הקיל'גנא
Angelica
(Angelica archangelica)

תחא חרופה ,יתנש-בר חמצ אוה הקיל'גנא
יבחרב םילצומה םירוזיאב ץופנו םייתנשל
רטמ 1.5 דע הבוגל אשנתהל היושע הקיל'גנאה .הפוריא
.םייככוסה תחפשמל תכייתשמו

םיגד ילכאמ ,תוקרי טלסל םיצוצק הקיל'גנא ילע טעמ ופיסוה
,סביר ומכ ,םיצומח תוקרי ילכאמל םתפסוה .'גטוק תניבגו   
.םתוצימח תא לרטנת   
.המעט תא רפשת ,יהשלכ הביר תנכה תעב םילועבגה תפסוה
.הבירה ןוסחיא ינפל םילועבגה תא ואיצוה   
.ירלסל ןיוצמ ףילחת םה םיפלוקמו םיריעצ הקיל'גנא ילועבג

םניה ,םירכוסמה היערזו הקיל'גנא ילועבג
.רבד לכל םיקתממ   
תואקשמ לש םמעט ןוויגל םישמשמ םהינש
.ןי'גו טומרוו ,םירקיל םהב ,םיפירח   
.הריבה תיישעתב םישמשמ םה .דחוימ םעט םישבוימה םילעל
םמעט ןוויגל שמשמ ,םיערזהו שרושהמ םיקיפמ ותוא ,ןמשה
תנכהב םג שמשמ אוהו בוט חוחינ ןמשל .םינוש םילכאמ לש   
.םימשב   


לודיג יאנת
.תיצמוח טעמו החל ,הירופ ,הקומע עקרק יגוס ןווגימ
.םימרוז םימ תברקב דחוימב גשגשת הקיל'גנאה    
.אלמ לצ דע יקלח לצ
קיזחהל שי .םפוסיא רחאל ךןמס עורזל שי .םיערזמ יובירה
.רורקב ,המוטא ריינ תיקשב םיערזה תא    
.םישרוש תקולח ידי-לעו םירצנמ םג תוברהל ןתינ    
.ץע תחת ומכ ,ןגב רתויב לצומה/רירק רוזיאב וערז
.םיקומע םישרוש חמצל
.הרק ללוכ ,םישק םיאנתב דימע אוה
םיחרפה תא ףןטקל ןתינ .םייתנשל תחא תחרופ הקיל'גנאה
ענמיהל ץלמומ ,םינש 4 יח חמצהש ןוויכ .הנושארה הנשב    
.םיערז ףוסיא םשל ,הנורחאה ותנש ,תיעיברה הנשב ךכמ    
ידי-לע םירפומו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה    
.ומצע תא תורפהל יושע חמצה .םיקרח    


תיאופר תוליעפ
.ירפב ףאו םיערזב ,םילעב ,הקיל'גנאה שרושב םישמתשמ
הנושארה הנשה ויתסב ףוסאל שי ,דבכהו ינרשבה ,שרושה תא
.םיקרחו שבוע ינפמ וילע רומשל ידכ ,הרהמב ושביילו
.וכרואל םיכתח עוציב ידי-לע שרושה שוביי תא ץיאהל ןתינ
.ינוי שדוח ךשמב ףוסאל שי םילעה תא

וב ,יתמורא ןמש םה הקיל'גנאב םיירקיעה םיליעפה םירמוחה
,(Valeric acid) תירלוו הצמוח ,םינוש (Terpenes) םינפרט שי
ףרשו רירמ רמוח ,רכוס ,(Angelic acid) תיל'גנא הצמוח
.(Angelicin) ןיסיל'גנא

...(םילעהו םילועבגה ,שרושה) הקיל'גנאה תונוכת

.תנתשמ
.תחייכמ
.הצירממ
.תקזחמ

.תותיווע תדגונ
.םיזג תככשמ
.לוכיעל תעייסמ
.העזה תדדועמ

(םיערזהו םילעה םגו) שרושה תטילח
וכישמהו םימ לפסב הקיל'גנאה שרושמ האלמ תיפכ ולשב
.תופסונ תוקד 2 ךשמב ,הנטק שא לע חיתרהל    
.העש עבר וניתמה
.םויב םימעפ 3 ,לפסה אולמ ותש

...תעב קוזיחל ,הלועמ ץירממ אוה הקיל'גנא הת

...לע לקמ אוה .לוכיעה יכרד תויעבל בוט התה

.לימומק םע .םיזג
.ןטבב תויוצווכתה

...ב לופיטל שמשמו ןייוצמ חייכמ אוה התה

.לועיש/טיכנורב
תואירה תפטעמ תקלד
דחוימב .(Pleurisy)   
.תעפשו םוחב הוולמ    

...ישדוח רוזחמב השאל עייסמ התה
.םיוולינה םיבאכה לע הלקה

הרהזא
(
Furocoumarins) םינירמוקורופ םיליכמ חמצה יקלח לכ
.רוע תקלד םורגל םילולעו שמשל רועה תושיגר םילידגמה