יתוברת סרניק/יתוברת קושיטרא
Artichoke
(Cynara scolymus)

רשא יתנש-בר ינצוק חיש אוה קושיטראה
אוה ירפה .םירטמ 2.5 דע הבוגל אשנתמ
.לישבה םרטש חרפה ןצינ
.םינוש םילדגב תוריפ 40 דע חתפמ דיחי קושיטרא חמצ
הנמו םיטלסב ,ןבאתמ שמשמ אוה .ןדעמל בשחנו רתויב םיעט ירפה
.םיינוציחה םילעה תא ףלקל שי לכאמכ שומישל .תירקיע

.דבכו יטקפמוק ירפ ורחב
.דרא עבצב/ריהב קורי תויהל והצק לע 
חצפתהל רוחאל םיפפוכמ םתוא ,ירפה ילע לע 
.ערקיהל אלו 
,עובש דע ררקמב וקיזחהו קושיטראה לע םימ תופיט רפסמ וזיתה
.הפיטש אלל ,קיטסלפ תיקשב 

ימלשוריה קושיטראל יתוברתה (סרנק) קושיטראה ןיב דיחיה רשקה
.םהיתועקפ לש המודה םמעטב ץוענ


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו הרישע עקרק
.האלמ שמש
.הרק יעגפ עונמל ידכ בטיה ובבג
.םייעובשכ תכרוא הטיבנה .'מ 1 ינב םיחוורמב וערז .םיערזמ יובירה
.םילודג םיחטשמ יוסיכל םיאתמו רתויב האנ חמצה


תיאופר תוליעפ
ומכ ,םיבר םיליעפ םירמוח םיליכמ רשא קושיטראה ילעב םישמתשמ
,(Dicaffeoylquinic Acid) תיניווקואפקיד הצמוח ,(Cynarin) ןיראניס
דיסומילוקס ,(Caffeoylquinic Acid) תיניווקליאואפק הצמוח
.(Luteolin) ןילואטול םהב ,םידיאונובלפו (Scolymoside)
.םייתנוזת םיביסבו C ןימטיוב רישע קושיטראה

תויאופר תונוכת
.וילע ןגמו םילער לורטינב (Liver) דבכל עייסמ
.(Bile) הרמה יכרד תומיסח תעינמב עייסמ
.לוכיעב עייסמ
.םד-ץחל דירומ
.יוצמה ןלידגל ויתונוכתב המוד קושיטראה

...ב לופיטל םישמשמ קושיטראה ילע

.םיקרוע תשרט
.םזילוהוכלא
.(Hangover) האיבס תבנז
.(Malaria) הירלמ
.(Uric Acid) ןתש תצמוח רתי
.לורטסלוכ רתי
.ןובאית רדעה
.(Dyspepsia) לוכיע תוערפה
.ינבצעה יעמה תנומסת
.םד-ץחל רתי
.(Bile) הרמ יצימ רוציי תדדועמ םילעה ןמ תיצמת
.(Cholestasis) הרמה יכרד תמיסח
.(Bile Stones) הרמ ינבא
.(Albuminuria) ןתשב (ינורכ) ןובלח
.הימנא

רגובמל ןונימ
.תוחפל תועובש 6 ךשמב ,םויב םימעפ 6 דע 4 ,תיצמת ג"מ 320
.םויב םימעפ 3 ,םרג 4 דע 1 :ימלוג הלעב שמתשהל ןתינ ןיפוליחל

(ליכא ירפ םרג 56-ב) םייתנוזת םיכרע

תורהזא
תחפשממ םירחא םיחמצלו קושיטראל םייגרלא רשא םישנא םנשי
.תינניחה ומכ ,(Compositae) םיבכרומה  
הרמה יכרדב תומיסחמ םילבוסה םישנא לע הרוסא קושיטראה תכירצ
.(הרמ ינבא)  
.הקינימה השאב בלחה תבונת תא תיחפהל לולע קושיטראה

...תושדח - יתוברת (סרנק) קושיטרא ואר