2 תושדח - ילוקורב
Broccoli - News 2

תוינטרס-יטנאה תובוכרתה רופיש
םזיטוא דגנ םיטבנב ןאפרופלוס
LDL לורטסלוכ דגנ ילוקורב
ראווצהו שארה ןטרסו ילוקורב
דבכה ןטרס ינפמ ןגמ ילוקורב
תוילונפה תובוכרתהו ילוקורב
הפה ןטרס דגנ םיבילצמ
יטויבורקימ ןווגמל ילוקורב
ןקנחו ילוקורבב הנוזת ירמוח
(2) תרכוס דגנ ילוקורב תיצמת
תולחמב דגנ ץחלב ילוקורב
ראווצה יקרוע תושקתה דגנ
הינרפוזיכסו ילוקורב יטבנ
םדה ילכו םינצינ בורכו ילוקורב
(1) UV תנירק דגנ ילוקורב תיצמת
(1) דשה ןטרס דגנ ילוקורב תיצמת
ןורק תלחמל הננבו ילוקורב
(1) ןטרס דגנ םיטבנ+ילוקורב
(1) תרכוס ילוחל ילוקורב יטבנ
(2) ןטרס יאת דגנ ילוקורב תיצמת
(2) דשה ןטרס דגנ ילוקורב תכירצ
(3) דשה ןטרס דגנ םיבילצמ תוקרי
הימקול דגנ ילוקורבב ןאפרופלוס
...ילוקורבו םוכרוכ ,קורי הת ,ןומיר
תינומרעה ןטרס דגנ...
אופק ילוקורבב הייעבה
תינווינ םיקרפמ 'דו ןאפרופלוס
(2) רועה ןטרס ינפמ הנגהל ילוקורב
(3) ינטרס-יטנאה חוכה - ילוקורב


...ילוקורב ואר

2010 לירפא
(1) UV תנירק ינפמ רועה לע הניגמ ילוקורב תיצמת
Johns Hopkins University-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
(B. sprouts) ילוקורב יטבנ תיצמתש אצמ ב"הרא רומיטלוב
תוקיזמה תועפשהה ינפמ (Skin) רועה לע ןגהל היושע
ךכב תיחפהלו (UV radiation) לוגס הרטלוא תנירק לש
םילודיגה ,ףסונב .(Skin cancer) רועה ןטרסל ןוכיס
.70%-ב םינטק ויה ילוקורבמ ונוזינש םירבכעב

לש תועובש 17-ל רעיש ירסח םירבכע ופשח םירקוחה
תוצובק 2-ל םתוא וקליח ןכמ רחאלו תכשמתמ UV תנירק
.ילוקורב יטבנמ תיצמת הלביק תחאהשכ-

תוחתפתהב בוכיע וםירקוחה וליג םיפסונ תועובש 13 םותב
חפנו ,25%-ב הנטק רועה ןטרס תוחיכשש ןמזב רועה ילודיג
.70%-ב םצטצה לודיגה

Photobiological Sciences & Photochemical


2010 יאמ
(1) דשה ןטרס יאת תוחתפתה תבכעמ ילוקורב תיצמת
U-M Comprehensive Cancer Center-ב םירבכעב רקחמ
תקפומה תבוכרת ,(Sulforaphane) ןפרופלוס יכ אצמ ב"הרא
עייסל היושע ,(Broccoli sprouts) ילוקורב יטבנמו ילוקורבמ
ידי לע תאז ,(Breast cancer) דשה ןטרסב לופיטבו העינמב
.םיינטרס (Stem cells) עזג יאת לש םתלועפ תעינמ

םיזוכיר םהל וקירזהו דשה ןטרס םע םירבכע ולטנ םירקוחה
רפסמב שומיש ךות ,ילוקורבה תיצמתמ ןפרופלוס לש םינוש
.םילודיגב םיינטרסה עזגה יאת תומכ תכרעה םשל תוטיש

םייבויחה םיאתה תייסולכוא תא תיחפמ ןפרופלוסה יכ אצמנ
65%-ב (Aldehyde dehydrogenase) זאנגורדיהד דיהדלאל
תאו םלדוג תא תיחפהו םיישונאה דשה ןטרס יאתב 80% דע
(Primary Mammospheres) תוינושאר תוריפסוממ לש םרפסמ
.המאתהב ,75 דע 125. 45 דע 8-יפ-ב

העפשה התייה ןאפרופלוס תועצמאב לופיטל םירקוחה ירבדל
.םיילמרונה םיאתה לע הטעומ

Clinical Cancer Research


2010 טסוגוא
ןורק תלחמב לופיטל הננבו ילוקורב יביס
...רקחמ


2011 ראוני
תגיפס הריבגהמ םיטבנ תפסותב ילוקורב תקבא
(1) תינטרס-יטנא תבוכרת
תקבא בוליש יכ אצמ ב"הרא University of Illinois-ב רקחמ
ריוואב ושבוי רשא (Broccoli) ילוקורב
ריבגהל יושע ילוקורב יטבנ םע (Air dried broccoli sprouts)
תינטרס-יטנא תבוכרת - (Sulforaphane) ןפרופלוסה תגיפס תא
.םדאה ףוגב ,ילוקורבב (Anti-cancer)

