הרוחש תינמכוא/הינמכוא
Bilberry
(Vaccinium myrtillus)


,(מ"ס 20) ךומנ יונ חיש איה הרוחש הינמכוא
םיחל רעי ירוזאב חמוצ רשא ,יתנש-בר
.לחלחכ-רוחש ירגרג ירפ בינמו רוב תומדאבו
Huckleberries םשב תורוחשה תוינמכואה תורכומ ב"הראב
.Whortleberries תוארקנ ןה הילגנאבו

ןתינו לשובמ וא (ץמצמח זא ומעט) יח ירפה תא לוכאל ןתינ
.ושבייל םג    
גוהנ דנלטוקסב .ןדעמל בשחנו ץמצמח-קותמ תינמכואה ירפ
.בלח תפסותב ותוא לוכאל    
,םיפוריס ,םירקילו תוניי ,םירומיש ,תוביר רוצייב שמשמ ירפה
.דועו (יל'ג) םיאפקמ    
.קורי עבצ קיפהל ןתינ םילעהמ
.וידכ שמשמה ,רוחש עבצ קיפהל ןתינ ירפהמ


לודיג יאנת
שגשי חמצה .בטיה תזקונמ החל הירופ עקרק יגוס ןווגמ
.תיצמוח עקרקב דחוימב    
.שמשב רתוי בוט חתפתי ירפה .יקלח לצ דע האלמ שמש
ידי-לע םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םישעו םירפרפ ,םיבובז ,םירובד    
.המצע תא תורפהל היושע הרוחשה הינמכואה
הכרבה ,(הצחמל םיצועמ םיפנעמ) םירוחיי ,םיערזמ יובירה
.תוקנוי תקולחו    
.העירזה ינפל םישדוח 3 םיערזה תא ררקל שי
.תוקזח תוחורב דימע חמצה


תיאופר תוליעפ
(המצועה ברימ הנומט הב) הרוחשה תינמכואה ירפב םישמתשמ
.םיפנעה תפילקבו םישביימ םתוא ,םיקוריה םילעב ןכו

םידיאונובלפ םנשי הרוחשה תינמכואב
ןכ .(Anthocyanin ןינאיצוטנא םהב
(Glucoquinine) ןיניכוקולג הב שי
.םדב רכוסה תמר תא דירומה

הרוחשה תינמכואה תונוכת
(1).םייניעב תלפטמ
(1).תקלד ידגונ
(1).(השלח) תיתרכוס יטנא
(3).םד-ילכ ביחרמ
(1).םיקזחמ
(2).םייטפסיטנא
(2).םיצווכמ
(1).םינתשמ
(3).לק לשלשמ
(1).תוילכ תקזחמ

.םילעה (1)
.שבוימה ירפה (2)
.ירטה ירפה (3)

...ב םיקולל ליעוהל הייושע הרוחשה תינמכואה

.הליל ןורוויע.השלח הייאר
...שמשמ םיקקוזמ םימב םילעה הרשמ
.תובאוכ/תוקולד םייניעב לופיטל.םייניעל הפיטש-ימ

יסייט ולבק ,היינשה םלועה תמחלמב
,תינמכוא ירומיש יטירבה ריואה ליח
.הלילה תייאר רופישל ,הסיטל םדוק

...לש םילק םירקמב לפטל עייסמ תוינמכואה ילעמ הת
...ב לופיטל םישמשמ תוינמכוא התו תושבוימ תוינמכוא
.לוכיע תוערפהו תוליחב.לושליש

...ב לופיטל שמשל יושע ירט ירפה

םד-ימינ תוירירבש
.(Capillary Fragility)   
.תוילד
.םירוחט


תורהזא
,םינקז ,םידליל ץלמומ וניא הרוחשה תינמכואב שומישה
.תוקינימו ןוירהב םישנ ,םיינורכ םילוח    
ןוכיס תמחמ ךשוממ ןמז תוינמכוא ילעב שמתשהל ןיא
.תרבטצמ תוליערל    
םד תוללדמ תופורת םילטונה לע רוסא תינמכואב שומישה
.(Anticoagulants) םד תשירק תוענומ וא (Antiplatelets)  
.לזרב תגיפסל עירפהל הלולע הרוחשה הינמכואה
.1-גוס תרכוס ילוחב רכוסה תמר עיפשהל הלולע איה
.לושלישל םורגל לולע ירט ירפ
.תוינמכואב שומיש תליחת ינפל ,אפורב וצעוויה

...תושדח - הרוחש תינמכוא ואר םירקחמב הייפצל