...חיטבא ואר

2006 רבמטפס
ןפוקילל רוקמכ חיטבא
וחתיפ ב"הראב Agricultural Research Services ירקוח
ותוא הדימעמה ,חיטבאמ ןפוקיללש ויוצימל השידח הטיש
הטישה םירקוחה ירבדל .הינבגעה תמועל ףדעומ הרחתמכ
םג הבוט השידחה הטישה םירקוחה ירבדל .הינבגעה
דרוה ירפ ,הבאיוג ומכ ,םירחא תוריפמ ןפוקיל לש ויוצימל
.המודא תילוכשאו
ילוטנ םיחיטבאהש אצמנ םינושה חיטבאה ינז לכ ןיבמ
.ןפוקילב םלוכמ םירישעה םה םיערזה

Agricultural Research Services


2007 סרמ
ןיניגרא קפסכ חיטבא ץימ
ךשמנ רשא ,ב"הרא Texas A&M University-ב רקחמ
בוט רוקמ שמשל יושע חיטבא ץימ יכ הליג ,תועובש 3
אצומ רמוח הווהמ רשא ,ןיניגרא תינויחה ונימאה תצמוחל
.ןקנחה תצומחתל (Precursor) אצומ רמוח הווהמ
תייתש תליחת רחאל תועובש השולש יכ םיחוודמ םירקוחה
.22%-ב םדב ןיניגראה תמר התלע החורא לכב חיטבא ץימ
ונימאה תצמוח תמר
(ןיניגראה לש םירמוחה ףוליח לש יאוול רצות) ןיתינרואה תמר
.18%-ב ,איה םג הלדג

Nutrition


2008 ילוי
הרגאיול ףילחתכ חיטבא
הפורתל ףילחת שמשל יושע חיטבא םירקוח ירבדל
ונימאה תצמוחב ורשועל תודוה תאז ,(Viagra) הרגאיו
המודב ,םתוא הביחרמו םד-ילכ הפרמה ןילורטיצ
הרגאיוה תלועפל המודב ,םתוא הרגאיוה תלועפל
לש תויעבב לפטל ודעונ רשא תורחא תופורתו
.יתפקיז לשכ/תונוא ןיא
תצמוח לש זוכיר לע עודי היה הכ דע םירקוחה ירבדל
ותומכש ררבתמ ךא ,חיטבאה תפילקב ןילורטיצ ונימאה
הכ דע בשחנש יפכמ הלודג ,חיטבאה לש ליכאה קלחב
אצומ רמוח הווהמה ןיניגראל ףוגב רמומ הז רמוח יכו
חיטבא רטיל 0.12-ב .ןקנחה תצומחתל (Precursor)
.ןילורטיצ ג"מ 150-כ שי
םירבגה תיברמ ולא םירבד לע םיקלוחה ולא ירבדל
.ןיניגראב רוסחממ םילבוס םניא הפקיז תייעבמ םילבוסה

WebMD


2009 טסוגוא
קלדו הנוזת ירמוח בינמ םוגפ חיטבא
U.S. Department of Agriculture רקוח לש םהירבדל
ללגב ,ןוזמכ שומישל םירכמנ םניא רשא םיחיטבא ב"הרא
ידוקפית ןוזמ רוקמ שמשל םייושע ,םארמב םינוש םימגפ
ןפוקיל ונייהד ,תואירבל םיליעומה הנוזת ירמוח קפסמה
הרתונש םיססתומה םירכוסה תלוכתל תודוה ,ןכו ןילורטיצו
(Biofuel) ינגרואה קלדה תקפהל שמשל םייושע םה ,םהב
.(Ethanol) לונתא

Biotechnology for Biofuels


2010 רבוטקוא
םד-ילכו בל תלחמל ןוכיס תוניטקמ חיטבאב תובוכרת
ב"הרא The Florida State University ירקוח לש םהירבדל
םוצמיצב ליעוהל תויושע חיטבאמ וקיפה םתוא רשא תויצמת
תכירצש ררבתה .(Pre-Hypertension) םד-ץחל רתי םדק
תא הדירומ תועובש 6 ךשמב חיטבאמ ןילורטיצ תיצמת
םיקרועה יבאב םדה-ץחל לג תאו םדה-ץחל
םילבוסה הדימעה ליגב םישנאב (Aortic Wave Reflection)
.םד-ץחל רתי םדקמ
תויושעש םד-ילכ תוביחרמה תונוכת שי הז ידוקפית ןוזמל
ותכיפהו םד-ץחל רתי םדק לש ותומדקתה תא עונמל
.ץבשלו בל-תלחמל ןוכיס הווהמה ,םד-ץחל רתיל

American Journal of Hypertension


2012 ינוי
(1) םד ץחל רתי דגנ חיטבא תיצמת
ףסות יכ םיחוודמ ב"הרא Florida State University ירקוח
רוזעל יושע (Watermelon Extract) חיטבא תיצמת לש ימוי
(Moderately Elevated) ןותמ הובג םד ץחל תדרוהב
םדה יצחל ודרי רקחמב .הדימעה ליג ינב םינמש םירגובמב
.המאתהב תיפסכ מ"מ 7.6-בו 15.1-ב ילוטסאידהו ילוטסיסה
.ןונימב היולת העפשהה תדימ םירקוחה ירבדל
.םד ץחל רתי םדק םע םירגובמ 14 ופתתשה רקחמב

American Journal of Hypertension


2014 לירפא
(2) םד ץחל רתי דגנ חיטבא תיצמת
ופתתשה וב ,ב"הרא Florida State University-ב רקחמ
,תועובש 12 ךשמנ רשא ,הדימעה ליג ינב םינמש םישנא 13
תיתועמשמ דירוהל היושע חיטבא תיצמת תכירצ יכ אצמ
החונמב ןה ,רתי לקשמ ילעב םישנאב םדה ץחל תא
ךרענ רקחמה .(Under Stress) ץחל תחת ןהו (At Rest)
ןוכיס רתי םייק וב ,('צ תולעמ 4) רק ריוא גזמ יאנתב
לכ םיפתתשמה ולטנ אל רקחמה ךלהמב .בל ףקתהל
.םדה ץחל תדרוהל הפורת

American Journal of Hypertension