(Myrosinase) זאניזורימהש ךכל תודוה שחרתמ הז רבד
.(Glucoraphanin) ןינפרוקולגמ ןפרופלוסה תרמה תא זרזמ

(Cruciferous) םיבילצמה תחפשממ תוקרי
,(Broccoli) ילוקורב ומכ ,םיבילצמה תחפשממ תוקרי
םינצינ בורכו (Cabbage) בורכ ,(Cauliflower) תיבורכ
,(Brussels sprouts)
םיליעפה םייחמצה םילקימיכה לש תוהובג תומר הליכמ
ךילהתב םירמומ רשא (Glucosinolates) םיטלוניזוקולג
םיטנאיצויתוזיאל ףוגב םזילובטמה / םירמוחה ףוליח
.המצוע יבר םיינטרס-יטנא םירמוח - (Isthiocyanates)

ןפרופלוס אוה ילוקורבב ירקיעה ליעפה טנאיצויתוזיאה
.(Glucoraphanin) ןינפרוקולגמ רמומש (Sulforaphane)

ילוקורב יטבנו ילוקורבה תקבא בוליש יכ ואצמ םירקוחה
,זאניזורימ םיזנאל רישע רוקמ םהש ,ריוואב םישבוימה
.םיישונא םיקדבנב ןפרופלוסה תגיפס תא רפשמ רבדה

Nutrition and Cancer


2011 יאמ
(1) תרכוס ילוח לש םתלעותל ילוקורב יטבנ
Shahid Beheshti Uni. of Medical Sciences ירקוח
יטבנ תקבאש וליג ,יארקא ינילק יוסינב ,ןאריא ןארהט
תא רפשל היושע (Powdered broccoli sprouts)
(Antioxidant defenses) תיטנדיסקוא-יטנאה הנגהה
.(Diabetes) תרכוס ילוח ברקב

תקבא םרג 10 וא 5 תב תימוי הנמ יכ םיארמ םיאצממה
תיטנדיסקוא-יטנאה תלוביקב לודיגל הרושק ילוקורב יטבנ
MDA דיהדלאדנולמה תמרב הדיריו ,םדה לש תללוכה
- (Carbonyl) לינוברק תבוכרת - (Malondialdehyde)
רקחמב.(Oxidative stress) תינוצמיח הקעל בוט ןמס
.תרכוס ילוח 81 ופתתשה

European Journal of Clinical Nutrition


2011 ינוי
(2) ןטרס יאתב תדקמתמ ילוקורב תיצמת
,(Broccoli) ילוקורבה תיצמת לש תודקמתהה תלוכיו תוחיטבה
(Cancer) ןטרס יאתב ,(Sulforaphane) ןפרופלוסה תועצמאב
,ב"הרא Oregon State Uni.-ב רקחמב ןיכומית האצמ
.ןטרס יאתב יביטקלס ןפואב דקמתהל היושע איהש הליגש

םילקימיכוטיפה דחא - ןאפרופלוסה יכ םיחוודמ םירקוחה
(Cruciferous) םיבילצמה תוקריהו ילוקורבב םיירקיעה
,םיינטרס םיאת תייביטקלס לוטקלו דקמתהל לגוסמ ,ללכב
.םיעפשומ יתלבו םיאירב םיילמרונ םיאת לש םתרתוה ךות

Molecular Nutrition and Food Research


2012 לירפא
תחפשממ תוקרי הברה תוכרוצה דשה ןטרס תולוצינ
(2) רתוי בר ןמז הנייחת םיבילצמה

םישנש אצמ ב"הרא ליוושנ Vanderbilt Uni.-ב רקחמ
תוקרי הברה תוכרוצה (Breast cancer) דשה ןטרס םע
ןוגכ (Cruciferous Vegetables) םיבילצמה תחפשממ
ןמז תויחל ,ההובג תוריבסב ,תויושע (Broccoli) ילוקורב
.רוזחי הז ןטרסש ןטק יוכיסהו רתוי בר

ןבצמ היהי לדגת ולא תוקרי תכירצש לככ םירקוחה ירבדל
.רתוי בוט ולא םישנלש יתואירבה

.הנוזתב ולא תוקרימ םרג 150 ךורצל הייעב לכ ןיא
בורכ ,לדרח ,םינצינ בורכ ,תיבורכ ,לשובמ ילוקורב לפס
.םרג 150-כ םילקוש םלוכ - (Kale) לייקו
תא ודרשש תויניס םישנ 5,000-ל בורק ופתתשה רקחמב
.דשה ןטרס

