...'גארוב ואר

2008 רבוטקוא
רועה תואירב תא םירפשמ 'גארוב ןמשו התשפ ןמש
...םיפסות


2013 לירפא
המזקא דגנ םיליעומ םניא 'גארוב ןמשו הלילה רנ ןמש
...ירקוח


2016 ראוני
ןטרס תעינמב עייסמה יתנוזת חמצכ 'גארוב
(Borago officinalis) 'גארובה חמצב שומיש ונחב םירקוח
ולש םיירקיעה םיילונפה םיביכרמה רשא ילנויצקנופ ןוזמכ
.(Cancer) ןטרס תעינמב עייסמה יתנוזת חמצ םישמששמ
םירקוחה ואדיו תישאר .הנחבמב םיישונא םיאתב שומיש ךות
.ליער וניא חמצהש

רוקמ ואצמנ ויערזש ןוויכ 'גארובב ןיינעה שדחתה ,הנורחאל
GLA / תינלוניל אמג הצמוחלרתויב רישע יחמצ
תוינויח תובוכרת לש םייניב רצות ,(Gamma Linolenic Acid)
.היתורזגנו (Prostaglandin E1) ןידנלגטסורפ ומכ ,ףוגב

(תורטוטפהו םילעה) םיליכאה םיקלחה לש תילונפה הלוכתה
תוינירמזורה תוצמוחה רשאכ ,רבעב העבקנ 'גארובה לש
תויפאניסו תויגניריס תוצמוח - (Rosmarinic acids)
(Phenolics) םילונפכ ואצמנ (Syringic and Sinapic acids)
תובוכרת שולש .'גארובה לש החימצה יבלש לכב םיירקיעה
תוליעפמ רשא תויביטקא-ויב תולוקלומכ תולעופ ולא
תויתקלד יטנאו (Antioxidant) תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת
שומיש תאצומו הרקחנ דחוימב .[Anti-inflammatory]
.תינירמזורה הצמוחה וז ,תופורתהו ןוזמה תיישעתב

יקלח לש םילודיג תולטוק תויוליעפ לע םיחוודמ םירקוחה
.(Leaves and petioles) תורטוטפהו םילעה :םיליכאה חמצה
הכירצל חוטב םהב שומישה יכ וארה הדבעמה תוקידב
.DNA יקזנ ינפמ הנגה תויוליעפב םיכמות םהו תישונא

יחמצב שומישה תא םישיגדמ הדבעמה ינחבמ תואצות
םירמוחל ילאיצנטופ רוקמכו םייתנוזת םיחמצכ םיירט 'גארוב
תאצוי תינטרס-יטנא תוליעפ םע םייתנוזתה םייביטקא-ויבה
.(Outstanding anticarcinogenic activity) ןפוד

Nutrients

.