הרו-ולא
Aloe
(Aloe vera/Aloe barbadensis)

 אשנתמה ,דאמ האנ ינרשב חמצ איה הרו-ולאה
.םינז 100-כ ול ,מ"ס 50-כ הבוגל
.םיציח לערל דגנ םס שמיש אוה םש תיפורטה הקירפאב ואצומ
.םלועה יבחרב םיצופנה ,םינוש םינז 500-כ הרו-ולאלותוכר לע ,רועה תוחל לע תרמוש הרו-ולאה
.םייוריג לע הלקמו ותושימגו   
לופיטו רועה חופיטל םירצומב תשמשמ איה
.םינפ יטמק ללוכ ,וב   לודיג יאנת
.תוירוביצו תויטרפ ,יונה תוניג יגוס לכל המיאתמ הרו-ולאה
.בטיה תזקונמ ,תינוניב תילוח עקרק
.(הלעמו סויסלצ תולעמ 40) שמשל האלמ הפישח
םירוגס תומוקמבו רירק םילקאב םג הלדגל ןתינ
.(תיקלח שמש וא לצ)   
!רתי תייקשה תלבוס הניא
ידיצמ םיחמוצה ,םירצנמ השענ יובירה
.םאה-חמצ   
.םהלש םישרושה תכרעמ םע םקיתעהל שי   
.םיערזמ םג הרו-ולאה תא תוברהל ןתינ   תיאופר תוליעפ
ץימבו ,יחמצה רירה יעפוש ,םיינרשבה הרו-ולאה ילעב םישמתשמ
.םהמ םיקיפמ רשא
:(Aloin) םיניולא םניה םהב םיבושחה םיביכרמה ינש
.(Isobarbaloin) ןיולברבוזיאו (Barbaloin) ןיולברב
.ןמזה םע םהיתונוכת תא םינשמ םהינש
עייסמ רשא ,(Bradykininase) זניקידרב םיזניאה םהב םייוצמ
.םיבאכ ךוכישו תויוחיפנ תנטקהב
לע לקמה ,(Magneium lactate) טאטקל םויזנגמ םג םהב שי
תונוכת ילעב םהינש ,םוינמרגו תונוש תויוחיפנל םירושקה םייוריג
.תויטויביטנא

תונוכתה תלעב איה Barbadensis ןזמ הרו-ולאה
תשמשמה איהו םינזה לכ ןיבמ תובוטה תויאופרה
.םייטמסוק רוע ירישכתב

הרו-ולאה ילע/ץימ תונוכת
.(םיקזח) םילשלשמ
.ןוסיח תכרעמ יקזחמ

.(םומיד םירצוע) םיצווכמ
.רועה תא םיעיגרמ

רזע תשמשמו ףוגה לש ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ הרו-ולאה
...םיאבה םירקמב לופיטל
.רוק יעצפו הנירק יעצפ ,ץחל יעצפ ללוכ (1)
 .ךשמהב הרהזא ואר (2)

תא קזחמ ,(Acemannn) ןנמסייא םשב ביכרמש אצמנ
.T גוסמ הפמיל יאת תריצי תרבגה ידי-לע ,ןוסיחה תכרעמ

רפסמ הרשיא (Commission E) תינמרגה תופורתה תושר
.תוריצעב לופיטל םינז

םימושיי
הלאכו םיקרח ידי-לע וצקענש תומוקמ לע םילע ךומ וחינה
םילע חמצהמ וצצק .הלודג הלקהל ,תויגרלא בקע ורוגש   
.הסיעל ושתכו וקסר ,שרדנכ   
הרו-ולא ובלש םייעמ תותיווע תעינמל
.היוורכ יערז תסימתב   
תורישי הלעהמ רגינה ץימה תא חורמל ןתינ
,(תועוב תורצוויה ענומ) תויווכ ,םיביכ לע   
.םייתיירטפ םימוהיזו שמש תויווכ   
בושח םרוג הווהמה ,הביקה תויצמוח הנטק ימינפ שומישב
.לוכיעה תכרעמב םיביכב   

.רתויב קזח לשלשמ רמוח אוה הלעב (Emodin) ןידומאה
.הלעב תורישי שומישב הבר תוריהז וטקנ
 
