ודקובא
Avocado
(Persia americana/
Persia dryminfolia)
טרפ) דע קורי ץעה .וקיסקמ םורדב ודקובאה ץע רוקמ
הבוגל בורל אשנתמ אוה .(החירפה ןמזבו שבוי תונועל
.רטמ 18 דע הבוגל םג עיגהל יושע ךא ,םירטמ 9 דע
.עקרקל םיכומסה םיפנע םהל רתוי םיכומנ םינז םנשי
תא םויכ םילדגמ יתואירבהו יתנוזתה וכרעל תודוה
.םלועה יבחרב

ירפמ לחה תוריפ ןווגימ ילעב ,דאמ םיבר םינז ודקובאל
.קלחו ריהב קורי ירפ דעו ספסוחמו לוגס

,םיינשל ותקולח אוה ירפב רתויב ץופנה שומישה ןפוא
.תפסותכ ותליכאו חלמ טעמ רוזיפ 
.םושו השק הציב תפסוה ךות ,תיחמ ירפהמ ןיכהל ןתינ
.תמדקומ המחשה תעינמל ןומיל טעמ ופיסוה 
.םיבטרו םיטלסל הפסוהלו לושיבל שמשמ ודקובאה ןמש
.ליער וניה לשב וניאש ודקובא :בל ומיש

חותפ ודקובא ירפ תמחשה ךילהת תטאה
וחינהו תוסג לוגס לצב תוסורפ רפסמ וכתיח .1
.קיטסלפ תספוקב 
ללוכ ,הרתונש ודקובאה תיצחמ תא וחינה .2
ףושחה קלחהשכ לצבה יבג לע הספוקב ,ןיעלגה 
.הלעמ הנופ ןיעלגה םע 
ןוליינ תעיריב וא הסכמב קיטסלפה ילכ תא ורגיס .3
.ןומילב שומיש ינפ הפידע וז הטיש .ררקמב וחינהו 1 (Avocado oil) ודקובא ןמש
,םינוש רוע ירישכתב שמשמ ודקובאה ןמש
,יוקינל םימרק ,הנירק יננסמ ,םיבילחת ומכ
.רופיאל סיסבו רעיש יבציימ ,תוחל םרק

(Avocado leaves) ודקובא ילע
(Peresea Drymifolia) ינקיסקמה ודקובאה ילע
-םישבוימ וא םיירט- ינקיסקמה חבטמב םישמשמ 
.סינא/ןונמכל המודה םעט ןוזמל םיקינעמו 
רשב ילכאמל עצמכ םישמשמ םיירטה םילעה
,םילישבתב ,םיקרמב םישמשמ םישבוימה םילעהו 
לש וילעל חלצומ ףילחתכו תוינטק ילכאמב 
.הנפדה ילע / ליצאה רעה 


(Avocado husk) ודקובאה (ערז) ןיעלג
,רואל ותפישח םע רשא יבלח לזונ ליכמ ןיעלגה
-המודא וידל ךפוה (וב ןינאטה תלוכתל תודוה)
תביתכל רבעב השמיש רשא הקיחמ יתלב ,המוח
.הנתוכו ןתשפ יגירא לע רויצלו םיכמסמ


לודיג יאנת
טעמ דע תילרטינ עקרק הפידע .עקרק יגוס ןווגמ
.בטיה תזקונמו תיסיסב 
.עקרקב תוחילמל שיגר ץעה
.םירחא םיקרחו םירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
רוסחמ בקע בינהל אלש םילולע םידדוב םיצע
.הקבאהב 
.(Grafting) הבכרה ידי-לע בורל השעי יובירה
ליתשב םיעצבמ םידימע םיקזח םיחמצ תלבקל
הבכרהה .מ"ס 25 דע 15 הכרוא רשאכ ,הבכרה 
תלחמ לע רבגתהל ידכ ,לארשיב דחוימב הבושח 
.(Chlorosis) ןוקריה 
.שדוחכ רחאל ותוינויח תא דבאמ ודקובאה ןיעלג
.וז הפוקת ךיראהל ןתינ םימיאתמ ןוסחיא יאנתב 
.םימח םימב ואטח עקרקה םע עגמב אבש ןיעלג
.העירזהמ תועובש 6 דע 4 ךות שחרתת הטיבנה
.רתי תייקשהמ וענמיהו יקלח לצב ליתש וקיזחה
תקפסמ רוא תומכל ץעה קוקז תחלצומ החימצל
.בוט רורוויאלו 
ותעיטנ ןמזמ םינש 5 דע 4 ירפ בינהל ליחתי ץעה
.רתויו הנש 50 ךשמב בינהל ךישמיו 
החירפה תעב דחוימב ,החל הביבסל קוקז ץעה
.ירפה תלשבהו 
רוזיאב לודיג לע דיפקהל שי .םיריבש םיפנעה
.תוחורמ ןגומ 
בכעמ רמוח בקע תאז ,ץעה לע לישבי אל ירפה
.תרטוטפב יוצמה 
ןושיד ,ידמ תיריג עקרק העמשמ םילעה תבהצה
.לזרבב רוסחמ וא רתי


תיאופר תוליעפ
.ןימפוד ץוצמק שי ודקובאה ילעב

(Peel) ירפה תפילק
(Antibiotic) תיטויביטנא (Fruit skin) ירפה תפילק

.(Dysentery) הירטנזידל הפורתו םיעלות תליטקל תשמשמו 


(Leaves juice) םילעה ץימ
.(Antibiotic) יטויביטנא אוה םילעה ץימ
לופיטל תשמשמ (Chewing the leaves) םילעה תסיעל
.(Pyorrhea) הלגומ תביזב 
.םיעצפ יופירל תושמשמ (Leaf poultices) םילעהמ תויטר
(Forehead) חצמה לע (Heated leaves) םיממוחמ םילע
.(Neuralgia) םיבצע יבאכב לופיטל םישמשמ  
לופיטל שמשמ הלעבש (Aqueous extract) ימימה לזונה
.םד-ץחל רתיב 
תשמשמ (Decoction) םילעהמ חתרמ/המח תיצמת
.ןורג יבאכו לושלישל הפורת 


(Seed/Husk) ןיעלגה
,ורורפו ותיילק תונטק תוסורפל וכותיח רחאל ,ןיעלגה
.(Dysentery) הירטנזידבו לושלישב לופיטל שמשמ 
םיטבנה לש (Decoction) המח תיצמת תשמשמ הבוקב
.לועישב לופיטל (New shoots) םישדחה 


2 (Avocado oil) ודקובא ןמש
.תובר םינש דימע ודקובאה ןמש
.ונימא תוצמוחו E ןימטיו ,B ינימטיו ,A ןימטיוב רישע ןמשה
,רועלו םיידיל בילחת ,רעישב לופיטל שמשמ ודקובאה ןמש
.םינפל תוחשמו םינידע םינובס


ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

ג"מםרג'חיךרע
   150 - 136תוירולק
88 - 66
20 - 5
תוחל
רתא תיצמת
2 - 1
1.7 - 0.5
םיביס
רפא
20 - 3.6
64 - 21
ןדיס
ןחרז
1.3 - 0.4
0.48 - 0.025
לזרב
םידיאונטורק
0.12 - 0.03
0.18 - 0.06
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
2.2 - 1
21 - 4.5
B3 ןימטיו
C ןימטיו

...תושדח - ודקובא ואר

.