.תיאקירמאה הנוזתהמ הנוש תיתאיסאה הנוזתהש ןייצל שי
תפל םיללוכ ןיסב ללכ ךרדב םילכואש םיבילצמ תוקרי
,(Chinese cabbage/Bok choy) יו'צ קוב/יניס בורכ (Turnip)
םיצופנה םיבילצמה תוקריה םה םינצינ בורכו ילוקורבש דועב
.תורחא תויברעמ תונידמבו תירבה תוצראב םילכאנה רתוי

Annual meeting of the American Association
for Cancer Research


2012 רבמטפס
(3) דשה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םירחא םיבילצמו ילוקורב
םירקמ 18,673 םהב ,םירקחמ 13 הללכש ,הזילנא-הטמ
םירקוח ועציב רשא ,(Breast cancer) דשה ןטרס לש
לש תרבגומ הכירצ ש האצמ ןיס Zhejiang Uni.-ב
,(Cruciferous vegetables) םיבילצמה תחפשממ תוקרי
ןיטקהל היושע ,(Kale) לייקו (Broccoli) ילוקורב ומכ
.15%-כב דשה ןטרסל ןוכיס

םיבילצמה תחפשממ תוקריה לש םחוכ םירקוחה ירבדל
(Glucosinolates) םיטלוניזוקולגה תלוכתמ הארנכ עבונ
- תוינטרס-יטנאה תובוכרתל ריממ ףוגה םתוא ,םהב
לוניברק3--לודניאו (Isothiocyanates) םיטנאיצויתוזיא
.(Indole-3-carbinol)

The Breast


2012 רבמצד
הימקולב תמחול ילוקורבב ןאפרופלוס תבוכרת
ב"הרא Baylor College of Med.-ב םירקוח לש םהירבדל
ילוקורבב היוצמה (Sulforaphane) ןאפרופלוס תבוכרת
םיבילצמה תחפשממ םירחא תוקריבו (Broccoli)
הימקולב םחליהל רוזעל היושע ,(Cruciferous vegetables)
.םדה ןטרס - (Leukemia)

,(Sulforaphane) ןאפרופלוסש ,הדבעמ ייוסינב ,וליג םירקחה
תיחפהלו הימקול דגנ קבאמב רוזעל יושע ,תזכורמה ותרוצב
הפירח תיטסלבופמיל הימקול יאת רפסמ תא
.(Acute lymphoblastic leukemia)

םיאת לע ילוקורבה תבוכרת לש תועפשהה תא וקדב םירקוחה
יפקיה םדמ (Bone marrow) םצע חממ ודדובש םיינטרס
הימקול םע ונחבוא רשא םידלימ ,(Peripheral blood)
.הפירח תיטסלבופמיל

םיינטרס םיאת לש םתומל המרג תבוכרתהש וליג םירקוחה
אל ,םיאירב םימרותמ ולבקתה רשא ,םיאירב םיאתש דועב
.ועפשוה

PLoS ONE


2013 ינוי
תינומרעה ןטרס דגנ ילוקורבו םוכרוכ ,קורי הת ,ןומיר
...םירקוח


2013 ינוי
האירב תבוכרת רוציל תלוכי רסח אופק ילוקורב
תירחסמ ןימז רשא (Frozen broccoli) אופק ילוקורב
הליעומה תבוכרתה תא רוציל תלוכי ןיטולחל טעמכ רסח
טניירטונ-וטיפהמ (Sulforaphane) ןאפרופלוס
.(Glucorphanin) ןינאפרוקולג

תא ונחב ב"הרא יוניליא University of Illinois ירקוח
תורצוויה זרזל (Myrosinase) זאניזורימ םיזנאה תלוכי
,יתואירבה לאיצנטופה תלעב תבוכרתה ,ןאפרופלוס לש
.תירחסמ ןימזה אופק ילוקורבב

םוחב שומיש - (Blanching) הנבלהש םינייצמ םירקוחה
םימיזנא תיבשהל ידכ שמשמ רוטיק וא םימ תרוצב
ץופנה גהונ - רצומ לש ףדמ ייח ךיראהל ידכ ,םילכתמ
.םיאופק תוקרי דוביעב

Journal of Functional Foods


2013 טסוגוא
תינווינ םיקרפמ תקלדב קבאמל חתפמה - ןאפרופלוס
הינטירב University of East Anglia ירקוח לש םהירבדל
- (Broccoli) ילוקורבב תבוכרת - (Sulforaphane) ןאפרופלוס
לש התומדקתהה תא טיאהל וא עונמל רוזעל יושע
סרה תטאה ונייהד ,(Osteoarthritis) תינווינ םיקרפמ תקלד
רקחמה .(Cartilage in the Joints) םיקרפמב סוחסה
.רבכע לדומב ךרענ

