תועקפה תינמח/ימלשורי קושיטרא
Jerusalem Artichoke
(Helianthus tuberosus)

גוס אלא קושיטרא וניא ללכ ימלשוריה קושיטראה
הבוגל תאשנתמה (תועקפה תינמח) תינמח לש
לש הז תא ריכזמ תעקפה םעט .םירטמ 2.5 דע
.יתוברת סרנק/קושיטראה

תושמשמ ,(ןלימע םוקמב) ןילוניא המימחפה תא תוליכמ תועקפה
.םיטלסב בטיה תובלתשמו המדא-יחופתל (רתוי קותמ) ףילחת םיתיעל  
.תוכרל ןתוא ךופהי תועקפה לש ןלושיב
ןוזמה תיישעתב בושח רוקמ שמשמ ימלשוריה קושיטראב ןילוניאה
.םייתנוזת םיביס לש םרוצייב  
.(Ethanol) לונתא קלד רוצייב שמשל יושע ימלשוריה קושיטראה
לעב ידנרב לש ורוצייב ימלשוריה קושיטראה שרוש שמשמ הינמרגב
.(Topinambur) רובמאניפוט יורקה יזוגא חוחינ  


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו הרישע עקרק
.האלמ שמש
תקתעהל טרפ לופיט לכ שרוד וניא ימלשוריה קושיטראה לודיג
וגושגשל םורגת חמצה תחנזה .הנשל תחא הירופ עקרקל תועקפה  
םתוחתפתה תא ענומה ער עגפל ותכיפה ידכ דע טלשנ יתלבהו ברה  
.וביבס םירחא םיחמצ לש  
.םיערזמו עקרקב ורתונש תועקפ יקלחמו תועקפמ השענ יובירה
םירובד ידי-לע םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םיבובזו  


תיאופר תוליעפ
.וישרושבו ימלשוריה קושיטראה לש ויתועקפב םישמתשמ

תויאופר תונוכת
.ןובאית ררועמו הביקה תא קזחמ
.יללכ קזחמ
.(Bile) הרמ ץימ תשרפה דדועמ
.לק לשלשמ
.ןתשמ

(הליכא תעקפ םרג 150-ב) םייתנוזת םיכרע


הרהזא
ידי-לע קרפתמ וניא ימלשוריה קושיטראה תועקפב ןילוניאהש ןוויכ
.םייעמב םיזג תריציל םורגל רבדה לולע םדאה לש לוכיעה תכרעמ