הדנגוושא/תרכשמ הינתיו
Winter cherry/Ashwagandha
(Withania somniferum)


חיש איה הדנגוושא/תרכשמ הינתיו
.רטמ 1.5 דע הבוגל אשנתמה דע קורי ,יתנש-בר
,לארשי יבחרב םיחנזומ םירתאבו םיכרד ידיצב הצופנ איה
.הקירפא ןופצבו ודוהב ,ללכב ןוכיתה חרזמב

.בלח יוביעל םיערזהו ןוזמ הינתיוה ירטוח םישמשמ ודוהב
.ןובסכ שמשמו םינינופאסב רישע ירפה
.םיקרח יחודכ םישמשמ םילעה


לודיג יאנת
.תיבה תניגבהינתיוה תא לדגל לק
גשגשי חמצה .בטיה תזקונמו החל עקרק יגוס ןווגמ
.השבי תיעלס עקרקב    
.האלמ שמש
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םייעובש ךות הטיבנה .םיערזמ יובירה
.ירפה תא תולכואה םירופיצ תרזעב השענ עבטב יובירה    
.םתטילק דע םיכרה םיחמצה לע ןגהל ץלמומ
.הנושארה ותנשב ירפ בינמ חישה
.הרקל שיגר חמצה


תיאופר תוליעפ
תפילקב רקיעב ךא ,ולוכ חמצב םישמתשמ
ויתסב םיפסוא שרושה תא .םילעבו שרושה
.ידיתע שומישל םישביימו

םידיאולקלא הליכמ תרכשמה הינתיוה
.(Withanolides) םידילונתיוו תובוכרתו

ןתוליעפבו ןהלש הנבמב תומוד רשא תוידיאורטס תובוכרת ולא
.גנסני'גב םייוצמה (Ginsenosides) םידיאונסני'גל

.(Indian Ginseng) ידוה גנסני'ג הינתיוה הנוכמ וז הביסמ

   תידוורויאה תידוהה האופרב בושח ביכרמ תשמשמ הינתיוה
.(Ayurvedic medicine)

הינתיוה תונוכת

.םיבאכ תככשמ
.העיגרמ
.תצווכמ
.תותיווע תדגונ
.תקזחמו תררועמ
.ןוסיחה תכרעמ תקזחמ
.תיטויביטנא
.ףוגב תומיסח תררחשמ
.ינימ קשח תררועמ
.הלפה תדדועמ
(1).תנתשמ

.םישרושה לע ףסונב ,םיערזהו תוריפה (1)

...ב תאטבתמ הינתיוה לש התעפשה רקיע
.הייברה תכרעמ המוקישו התאייחה
.םיבצעה תכרעמ קוזיח
.תוינויחה תרזחה
.תוינורכ תולחמ רחאל המלחהב עויס


...ב לופיטל תימינפ תשמשמ הינתיוה

.םיבצע/תינפוג תושישת
.תונוא ןיא
.הצופנ תשרט
.הניש ידודנ
םוקישו םחרה קוזיח
.הלפה רחאל השאה    
.תושיתמ תולחמב קוזיח
.ןוירפ תויעב

...ב לופיטל השיבחב תשמשמ איה תינוציח
ןונימ
.םוי ידמ ,ולוכ חמצהמ םרג 2 דע 1 :הת וא הסומכ
.םויב רטיל-ילימ 4 דע 2 :ץימ וא הסימת

הדנגוושא הת
תוקד 15 ךשמב הינתיוה ישרושמ םרג 6 דע 3 וחיתרה
.םויב (רטיל-ילימ 750) םילפס 3 ותשו וננצ

...לע הלקהל שמשמ התה


...ב לופיטל תרכשמה הינתיוב םישמתשמ לארשי ייברע
.םיחותפ םיעצפב םוהיז תעינמ

הרהזא
.תימינפ וב שמתשהל אלש ץלמומ .ליער ולוכ חמצה