הנודלב
Belladonna/Deadly nightshade
(Atropa belladonna)

ץופנה יתנש-בר חמצ איה הנודלב
דע הבוגל אשנתמ אוה .היסא ברעמו הקירפא ןופצ ,הפוריאב
םיחתפתמ םהמו לוגס םעבצ ,ןומעפ ייומד םיחרפ .םירטמ 2
.םירוחש םיירגרג תוריפ
רתויב םיליער םירגרגהו (מ"ס 16 דע םכרואש) םילעה ,שרושה
.תועטב םתליכאל םורגלו לולעו םיקותמ םילעה .תויזה םימרוגו
.ךשמהב תורהזא ואר
.מ"ס 15-כ וכרוא .ןבנבלו ףעוסמ ,ינרשב ,הבע שרושה


לודיג יאנת
.ריג ןבאב הרישע עקרק
.אלמ לצ דע תיקלח שמש
.(הטיבנ בכעמ רמוח םיליכמה) םיערזמ יובירה
.תועובש 6 דע תכרוא (החל עקרקב) הטיבנה
.הקתעהל שיגר חמצה
.תבשועמו החל תויהל עקרקה לע לודיגה תפוקת לכ ךשמב


תיאופר תוליעפ
.הנודלבה ילעבו שרושב םישמתשמ
,םידיאולקלא 20-כ םיליכמ (שרושה דחוימבו) ולוכ חמצה
(Atropine) ןיפורטא (Hyoscyamine) ןימאיצסויה םהב
.(Scopolamine) ןימלופוקס ץוצמקו
.ןלימעו (Atrosin) ןיסורטא ףסונב שי םילעב

םיימיכ המיחל ירמוחל דגונ רמוח שמשמ (Atropine) ןיפורטא
,בל בצק תרדסהל תופורתב םג שמשמ אוה .םיבצעב םיעגופה
רפסמבו (םייניע תקידב תעב) םייניעה ינושיא תבחרהל תופיטב
.תופסונ תופורת

הנודלבה תונוכת
תויגרנילוכיטנא תונוכת חמצל םינקמ הנודלבב םירמוחה בכרה
תולועפ תמיסח ונייהד ,(Anticholinergic properties)
םיבצעה ןיב תרושקתל עייסמה ,(Acetylcholine) ןילוכליטצאה
תיתפמיסאראפה םיבצעה תכרעמ וז ,ףוגב םימיוסמ םירירשו
.(Parasympathetic nerves)
(Smooth muscle) םיקלחה םירירשב תותיווע תיחפמ רבדה
הביקה תכרעמ ,ןתשה תיחופלש ירירש ומכ ,ףוגה לש
.דועו בלה ,םייעמהו

...הנודלבה

.םינושיא הביחרמ.העיגרמ
.תותיווע תדגונ

.תיטוקרנ
.תנתשמ

תודוה תאז ,ןתקידבו םייניע ילופיט אוה הנודלבב שומישה רקיע
,רתויב תוריעז תויומכב וניה ,םירקמה לכב ,שומישה .ןיפורטאל
...ב לופיט ומכ
.רידס יתלב/ריהמ בל בצק

...תלערהב (Antidote) דגונ םס םג שמשמ ןיפורטא
.(Opium) םויפוא
.(Calabar beans) רבלק ילופ

השיבח תועצמאב םיימוקמ םילופיטב תשמשמ הנודלב
...ב לופיטל החשמ וא
.םיבאכו תושיגר תתחפה
.(Neuralgia) היגלריונ/םיבצע באכ
.ןורגיש/םזיטמואיר
.תישנ

תורהזא
.תידוסי הרוצב וקדבנ םרט םדא-ינב לע הנודלבה תועפשה
תופורתל עגונ רבדה רשאכ תוידדה תועפשה הל תויהל תולולע
.הב שומישל םדוק חקור וא אפורב ץעוויהל שי ןכלו

תיבה קשמ תויחלו םדאל רתויב םיליער חמצה יקלח לכ
.הבר תוריהזב חמצב שמתשהל שי ןכלו    
...ןפורטא תלערה לש ולאל םימוד תוליערה ינמיס    

.םלה
.תומדאה וירחאו ןורוויח
.ןורגב שבוי
.תודירצ
.ןיתשהל תלוכי יאו תוריצע
.לובליב
.םיבחרומ םינושיא
.ריהמ בל קפוד
.תשטשוטמ הייאר
.תויזה
.לקשמה יוויש ןדבוא
.ףוחיר תשוחת
.קנחמ תשוחת
.ןיפורטא תלערהב לופיטל ההז הלערהב לופיטה    
.םיליער םה ךא ,האנה םארמב םיתפמ םיירגרגה תוריפה
.תויתלגומ תויחופלש םורגל לולע םילעב ףוגה עגמ