הרישע הנוזת ,הז יוסינ לע ףסונב יכ םיחוודמ םירקוחה
תינווינה םיקרפמה תקלד דדמ תא הדירוה ןאפרופלוסב
.תרוקיבה תמועל רבכעה לדומב

Rheumatism & Arthritis


2013 רבמטפס
(2) רועה ןטרס ינפמ הנגהל ילוקורב
ב"הרא University of Arizona Cancer Center-ב רקחמ
(Skin) רועה לע תורישי (Broccoli) ילוקורב םושייש אצמ
.(Skin cancer) רועה ןטרסב קבאמב עייסל יושע

תבוכרת ,(Sulforaphane) ןאפרופלוס דציכ וקדב םירקוחה
.רוע תלחמ תעינמב עייסל היושע ,ילוקורבב

(Over-exposure to sunlight) שמשה רואל רתי תפישח
דחוימב ,רועה ןטרסל םיירקיעה םימרוגה דחאל תבשחנ
ותרוצ - (Malignant melanoma) הריאממ המנלמ
.הז ןטרס לש רתויב תיביסרגאה

,םימדוק םירקחמב ,חכוה ילוקורבה םירקוחה ירבדל
.(העילב) ימופ ןתמלו ימוקמ םושייל ןה החוטב ךרדכ

University of Arizona


2013 רבוטקוא
(3) ילוקורבה לש ינטרס-יטנאה וחוכ םוסקימ
לע (Plant hormone) יחמצ ןומרוה סוסיר םירקוח ירבדל
ןטרסב המחלמב וחוכ תמצוע תא ריבגמ (Broccoli) ילוקורב
.(Cancer-fighting potential)

,(Methyl jasmonate) טנומס'ג ליתמ יחמצה ןומרוהב רבודמ
.(Pests) םיקיזמ ינפמ םיחמצה לע ןגמה יעבט ןומרוה

םרותה אוה (Sulforaphane) ןאפרופלוס םירקוחה ירבדל
יכ םא ,ןטרסב םחלנה םיזנאה תומר רופישל ירקיעה
.םה םג הארנה לככ םימרות םירחא םירמוח

Food Chemistry & Journal of Agricultural


2014 ראורבפ
תוליעומ תובוכרתהו ףדמה ייח תלדגה :ילוקורב
התועצמאב הליער יתלבו הלוז ךרד ואצמ םירקוח תווצ
תוינטרס-יטנאה תובוכרתה תמר תא רפשל ןתינ
.(Broccoli) ילוקורבב

,דאמ תונטק תויומכ השורד ונממ ,רמוחה םירקוחה ירבדל
.תועש 10-כ רחאל רצומהמ םלענו ףידנ

ןוניק-ו (Glucosinolates) םיטלוניזוקולגב אוה רבודמה
ייח תא ךיראהלו (Quinone reductase/QR) זאטקודר
.םיחמצ לע תוססובמה תובוכרתב שומיש ךות ,ולש ףדמה

PLoS One


2014 רבוטקוא
םזיטואב לופיטל ילוקורבה יטבנב ןאפרופלוס
Johns Hopkins Uni. School of Medicine-ב םירקוח
,(Sulforaphane) ןאפרופלוס יכ ואצמ ב"הרא רומיטלוב
רופיש הארה ,םירחא תוקריבו (Broccoli) ילוקורבב יוצמה
.םזיטוא לש םייתוגהנתה םינימסת המכב

תנייפואמה תיתוחתפתה תוקל אוה (Autism) םזיטוא
,תויתרושקתו תוישגר ,תויתרבח תויונמוימב תויעבב
.תויתרגש תורזוח תויוגהנתהב םג ומכ

םלה תבוגת תא רפשל יושע ןאפרופלוסש ואצמ םירקוחה
רבודמ .(Heat-shock response in the body) ףוגב םוחה
רשא םיקזנ ינפמ םיאתה לע הנגמה םיעוריא לש הרדסב
.(Fever) םוח שישכ ומכ ,תוהובג תורוטרפמטמ םימרגנ

םזיטוא םע םידליל םירוההמ תיצחמכש םינייצמ םירקוחה
םירפתשמ םדלי לש םייתוגהנתהה םינימסתהש םירמוא
בושחל תווצל םרג רבדה .םוח םהל שי רשאכ תיתועמשמ
םלה תבוגתל םורגל ידכ ןאפרופלוסב שמתשהל ןתינ םא
.םימוטפמיסה תא רפשלו םזיטוא ילעבב םוח

13 ינב םיריעצ םירבג ןכו םירגבתמ 40 ופתתשה רקחמב
.רומח דע ינוניב םזיטואמ ולבסש םינש 27 דע

