptococcus) סוקוקוטפרטס
.(Pneumonococcus) סוקוקונומיונפ

םושי
.םהוזמ עצפ לע הקבא רוזיפ
.תזכורמ המח תיצמת
.(יליתא להוכ 70%1:3 סחי) לוהוכלא תסימת
.החשמ

ןונימ
.םויב םימעפ 3 ,ל"מ 4 דע 3 :רגובמל
.ןונימה תא ריבגהל ןתינ םישק םירקמב
 
תוחיטב
תוילילש יאוול תועפות האנזואב שומישל ןיא ,עודיה לככ
.תופורת תליטנל תוידדה תועפשה לע עודי אל ןכו
.הב שומישל םדוק אפורב ץעוויהל ץלמומ ,תאז םע