םוירוטפוא
Boneset (Feverwort)
(Eupatorium perfoliatum)

ריעש לועבג לעב ,יתנש-בר חמצ םוירוטפואה
ירוזאב חמוצ אוה .תינח ייומד ,םילודג םילעו
הפוריאבו תינופצה הקירמא חרזמו םורדב םילחנ ידיצלו הציב
.הטוש בשע בשחנו
.ץיקה ףוס תארקל חרופו רטמ 1 הבוגל אשנתמ םוירוטפואה,השלוח ולבסי ,הערמב םוירוטפואהמ םילכוא רשא םייח-ילעב
ריר תלזה ,םירירש דער ,תוריצע ,אמצ ,ןובאית רדעה ,הליחב    
.תוומ ףא ןכתיו    לודיג יאנת
.תיקלח דע האלמ שמש
.החל עקרק
.הרצק תויח םהל ,םיערזמ יובירהתיאופר תוליעפ
תליחתב םיפסוא םתוא ,ויחרפבו םוירוטפואה ילעב םישמתשמ
.החירפה
(Tannic acid) תינאט הצמוח טעמ ,ףידנ ןמש םוירוטפואב
תחפשמל ךיישה רירמ דיאולקלא :(Eupatorin) ןירוטאפויו
,(Pyrrolizidine alkaloides) םיינידייזילוריפה םידיאולקלאה
!םיירטה םילעה םיליער דחוימב .דבכל קזנ םורגל םילולעש
.רכוסו ימוג ,ףרש םג םוירוטפואב
.לוהוכלאב וא םימב חמצה תא תוצמל ןתינ

םוירוטפואה תונוכת
.לשלשמ .םוח דירומ .ץירממ
הלודגה התעפשה .תכשמתמו תיטיא םוירוטפואה תעפשה
.םחרהו םייעמה ,דבכה ,הביקה לע איה

,םינאידיאה לע הביבחה הפורת הווהמ םוירוטפואה
.המח הטילחב דחוימב שמשמו ב"הרא ידילי

...ב לופיטל וב םישמתשמ םינאידיאה
...ומכ ,ןיגוריסל םוחב תוולמה תולחמ
הבוהצ תחדק
.(Yellow fever)   
.הגנד תחדק

.(Typhoid)-םייעמ סופיט
.(Cholera) הרילוכ
.(1) .לק קזחמ

.םישישקב דחוימב ,(Dyspepsia)..לוכיע תוערפה לש םירקמב (1)

הטילח
ךשמל םיחתור םימ לפסב םישבי םילע תויפכ 3 דע 2 ורשה
.וננסו תוקד 15

ןונימ
הקשמה תא תותשל ןתינ .םויב םימעפ 3 ,האלמ ןיי תיסוכ 1
תוררקתה לש הרקמב העזה תמירגל ,רק וא םח רירמה
.הממיב םילפס 6 רשאמ רתוי תותשל ןיא .קוזיח םשל וא
.הטימב ראשיהל הלוחה לע
.תונמ 5 וא 4 רחאל הליחתמ העפשהה
.ןומיל ףיסוהלו שבדב קיתמהל רשפא

תורהזא
.תויגרלא תובוגת םורגל לולע םוירוטפוא
רתי תעזה ,דבכל קזנ םורגל לולע ,וב עובק וא רתי שומיש
!תופיצרב םייעובשל רבעמ וב שמתשהל ןיא .לושלישו    
שי ,דבכ ןטרס וא דבכ תלחמ ,םזילוהוכלא לש םירקמב
.םוירוטפואב שומישל םדוק אפורב ץעוויהל    
,םישישק ,םירענ ,םידלי לע רוסא םוירוטפואב שומישה
.תוקינימו ןוירהב םישנ ,תוינורכ תולחמב םילוח