הרו-ולא תחשמ
ותוא וקסרו הלעה הטעמ תא וריסה
.(רדנלב) החממב    
.C ןימטיו תקבא 'חי 500 ופיסוה
 .ררקמב ורמש
 
שמש תויווכב לופיטל סיסרת
...ובברע
.רדנבל ןמש תופיט 50
.הרו-ולא ץימ םרג 120
.E ןימטיו תיפכ 1
.ץמוח תיפכ 1

.םישדוח 4 דע ,ררקמב וקיזחה

 
יעבט םינפ םרק
,םינפה לע הרו-ולאה ץימ לש רישי םושיי
.םיינונמש םינפל םרק שמשמ
.תורגב-יעצפבלופיטל םג בוט רבדה

.באוכו שבי םינפ רועל םשרמ :ואר.הביבס ריואה תא תרהטמ הרו-ולאה
...ריוא ירהטמ םיחמצ :ואר

תורהזא
,םישישק ,םירענ ,םידליל ץלמומ וניא הרו-ולאב שומישה
.תוקינימו ןוירהב םישנ ,םיינורכ םילוח   
.רוזחמה תעבו חותינ רחאל םיעצפ לע הרו-ולא םשייל ןיא
תקלד ,םייעמ תומיסחמ םילבוסה לע הרוסא הרו-ולאה
,םיקלדומ םירוחט ,עודי וניא םרוקמש ןטב יבאכ ,ןתפסות   
םישיגרה לעו תיביכ םייעמ תקלד ,ןורק תלחמ ,הילכ תולחמ   
.ןגלשאב רוסחמל   
תמרב םייוניש רחא בורקמ בוקעל 1 גוס תרכוס ילוח לע
.םמדב רכוסה   

תושדח
2004 טסוגוא
ברק תועיצפב לופיטל הרו-ולא
תיצמת היושע ,ב"הרא Pittsburgh תטיסרבינוא ינעדמ ירבדל
.ברקב םיעוצפ רובע םד יוריעל ינמז ףילחת שמשל הרו-ולא
ירביא לש םדוקפית לע רומשל וחילצה םירקוחה
הלאש רחאל ,הרו-ולא ץימב ורמשנש ,תודלוח
.םלהל ,ךכ בקע ,וסנכנו בר םד ודביא
תוישעמ תוכלשה תויהל תויושע ולא תואצותלש םירובס םירקוחה
העיגפ ירקמ לכ לע ללכבו תרכוסו ץבש ,בל תלחמ לש םירקמ לע
.םדה-רוזחמב

2005 סרמ
הפה תואירבל הרו-ולא
יופירל שמשל הרו-ולאה הייושע General Dentistry-ב רמאמ יפל
סוריוו (Cold sores) הפה ביבס םיעצפ ,הפ יעצפ ומכ ,הפ יאולחת
.םייכינח תקלדו (Lichen planus) סונלפ ןכיל ,הטושפ תקבלש
התיחפמו המלחהה ךילהת תא ,הלא םירקמב ,הציאמ הרו-ולאה
.םייתפשב תויחופלש תוחתפתהו םיבאכ
.ל'גכ וא ץימכ תשעהל לוכי ,הלא םירקמב ,הרו-ולאה םושיי

2005 רבמטפס
ןוזמ רומישל הרו-ולא
וחתיפ דרפסב University of Miguel Hernandez in-ב םירקוח
.ןוזמ תיישעת שומישל ,ליכא ל'ג הרו-ולאה ל'גמ
,ןוזמה לש ירוקמה ומעט לע עיפשמ וניאש ,הז רמוחב תופצל ןתינ
.ותוחיטב תא רפשלו רצומה ייח תא ךכ ךיראהל ,םינוש ןוזמ ירצומ

,המוד לוכשא תמועל ,םוי 35 דרש ל'גב ופטענש םיבנע לוכשא
.דבלב םימי 7 דרשו ,הז לופיט רבע אלש
םירחא םירמוח ףילחהל יושעו הביבסל יתודידי הז שדח יעצמא
.(Sulphur dioxide) תירפוג תצומחת-וד ומכ ,הל םיקיזמה

American Chemical Society's Journal of-ב םסרופ
 .Agricultural and Food Chemistry