...סרנק / קושיטרא ואר
 
2008 ילוי
לורטסלוכ תמר דירומ קושיטרא
תועובש 12 ךשמנ רשא ,הינטירב University of Reading-ב רקחמ
קושיטראה ילעמ תיצמת ג"מ 1,280 יכ אצמ ,םיבדנתמ 73 וב ופתתשהו
לורטסלוכה תומר תא דירוהל היושע (Artichoke Leaf Extract/ALE)
.6.1%-ב ,תרחא הניחב לכמ םיאירב רשא ,םירגובמב

University of Reading


2011 רבמבונ
עבוש תשוחתל תומרוג קושיטראו תיעועש
תיעועשמ תויצמת יכ םיחוודמ הילטיא University of Pavia-מ םירקוח
,ךכל תודוה ,רפשל תויושעו תואלמו עבוש תשוחתל תומרוג קושיטראמו
(Phaseolus vulgaris) היוצמ תיעועשב רבודמ .ףוגה לקשמב הטילש
.(Kidney Bean) הילכה תיעועש תילגנאב הנוכמה

ףסותה תא ולביק רשא רתי לקשמ ילעב םישנא 39 ופתתשה רקחמב
תיעועש לש תיטרדנטס תיצמת ג"מ 100 ליכה ףסותה .םיישדוח ךשמב
.קושיטראמ תיטרדנטס תיצמת ג"מ 200-ו היוצמ

ןיניטולגמהוטיפ תויורק רשא תובוכרת םירקוחה לש םהירבדל
לש םהיתשרפה תא לידגהל תויושע (Phytohaemagglutinin)
ןוגקולג ייומד םידיטפפ ,(Cholecystokinin) ןיניקוטסיצולוכ
םילידגמ םדיצמ ולאו (Glycoproteins) םיניאטורפוקילגו (Glucagon)
.תואלמהו עבושה תשוחתל ךכב םימרותו הביקה ןוקיר ןמז תא

Phytotherapy Research