Proceedings of the National Academy of Sciences


2015 לירפא
LDL לורטסלוכ תיחפמ רשעומ ילוקורב
אצמ הינטירב 'ץיוורונ Institute of Food Research-ב רקחמ
התיחפמ הנוזתב (Broccoli) ילוקורב לש שדח ןז תללכה יכ
.6%-כב םדא ינב לש םמדב LDL לורטסלוכה תמר תא

תבוכרתהמ רתוי 3 דע 2 יפ ליכיש ךכ לדג שדחה ילוקורבה ןז
םשה תחת ןימז אוה .(Glucoraphanin) ןינפרוקולג תיעבטה
.(Beneforte) טרופנב

,תועובש 12 ךשמב ,ולביקש םיבדנתמ 130 ופתתשה רקחמב
הנוזתה לע ףסונב ,שדחה ןזהמ ילוקורב םרג 400 עובש ידמ
.הליגרה

ןוכיס םרוג הווהמ הובג LDL לורטסלוכש םיריבסמ םירקוחה
םייוסינב הדיריהש תורמל .(Heart disease) בל תלחמל רכומ
הרושק 1% תב הדירי ,הייסולכואה תמרב ,הנטק תיארנ ולא
םיילילכ םיקרוע תלחמל ןוכיסב םיזוחא 2 דע 1 תב התחפהל
.(Coronary Artery Disease)

ןנווכל ףוגל רזוע (Glucoraphanin) ןינפרוקולג
.(Cellular metabolism) יאתה םירמוחה ףוליח תא
היגרנאה יזכרמ ,(Mitochondria) הירדנוכוטימה
(Fats) םינמושו (Sugars) םירכוס םיריממ ,אתה לש
םא וא תוליעיב םידבוע םניא םה םא ךא .היגרנאל
תחא ,רכוס וא ןמוש ידמ רתוי םהילע םיסימעמ
.לורטסלוכל הז ףדוע רימהל איה תובוגתה

(Sulforaphane) ןאפרופלוסל ףוגב ךפוה ןינפרוקולג
ףוגב הנגהה תא םיליעפמה םייפיצפס םינג ליעפמה
םירמוחה ףוליח תא שדחמ םינזאמו וז תושחרתה ינפמ
.LDL לורטסלוכ רוציי ענמיש ךכ


Biotechnology and Biological ידי לע ןמומ רקחמה
Sciences Research Council

Molecular Nutrition and Food Research


2015 לירפא
ראווצהו שארה ןטרס ענומ ילוקורב
UPCI) Uni. of Pittsburgh Cancer Institute-ב רקחמ
ילוקורבה יטבנ תיצמת יכ הארה ב"הרא גרובסטיפ
שארה ןטרס ינפמ ןגהל היושע (Broccoli sprout extract)
.(Head and neck cancer) ראווצהו

הניגמ ילוקורבה יטבנ תיצמת יכ אצמנ םירקוחה ירבדל
לש הנטק הצובק ידי לע תלבסנ האצמנ איהו םירבכע לע
.(Oral cancer) הפה ןטרס ינפמ ,םיאירב םיישונא םיבדנתמ

ראווצהו שארה ןטרסמ ואפרנש םישנא יכ םיריבסמ םירקוחה
ןורגב וא הפב ינש ןטרסל דואמ הובג ןוכיסב ןיידע םינותנ
םיינלטק ללכ ךרדב םה ולא ןטרס יגוס רעצה הברמלו
תוקריב היוצמה תיעבטו החוטב הלוקלומ םיחתפמ םירקוחהו
םירצונ הב הפה תיריר לע ןגהל ידכ םיבילצמה תחפשממ
.ולא ןטרס יגוס

שארה ןטרס דגנ רבעב ולפוטש שיא 40 ופתתשה רקחמב
.ראווצו

American Association for Cancer Research's
Annual Meeting in Philadelphia


2016 סרמ
דבכה ןטרס ינפמ הניגמ ילוקורב תכירצ
ב"הרא University of Illinois-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
(Broccoli) ילוקורבה תושק ןטרס תולחממ תונגהבש אצמ
.(Liver cancer) דבכה ןטרס ינפמ םג ןגמ

תבכרומ תינייפואה תיאקירמאה הנוזתה םירקוחה ירבדל
(Sugars) םירכוסו (Saturated fats) םייוור םינמושמ
ןמושל םירמומו (Lver) דבכב םינסחואמ םהינש .םיפסומ
הרושק ,ףוגב ףדוע ןמוש םג ומכ ,וזכ הנוזת לבא ,ףוג
ילוהוכלא-אל ינמוש דבכ תלחמל
הלחמ ,Non-alcoholic fatty liver disease/NAFLD)
ןטרסו (Cirrhosis) דבכה תמחשל םג ליבוהל הלולעש
הלולע לופיט אלל ןכ ומכו דבכה
המוניצרקל רדרדיהל ילוהוכלא-אל ינמוש דבכ תלחמ
,Hepatocellular carcinoma/HCC) תירלולצוטפה
.הובג התומת רועיש לעב ןטרס

