ונגרוא
Oregano/Marjoram, Wild
(Origanum vulgare)
 .הפוריא םורדב ורוקמ .םיבר םינז ול ,יתנש-בר חמצ וניה ונגרואה
.הקירפא ןופצבו היסאב ,הפוריא ברעמבו םורדב לדג אוה
.םיקיזמ ידי-לע תורידנ םיתיעל ףקתומו דחוימב דימע חמצה
ילעבו םתיתחתב םיריעש ,םילגלגע םינטקה וילע .םיריעש םילועבגה
.םיענ ינייפוא חוחינ
.מ"ס 70 דע הבוגל אשנתהל יושע ונגרואה .לגלגס םיחרפה עבצ
 
.ינוויהו יקלטיאה חבטמב תובר שמשמ ונגרואה
,הציפל ןילבת םישמשמ (םיירט וא םישבוימ) םילעה
.הסלסו הטספ ,הינזל ,ילצ
 
תוינבגע בטור ,םיליצח םעט ןוויג ,םחל לוביתל םג םישמשמ םה
.רשב ילכאמלו תותיבחל ,ץמוחל םתוא םיפיסומו
,םוינמולא ידידרבו חרק תויבוק ישגמב ונגרוא ילע איפקהל ןתינ
.םייעובש לע הלעת אלש הפוקתלםיחמצ םג תוקיבאמש ,םירובד םיכשומ ונגרוא יחרפ
.הביבסב םירחא    
רבעב .םדמדא עבצ רוצייל םישמשמ םיחרפה תוצק
.ןתשפו רמצ ידגב תעיבצל םהב ושמתשה    
.דחוימ םעט הל הנקת ,הריבב םתליבט
.םימשבו םינובס תיישעתב שמשמ ןמשה
.ונגרוא תולכוא םיזיעו םישבכ
 


 לודיג יאנת
קוקז אוה .בטיה תזקונמ ךא ,הלד עקרקב קפתסמ ונגרואה
.הצחמל לצ דע ,שמש עפשו חותפ חטשל    
.שרוש תקולח וא םירוחיי ,םיערזמ ביבאב יובירה
.רבמטפסו ילוי םישדוחה ןיב חרופ ונגרואה     
,ריואה גזמ תוממחתה םע חמצה םוטיק
.ותחימצ תא ץיאי ,מ"ס 15 הבוגל    
היהי ןתינ םתוא ,םיבר םירצנ ורצווי ביבס    
.יוביר םשל תולקב דירפהל    
.ונגרואה הבעתי ןכ ,ונממ ומזגיש לככ    
חמצה תעגה ינפל ,ויתסב םדקומו ץיקב השעי םילעה ףוסיא
.ותחירפ אישל    
,םינש 4--ל תחא ,ףילחהל שי ,םילועבגה תוצעתה בקע
םיירטב םינשי םיחמצ    
 .ןגב םיבחרנ םיחטש יוסיכל םיאתמ ונגרואה
םיחרפה ישארו םילעה םע םילועבגה תא ךותחל שי ,ושובייל
.ךופה ,ררוואמו רירק םוקמב ,םתולתלו    
.שבי םוקמב הייקנ ריינ תיקשב םילע שבייל םג ןתינ    
.םוטא ילכב וגרואה תא ונסחא ,ברע חירו תוינויח תרימשל
 
.תיפותיש הייחמצ :ואר .ןייוצמ יפותיש חמצ הווהמ ונגרואה תיאופר תוליעפ
םישבי וא םיירט ,וילעב ונגרואבש יתמוראה ןמשב םישמתשמ
.םיחרפבו
,(םילעב תונטק תויעובב) יופירה תונוכת וב ,ונגרואה ןמשה תא
השעי ףוסיאה .םישביה םילעב םג תורמשנ ולא .םימב קקזל ןתינ
.ןמש 2% דע חמצהמ קיפהל רשפא .חמצה תחירפ ינפל ךומס

...םישבי םילע 'ג 100
ג"מ םילרנימ
1,570
200
44
270
15
1,670
4.5
ןדיס
ןחרז
לזרב
םויזנגמ
ןרתנ
ןגלשא
ץבא
305
7%
11
10
64
15
7
תוירולק
םימ
ןובלח
ןמוש
תומימחפ
םיביס
רפא
 
ג"מ םינימטיו
6,900
0.34
6
A ןימטיו
B-1 ןימטיו
B-3 ןימטיו
...ןמשה
.ןותמ קזחמ
.רוזחמ דדועמ
 
.םיזג ךכשמ
.העזה דדועמ
 
.אטחמ
.ץירממ
 

,תבאוכ ןש רוחב ןמשב הלובט ןפג רמצ תסיפ םושי
.באכה לע לקת

...ב לופיטל תשמשמ המח ונגרוא תטילח ,ימינפ םושייב
.םיזג
.רוזחמ רדעה
 
.לוכיעה תכרעמב תוערפה
.חיכ תאלעה
 
...לע לקמ םישבוימ םילע תשיבחב ,ינוציח םושייב
.תומח השיבח תויקשב :םושייה ןפוא 

...לע לקת םיירט םילע תטילח
.תונבצע תאצות שאר באכ

 
תויקשבו םייחמצ םינמשב ונגרוא ילע בלשל ןתינ
םיבאכ לע הלקהל ,טבמאל אפרמ-יחמצ תבורעת
.םיקרפמ תושקונו

גוהנ ,תויוחיפנו ללכב םיבאכ ,םירירש יבאכ לע הלקהל
.ונגרוא הת םיסרפמוקב שמתשהל

תורהזא
ינב םידליו תורה םישנל ץלמומ וניא ונגרואב שומישה
.5-מ תוחפ