ונגרוא
Oregano/Marjoram, Wild
(Origanum vulgare)

םינז לעב יתנש-בר חמצ אוה ונגרואה
.הפוריא םורדב ורוקמ .םיבר
,הפוריא ברעמבו םורדב ם ץופנ אוה
.הקירפא ןופצבו היסאב

.מ"ס 70 דע הבוגל אשנתמ חמצה
םה םג םיריעשו םילגלגע ,םינטק םילעה .םיריעש םילועבגה
.םיענ ינייפוא חוחינ ילעב םה .םתיתחתב 
.לוגס םיחרפה עבצ


חבטמב םישומיש
.ינוויהו יקלטיאה חבטמב דאמ ישומיש ונגרואה
,הינזל ,ילצ ,הציפל ןילבת םישמשמ (םיירט וא םישבוימ) םילעה 
.הסלסו הטספ 
,םיליצח לש םמעט ןוויג ,םחל לוביתל םג םישמשמ םילעה
.רשב ילכאמלו תותיבחל ,ץמוחל םתוא םיפיסומו תוינבגע בטור 
אלש הפוקתל חרק תויבוק ישגמב ונגרוא ילע איפקהל ןתינ
.םייעובש לע הלעת 

םירחא םישומיש
םה רבעב .םדמדא עבצ רוצייל םישמשמ םיחרפה תוצק
.ןתשפו רמצ ידגב תעיבצל ושמיש 
.דחוימ םעט הל הנקת ,הריבב םתליבט
.םימשבו םינובס תיישעתב שמשמ וגרואה ןמש
.םיזיעלו םישבכל ןוזמ שמשמ ונגרואה


לודיג יאנת
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.בטיה תזקונמו הלד עקרק
.שרוש תקולח וא םירוחיי ,םיערזמ ביבאב השענ יובירה
.רבמטפסו ילוי םישדוחה ןיב תשחרתמ החירפה
םיחמצ םג תוקיבאמש ,םירובד םיכשומ ונגרואה יחרפ
.הביבסב םירחא 
.םיקיזמ ינפב דחוימב דימע חמצה
,מ"ס 15 הבוגל ,ריואה גזמ תוממחתה םע חמצה םוטיק
.ותחימצ תא ץיאי 
תולקב דירפהל היהי ןתינ םתוא ,םיבר םירצנ ורצווי ביבס
.יוביר םשל 
.חמצה הבעתי ןכ ,ונממ ומזגיש לככ
חמצהש ינפל ,ויתסב םדקומו ץיקב השעי םילעה ףוסיא
.ותחירפ אישל עיגה 
םינשי םיחמצ ףילחהל שי םילועבגה תוצעתה בקע
.םינש 4-ל תחא םישדחב 
.הניגב םיבחרנ םיחטש יוסיכל םיאתמ ונגרואה
ישארו םילעה םע םילועבגה תא ךותחל שי ,ושוביי םשל
.םיכופה ,ררוואמו רירק םוקמב םתולתלו םיחרפה 
.תויקנ ריינ תויקשב םילע שבייל םג ןתינ 
.ריוואל םוטא ילכב חמצה תא ונסחא ,תוינויחה לע הרימשל

...תיפותיש הייחמצ ואר .ןייוצמ יפותיש חמצ אוה ונגרואהתיאופר תוליעפ
םיירטה ונגרואה ילעב יוצמה יטמוראה ןמשב םישמתשמ
.ויחרפבו םישביה וא

קקזל ןתינ ,וילעב תורומשה ,ולש יופירה תונוכת יוצימ םשל
.םישביה םילעה ךותמ םג ,םימב ונגרואה ןמש תא
.חמצה תחירפ ינפל ךומס השעי ףוסיאה
.ןמש 2% דע חמצהמ קיפהל ןתינ

...םיליכמ םישבי םילע 'ג 100


ג"מםילרנימ
1,570
200
44
ןדיס
ןחרז
לזרב
305
7%
'ג 11
תוירולק
םימ
ןובלח
270
15
םויזנגמ
ןרתנ
'ג 10
'ג 64
ןמוש
תומימחפ
1,670
4.5
ןגלשא
ץבא
'ג 15
'ג 7
םיביס
רפא
ג"מםינימטיו
6,900
0.34
6
A ןימטיו
B-1 ןימטיו
B-3 ןימטיו


ןמשה תונוכת
ןותמ קזחמ
רוזחמ דדועמ
םיזג ךכשמ
העזה דדועמ
אטחמ
ץירממ


םימושיי
תבאוכ ןשב רוחב ןמשב הלובט ןפג רמצ תסיפ
באכה לע לקת

...ב לופיטל המח ונגרוא תטילח תשמשמ ימינפ םושייב
םיזג
רוזחמ רדעה
לוכיעה תכרעמב תוערפה
חיכ תאלעה

...לע לקמ םישבוימ םילע תשיבחב ,ינוציח םושייב
ןורגיש יבאכתובאוכ תויוחיפנ
םירירש יבאכ

תומח השיבח תויקשב :םושייה ןפוא


...לע לקת םיירט םילע תטילח
תונבצעמ תאצותכ שאר באכ

...םיקרפמ תושקונו םיבאכ תלקהל
םייחמצ םינמשב ונגרוא ילע בלשל ןתינ
טבמאל אפרמ-יחמצ תבורעת תויקשבו 

גוהנ ,תויוחיפנו ללכב םיבאכ ,םירירש יבאכ לע הלקהל
ונגרוא הת לש םיסרפמוקב שמתשהל 

תורהזא
ינב םידלילו תורה םישנל ץלמומ וניא ונגרואב שומישה
.םינש 5-מ תוחפ 

.