ועפשוה תיברעמ הנוזתמ ונוזינש םירבכע יכ אצמנ
(Nodules) םירירשקה לש לדוגבו רפסמב היילעמ
םרפסמ ילוקורב הנוזתל ופיסוהשכו דבכב םיינטרסה
לש םלדוג לע העיפשה אל ילוקורבה תכירצ ךא ,ןטק
.םירירשקה

ןמושה תגיפס תא תיחפמ ילוקורבש ואצמ םירקוחה
.(Lipids) םינמושה תריצי תא לידגהה רבד ,דבכב

Journal of Nutrition


2016 ינוי
תוילונפה תובוכרתב הטילשל ילוקורב תכירצ
(Broccoli) ילוקורבב והיז ב"הרא Uni. of Illinois ירקוח
תוילונפ תובוכרת תורבטצהב םיטלוש רשא (Genes) םינג
ללוכ ,תוילונפ תובוכרת תכירצ .וב (Phenolic compounds)
ןוכיסה תנטקהל הרושק ,םימיוסמ (Flavonoids) םידיאונבלפ
II גוס תרכוס ,(Coronary Heart Disease) תילילכ בל תלחמל
ןטרס יגוס רפסמו (Asthma) המתסא ,(type II Diabetes)
.(Cancer)

תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ שי תוילונפ תובוכרתל םירקוחה ירבדל
תוליעפש ךכל תורבטצמו תוכלוה תויודעו (Antioxidant activity)
(Biochemical pathways) םיימיכויב םילולסמ לע העיפשמ וז
הבוגת הניה וז תקלד .םיקנויב (Inflammation) תקלדל םירושקה
תולחמ רפסמ לש תולחתהל םג הרושק איה ךא ,קזנל וא הלחמל
ביונב םתנוזתש םישנא .(Degenerative diseases) תוינווינ
תוקלל רתוי ךומנ ןוכיסב ויהי ולא תובוכרת לש תמיוסמ המרמ
.ולא תולחמב

םירקוחה ,הלא תובוכרת תריבצב םיברועמה םינגה יוהיזל תודוה
,םיבילצמה תחפשממ םירחא תוקריו ילוקורב לודיגל םיברקתמ
.רתוי תולודג תויומכב תוילונפ תובוכרת וקפסיש בורכו לייק ומכ

רמולכ ,תוביצי ןהו םעט תורסח תוילונפ תובוכרתש אוה בוטה
רחאל .תויתואירב תויוכיא דבאל ילבמ תוקריה תא לשבל ןתינ
תונווכמו תוגפסנ תוילונפה תובוכרתה ,ולא תוקריה תכירצ
םידיאונבלפה .(Liver) דבכב תוזכרתמ וא ףוגב םימיוסמ םירוזאל
תוקלד םימצמצמו םדה םרז תרזעב םיטשפתמ (Flavonoids)
.תיטנדיסקוא-יטנאה םתוליעפ תועצמאב
.Hatch Multistate Project-מ קנעמ ידי לע ךמתנ רקחמה

University of Illinois/Molecular Breeding


2016 ינוי
הפה ןטרס ינפמ םיניגמ םיבילצמה תחפשממ תוקרי
הינבליסנפ Uni. of Pittsburgh Medical Center-ב רקחמ
(Broccoli sprout) ילוקורב יטבנ תיצמת דציכ םיגדה ב"הרא
םינטרסמ םינלערמ ףוגה תא רהטמש (Gene) ןג הליעפמ
םישנאב ןטרסה תונשיה ענומו (Detoxifies carcinogens)
.(Head and neck cancer) ראווצהו שארה ןטרסב רבעב ולחש

(Oral cancer) הפה ןטרס ילוח לש (Survival) תודרשיהה רועיש
.םינש 5-ל 50%-כ לע דמועורתויב ךומנ

הפישח אוה ראווצהו שארה ןטרסל רתויב לודגה ןוכיסה םרוג
תחפשממ תוקריבבו (Carcinogens) םינטרסמ םירמוחל תרזוח
- (Sulforaphane) ןפרופלוס לש הובג זוכיר ונשי םיבילצמה
םירמוח ינפמ ןגהל יושע אוהש וארה םימדוק םירקחמש רמוח
.םייתביבס םינטרסמ

םינונימב םיישונא ראווצהו שארה ןטרס יאתב ולפיט םירקוחה
ןורג יאת םע םתוא וושה םה ןכמ רחאלו ןפרופלוס לש םינוש
.םיאירב (Throat and Mouth cells) הפו

