תינדופיק / האצניכא
Echinacea / Coneflower
(Echinacea purpurea/
Echinacea angustifolio)

יתנש-בר חמצ איה האצניכאה
אשנתהל םייושעש םינז 9 ללוכה

.הטמ יפלכ םיטונ חרפה לש תרתוכה ילע .רטמ 1.20 דע הבוגל
.תינופצה הקירמא חרזמ-ןופצב דחוימב הצופנ האצניכאה
.םייאופר םישומישל רקיעב התוא םילדגמ

.םיחרפ ירזב םישמשמ (םישבוימ וא םיירט) םיחרפה
.םהבש םיליעפה םירמוחב םילדבנה םינז רפסמ האצניכאל


לודיג יאנת
.הלד עקרקב םג חתפתת האצניכאה ךא ,הרישע עקרק
.ידמ החל עקרקל שיגר חמצה .בטיה תזקונמ תויהל הילע 
.האלמ שמש
.םינש שולש רחאל השעי שרושב שומישה
.הניגב האנ יונ חמצ הווהמ האצניכאה
.תועיבקב רב יבשע שוכינ תשרוד איה
.תויפוצו םירפרפ תכשומ האצניכאה
.ומצע תא עירזמ חמצה


תיאופר תוליעפ
,(שבוימ וא ירט) האצניכאה (Root) שרושב םישמתשמ
חמצה יקלחבו (Juice) חמצה ץימב וא וא תילזונ תיצמתב
.C ןימטיו םע בלשל גוהנ םתוא ,םינוילעה
.וישרושב הנומט האצניכאה תמצוע רקיע :ורכז

תולוספק םג וליעוי חמצה תוירט יבגל קפס שי רשאכ
.דבלב תחא הנש ךשמל ליעי שבי חמצ .שרושה תקבא
.ףוסיאה ךיראתל בל ומיש

,(Polysaccharides) םידירכסילופ ,יטמורא ןמש :הלוכת
דיסוקילג ,ןיאטב ,(Polyacetylenes) םינליטצאילופ
ןליפוירקו (Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס ,(Glycoside)
,םינינאט ,ןובלח ,לזרב ,תשוחנ ןכו (Sesquiterpenes)
.E ןימטיוו C ןימטיו ,A ןימטיו ,ןמוש תוצמוח

שרושה תוירט תקידב
ידי-לע השעת (היינקה ןמזב) האצניכאה שרוש תקידב
תוטולבמ רתי תשרפהו ןושלב ץוצקע תשוחת .ותמיעט
.שרושה תוירטל ןמיס םה קורה

תויאופר תונוכת
תילאריו-יטנאתיטויביטנאםד תרהטמ
ןובלח ,(Interferon) ןורפרטניא תריציב ףוגל תעייסמ
,(הלחמ ימרוג) םינגותפ תוחכונל הבוגתב ררחתשמה 
.לודיג יאתו םיטיזרפ ,תוירטקב ,םיסוריו ומכ 

ינפב ףוגה תודימע תא תוריבגמו תודדועמ ולא תונוכת
.תולחמ

תא (םייח-ילעבב ןכו םדא-ינבב) תרפשמ האצניכאה
-ורקימ םיפקותה םינבלה םדה-יאת לש םתויתעונת
.םדה םרזל ורדחש םינלערו םימזינגרוא


הרצקלו הלחמ תרמוח ןיטקהל היושע האצניכאה
םע דיימ אל רמולכ ,רוחיאב הב םישמתשמ םא םג 
.םינושארה הלחמה ינמיס תעפוה 
ינמיס תעפוה םע הב שומישה תא קיספהל ןיא
,ןונימה תא הגרדהב ןיטקהל אלא ,םינושארה רופישה 
.םימי רפסמ ךשמב 


,ףרוחה ךשמב האצניכאב שמתשהל לבוקמ
."םולשב ותוא רובעל ידכ" ,ןיגוריסל וא תועיבקב

המחלמל ןה תונותמה תויטויביטנאה היתונוכת
.סוקוקוטפרטסו סוקוקוליפטס יקדייחב


 ...ב לופיטל דחוימב הבוט האצניכאה
רוע תוקלד
הפ תוקלד
תיתנוע תעפש
רטסוז ספרה/תרגוח תקבלש


 
 ...ב לופיטל םג תשמשמו 
תפחש
תוננטצה
םיילאריו םימוהיז
(Viral Infections
(Diphtheria) הירתפיד
(Typhoid) םייעמ סופיט
טיכנורב
סיטיסוניס
םד-תלערה


...לש םייופיר תא תוזרזמ תוילאירטקביטנאה היתונוכת
סיזאירוספ
תורגב יעצפ
המזקא
םיעצפ
םיקרח תוציקע
(Burns) תויווכ

...לע תוליקמו 
תויתפמיל תויוחיפנםיקרפמ תקלדןורג תקלד לע הלקה
רגובמ רובע 
תסימתב תואלמ תופטפט 2 ובברע
.םימח םימ לפס יצחב האצניכא  
שולש דע םיימעפ תבורעתב ורגרג
.םויב םימעפ  


דלי רובע
םיבנע ץימב האצניכא תסימת תפטפט 1/2 ובברע
.(םעט תיינקה םשל) 

תויוחיפנ תשיבח

השעת (םיקרח תוציקע לש האצות) תויוחיפנ תשיבח
האצניכא תסימתב יטמסוק טיט תקבא בוברע ידי-לע
.הסיע תלבקל דע

תא שדחמ ךירעהל שי רופיש לח אל עובש רחאל םא
 הנוש אפרמ-יחמצ בכרה שורדש ןכתי .לופיטה ךרד
.הנוש לופיט ןפוא וא...ב לופיטל האצניכאה תשמשמ היתפואמוהב
לוכיעה 'עמב תקלד
לקשמ תדרוה
תינורכה תופייעה תנומסת
לוכיעה תכרעמב תוערפה


תורהזא
...האצניכאב שומישה בקע תוירשפא יאוול תועפות 
םוחהניש ידודנרוע תחירפ

...תושדח - האצניכא ואר

.