תינשטע / הקינרא
Arnica
(Arnica montana)

המודה חרפ לעב ,יתנש-בר חמצ איה הקינרא
הבוגל אשנתהל ושע חמצה .תינניחה לש הזל
רטמ 1 דע

,ריביס ,היסור םורד ,הפוריאב הלדג הקינראה
היסא זכרמו ב"הרא ברעמ-ןופצלודיג יאנת
.תויסיסבו תויצמוח תועקרק רחבמב חתפתת הקינראה
בטיה תזקונמ ,החלו תילוח עקרקב גשגשת איה 
יקלח לצ דע האלמ שמשל הפישח
םימח םימב םתוא לובטל שי .םיערזמ השענ יובירה
עירזה ינפלש הלילה ךשמל 
טסוגואו ינוי םישדוחה ןיב השעי םיחרפה ףוסיאתיאופר תוליעפ
ןכו שבוימ וא ירט ,הקינראה תחרפת שארב םישמתשמ
.שרושה ינקב

םיינפרטיווקסס םינוטקל םה הקינראב םיליעפה םיביכרמה
םיבאכו תוקלד םיככשמ רשא ,(Sesquiterpene lactones)
יחמצ רירו ףידנ ןמש םידיאונובלפו

!תימינפ םהב שמתשהל ןיאו םיליער ולא םירמוח

םינרפיצ םע דחי הקינראב שומיש בלשל גוהנ

הקינראה תונוכת
,םיבאכב תוולמה רוע תוקלדב לופיטל תשמשמ הקינראה
עגפנ אל רועה דוע לכ 
(Pharynx) עולהו (Mouth) הפה תוקלדב לופיט
םוחבו תוננטצהב לופיט
םיטיצוגפה תוליעפ דודיע ידי-לע ןוסיחה תכרעמ קוזיח
םינבלה םדה-יאת : (Phagocyte)
םילובח םירירשו-םיקרפמ ,תומקרב םילזונ יריבצ תסמה
דחוימב ,םדה ץחל תרבגהו ףוגב םדה רוזחמ רופיש
םיילילכה בלה יקרועב

...לש ינוציח יופיר זרזמ הקינראב שומישה
םיעקנתורובח(1) תוקלדו םיעצפ

(Diaper rashes) לותיח תחירפ ללוכ (1)

...לע הליקמ הקינראה
(Burns) תויווכ
הפו רוע תוקלד
תוקלדל הייטנ
תורגב יעצפ
םייטמואיר םיבאכ
םייללכ םיבאכ
םידירו תקלד
לועיש / טיכנורב

(Commission E) תופורתל ינמרגה ילרדפה ןוכמה
,תועיצפו תורובחב לופיט םשל הקינראב שומיש רשיא
,םיקרפמ תויעב ,ןורגיש תויעב ,(Edemas) תוקצב ,םיעקנ
םיקרח תציקע בקע תוקלד ,תויוחיפנ ,ןורגו הפ תוקלד
תולק םידירו תוקלדו


הקינרא תסימת תנכה
םיירט םיחרפ םרג 50 לע 70% לוהוכלא רטיל 1/2 וגזמ
עובש ךשמב ,בטיה םוטאו יקנ ילכב לזונה תא וקיזחה
םח םוקמב וא שמשב ,תוחפל 
ושמתשהו וננס

שמשה רואמ וקיחרהו םוטא ילכב הסימתה תא וקיזחה

.עגפמה םוקמ לע חרפה תא םיפשפשמ :עבטב םושייה 

תורהזא
תקלד םיללוכ ,ינוציח יתדוקנ רתי שומיש בקע תוליער ינימסת
קמנו םיביכ ,רוע תועוב ,דוריג ,רוע 
תצלמומ הניא איה .המ תדימב ליער חמצ תבשחנ הקינראה
,תוליחב םניה ימינפ שומיש בקע תוליער ינימסת .ימינפ שומישל 
יישק ,םיירירה םימורקהמ םימומיד ,לושליש ,תואקה ,ןטב יבאכ 
תוומו המישנ םוד ,המישנ 
םילוח ,םישישק ,םירענ ,םידליל ץלמומ וניא הב שומישה
תוקינימו (םחר תויוצווכתהל ששחמ) ןויריהב םישנ ,םיינורכ 
ךשוממ ןמז הקינראה תא םשייל ןיא
הקינראל םייגרלא רשא םישנא םנשי

-