םיאתה יגוס ינש תא דדוע ןאפרופלוסה יכ וארה תואצותה
םייפיצפס םינג ליעפמ רשא ןובלחה תומר תא ריבגהל
םיאת לע םיניגמו םינטרסמ םילערמ רוהיט םיררועמה
רפסמ ךשמנש ןטק ינילק-הרפ יוסינב ,ךשמהב .ןטרס ינפמ
םע בברועמ ססות ץימ םיאירב םיבדנתמ 10 ותש ,םימי
.(Broccoli sprout extract) ילוקורב יטבנ תיצמת
יטנג לולסמ ותואש התארה הפה (Lining) תירירש ררבתה
.לעפוה םהיפבש ןגמ

דציכ תוארל ידכ םירבכעב םירקוחה ושמתשה ,ףסונ יוסינב
.ראווצהו שארה ןטרסל הייטנ ילעבב תלעופ תיצמתה
וחתיפ תיצמתה תא ולביקש םירבכעהש וארה תואצותה
.התוא ולביק אלש ולאל האוושהב םילודיג תוחפ

Cancer Prevention Research


2017 לירפא
יטויבורקימה ןווגמה לע הבוטל עיפשמ ילוקורב
ב"הרא Uni. of Illinois at Urbana-Champaign ירקוח
ןווגמה תא תונשל היושע (Broccoli) ילוקורב תכירצ יכ וליג
(Microbiota) הטויבורקימה לש יסחיה בכרהה תאו
.(Gastrointestinal tract) לוכיעה תכרעמב

,םויב ילוקורב םרג 200 תכירצ יכ אצמנ וגצוהש םינותנ יפ לע
סיטידוירטקבה רועישב 37% תב היילעל ואיבה ,םימי 17 ךשמב
.(Firmicutes) סטוקימריפל סחיב (Bacteroidetes)
םרג 200 ולביק רשא םיאירב םירגובמ 18 ופתתשה רקחמב
.לשובמ ילוקורב

Experimental Biology 2017 meeting in Chicago

FASEB Journal


2017 לירפא
ןקנח רוקמ תחת םיגשגשמ ילוקורבב הנוזת ירמוח
דרפס Uni. of the Basque country ירקוח לש םהירבדל
םישמתשמ וב (Nitrogen source) ןקנחה רוקמב הטילש
םהל תוקרי לש יתנוזתה ליפורפה תא ריבגהל יושע םיחמצ
.(Broccoli) ילוקורב ומכ ,יתנוזת ךרע

בולישב (Ammonia) הינומאב שמתשהש רקחממ הלוע ךכ
ךכמו (Nitrification inhibitors) היצקיפירטינ יבכעמ
םיטנדיסקוא-יטנא לש רתוי הובג זוכיר לעב ילוקורבה השענ
.(Glucosinolates) םיטלוניזוקולגו (Antioxidants)

אתל ורבעוה ךכ רחאו תועובש 3 ךשמב ולדוג ילוקורבה יחמצ
תסימתב וקשוה םיחמצה .תועובש 5 ךשמב ורמשנו לודיג
.(Nitrate) הקנח תנוזת וא םוינומא םע דחי הנוזת

המדאב תויהל הינומאל םג םרג היצקיפירטינ יבכעמב שומישה
םגו הקנחה תפיטש תא תיחפהל רזעו רתוי ךורא ןמז ךשמב
.(Nitrous oxide) ןקנחה תצומחת תטילפ תא

Journal of Experimental Botany


2017 ינוי
(2) תרכוסב קבאמב תעייסמ ילוקורב תיצמת
Uni. of Gothenburg-ב ךרענש רקחמב ,ימואלניב רקחמ תווצ
יכ אצמ תועובש 12 ךשמנו םייח ילעבבו הדבעמ יאנתב ,הידבש
ילוקורב יטבנ תיצמתמ קפוהש (Sulphoraphane) ןפארופלוס
רכוסה תמרב הטילשב עייסל יושע (Broccoli sprout extract)
.(type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוס ילוחב (Blood sugar) םדב

רפשמ ילוקורב יטבנ תיצמתכ ןתינה הובג זוכירב ןאפרופלוס
A1C ןיבולגומה תאו (Fasting glucose) םוצב זוקולגה תא
.(Obese patients) םינמש םילפוטמב (HbA1c)

Science Translational Medicine


2017 רבמטפס
תולחמב תומחולה תובוכרתה תא רפשמ ץחלב ילוקורב
תטיש וחתיפ הינמרג Friedrich Schiller Uni. ירקוח
םיקדייחמ ילוקורבה תא רוטפל היושע הובג ץחלב דוביע
תבוכרתה רומיש ךות (Harmful bacteria) םיקיזמ
.(Cancer) ןטרסב תומחולה (Glucosinolate) טלוניזוקולג

ילוקורבה יטבנ לע ולעפוה רשא םיצחלה יכילהת רחאל
םיטבנה .'צ תולעמ 60-ל וממוח םה (Broccoli sprouts)
.'צ תולעמ 80--ב ונסחואו ילזונ ןקנחב תוריהמב ואפקוה

