ינומירגא/רגבא
Agrimony
(Agrimonia eupatoria)

ץופנ רשא האנ יתנש-בר חמצ אוה רגבא
,תודשב ,תינופצה-הקירמאו הפוריא יבחרב
םיהכ םיקורי םילעה .תורעיבו םיכרדב
םיננושמ םה .תוקיקד תורעשב םיסוכמו
.הנבל םתיתחת רשא הנשמ-ילעל םיקלחנו
.מ"ס 60 דע הבוגל רגבאה אשנתמ (טסוגואו ילוי ןיב) ותחירפ אישב
.לק ינומיל חוחינ שי םישותכה םיחרפלו םילעל

.רמצ תעיבצל ריהב בוהצ עבצ תקפהל םישמשמ רגבאה ישרוש
.ההכ בוהצ עבצ םיקיפמ םירגובה םיחמצה ישרושמ


לודיג יאנת
.האלמ שמש
.בטיה תזקונמ תיסיסב עקרק
םתוא םיקבאמ .דחאכ םייבקנו םיירכז :םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא תורפהל יושע חמצה .חורה ןכו םיבובז ,םירובד  
.םישרושה תקולח ידי-לע וא םיערזמ ביבאב השענ יוברה


תיאופר תוליעפ
םתוא םישבוימה םילעבו (םתחירפ םע דיימ) םיחרפב םישמתשמ
.תולעמ 40 לע הלוע הניאש הרוטרפמטב ,לצב שבייל שי

,(Luteolin) ןילואטול ,םינובלפ ,םינינאט םיזוחא 10 דע 4 שי רגבאב
תיניטוקינ הצמוח ,ןיטיצרווק ,(Apigenin) ןינגיפא ,םיניראמוק
םידירכסילופ ,(Silicic Acid) ןרוצ תצמוח ,(Nicotinic Acid)
.ףידנ ןמשו K ןימטיוו B ינימטיו ,לזרב ,(Polysaccharides)

רגבאה תונוכת
.הרמ ץימ רוציי דדועמ
.ןתשמ
.דבכה לע ןגמ
.רועב לפטמ
.לק םקשמו קזחמ
.ירטסיה-יטנא
.ץווכמ
.םיעצפ אפרמ
.ךאב חרפ שמשמ
.םד רהטמ

...ב לופיטל שמשמ רגבאה
.סגה יעמה תקלד
.ןתשה תיחופלש תקלד
.ףרוח תולחמ תארקל קוזיח
.לושליש
.זיגרה יעמה תנומסת
.ןתש ןתמב הגלבה יא
(Silica) ןרוצה תצומחת-וד תלוכתל תודוה ,יופיר יישק םיעצפ
.וב ההובגה  

םיפסונ םישומיש
.תולק רוע תוקלדב לופיטל תושמשמ תומח תויטר
.הפ-ימ שמשמו ןורגה תקלדב לופיטל הבוט רגבא תטילח רוגריג

,ותקתמהל שבד תפסותב ,רגבאה שמיש רבעב
.(Jaundice) תבהצ ןהב דבכ תויעבב לופיטל  
םישמתשמ הדנקו ב"הרא ידילי םינאידניאה
.םוח תדרוה םשל רגבאב  

רגבא הת
ילעב תושודג תויפכ יתש דע תיפכ לע םיחתור םימ לפס וגזמ
.םישבוימ רגבא  
.תוקד.15 דע 10 וניתמה
.םויב םילפס 3 ותש

הרהזא
.תוריצע ןמזב רגבאב שמתשהל ןיא