ריבגמש ךילהת - םיצחלל ילוקורבה תא הסינכמ הטישה
םיטנאיצויתוזיא תובוכרתל םיכפוהה םיטלוניזוקולגה תומכ תא
.תויתקלד-יטנאו תוינטרס-יטנא (Isothiocyanates)

Journal of Agriculture and Food Chemistry


2018 לירפא
ראווצה יקרוע תושקתה ינפמ תורגובמ םישנ תנגהל תוקרי
ילורק University of Western Australia-ב ךרענשרקחמ
,(Cabbage) בורכ לש םתכירצ תרבגה יכ אצמ הילרטסוא
(Cauliflower) תיבורכ ,(Brussels sprouts) םינצינ בורכ
ראווצה קרוע ןפוד יבוע תנטקהל הרושק (Broccoli) ילוקורבו
,תורגובמ םישנ ברקב (Carotid artery wall thickness)
(Hardening of neck arteries) ראווצה יקרוע תושקתה דגנ

ולכאש תורגובמ תוילרטסוא םישנ יכ םיחוודמ םירקוחה
.רתוי ןטק ראווצה קרוע ןפוד יבוע ומיגדה תוקרי רתוי

ואלימש הלעמו הנש 70 תונב םישנ 954 ופתתשה רקחמב
תויומכה תאו תוקריה יגוס תא וטריפ ןה םהב םינולאש
.וכרצנש

American Heart Association


2019 יאמ
ימיכ ןוזיא רסוח תרזחשמ ילוקורב יטבנ תבוכרת
הינרפוזיכס םע חומב
ב"הרא Johns Hopkins Medicine-ב םירקוח לש םהירבדל
ימיכ ןוזיא רסוח םע םישנא לש תפסונ הצובק ונייפא םה
םע םישנאב רבודמ - (Brain chemistry imbalance) חומב
.(Glutamate) טמטולג-ל הרושקה (Schizophrenia) הינרפוזיכס

תבוכרת תרזעב תאז המר ןקתל ךרד האצמנ םירקוחה ירבדל
(Broccoli sprout extract) ילוקורב יטובנ תיצמתב הרוקמש
(Sulforaphane) ןאפרופלוס לקימיכה לש ההובג תמר םיליכמה
תויטוכיספ-יטנאה תופורתה ינונימ תדרוהל ךרד קפסל יושעש
תועפות תא תיחפהל ךכבו םויכ ךכל תושמשמה תויתרוסמה
.ולא תופורת לש תויוצר אלה יאוולה

J. Hopkins Schizophrenia C.-מ שיא 81 ופתתשה רקחמב
תיטוכיספה הדוזיפאה תא םינורחאה םישדוחה 24-ב ווחש
םיאירב םישנא 91 רקחמב ופתתשה ןכו םהלש הנושארה
.הנש 22 עצוממ ליג ינב ויה םיפתתשמה .תרוקיבכ

JAMA Psychiatry


2020 טסוגוא
םדה ילכ תואירבל םינצינ בורכו ילוקורב
המכ יכ הארה הילרטסוא Edith Cowan University-ב רקחמ
רתויב םיליעומה תויהל םייושע םידוהא תוחפה תוקריהמ
.(Blood vessel disease) םד ילכ תולחמ תעינמל עגונ רבדהשכ

םיבילצמה תחפשממ תוקרי לש ההובג הכירצ םיאצממה יפל
בורכ ,(Broccoli) ילוקורב ומכ ,(Cruciferous vegetables)
הרושק ,(Cabbage) בורכו (Brussels sprouts) םינצינ
תורגובמ םישנ ברקב םד ילכ תולחמ לש התוחפ הצופתל
.(Older women)

684 לכה ךסו םדוק לודג רקחמ ינותנ ודמע םירקוחה תושרל
.תוילרטסוא םישנ

ןוכיסב ויה םיבילצמ תוקרי רתוי הללכ םתנוזתש ולאש אצמנ
- םיקרועה יבאב ןדיס לש תבחרנ תורבטצהל רתוי ךומנ
תוינבמ םד ילכ תולחמל חתפמ ןמס
.(Structural blood vessel disease)

םיקרוע) םדה ילכ לע עיפשמ רשא בצמ איה םד ילכ תלחמ
וז התחפה .ףוגב םדה תמירז תא תיחפהל לולעש (םידירוו
ןדיס יעקשמ לש תורבטצהמ עובנל הלולע םדה תמירזב
תוימינפה תונפדה לע (Fatty calcium deposits) םיינמוש
וז תורבטצה .(Aorta) םיקרועה יבא לע ומכ ,םדה ילכ לש
וא (Heart attack) בל ףקתהל ליבומה םרוגה איה
.(Stroke) יחומ ץבש

Edith Cowan Uni. / British Journal of Nutrition

.