הננב
Banana
(Musa acuminata & Musa balbisiana)

ינובשע חמצ השעמל) הננבה ץע רוקמ
אשנתהל יושע ץעה.היזלמ-ודוהב (קנע
דע םיבוט םיאנתבו םירטמ 9 דע הבוגל
.םיבר םינז הננבל .רטמ 15
.םיבר םינגב יונ חמצ שמשמו רתויב האנ הננבה ץע

.םילכאמ לש לודג ןווגימבו היח הננבה תא םילכוא
תואקשמב הגזמלו הנגטל ,התוא תולקל ,הלשבל ןתינ
.תודילגבו םיילוהוכלאו םיליגר ,םינוש
תעב .לישבהל ול חינהל שיו קורי ודועב םיפטוק הננבה ירפ תא
.קותמ ומעט ,לשב ירפהש לככ .רכוסל וב ןלימעה ךפוה הלשבהה
שומישל םיפיט
תייפא תעב םהב ושמתשהו האפקהב ומיחשהש תויראש ורמש
.ךכמ ומיחשיש ,תומלש תוננב איפקהל ןתינ .םימחלו תוגוע    
.הידעלב וא התפילק םע הננב איפקהל ןתינ    
,ןומיל ץימ ףכ ,האפקהל תיחמ םיניכמ הנממ ,הננבל ופיסוה
.תיחמ לפס לכל    
רמשי ירפה ךא ,םיחשת התומלשב האפקוהש הננב תפילק
.ירוקמה ובצמב    
תא תולתל אוה ,ירפה תלשבה תעב ותושעל רתויב בוטה
.הכיעמו ץחל תועיגפ וענמי ךכ .לוכשאה    
ףסונ זורז .ריינ תיקשב םנוסחיא ךות תוננב תלשבה וזרז
.תיקשל הינבגע וא חופת תפסוה ידי-לע השעי    


לודיג יאנת
הקוקזו) הרקל דחוימב השיגר איה .םוחל הקוקז הננבה
.(הינפמ הנגהל    
.יקלח לצ/האלמ שמש
הרישע עקרקב דחוימב גשגשת איה .עקרק יגוס ןווגמ
.המחה הנועב דחוימב ,בטיה התוקשהל שי .בטיה תזקונמו    
איה ,תוריפה וחתפתי ונממ ,םיחרפה לועבג תא רוציל ידכ
.הרק אלל םיפוצר םישדוח 15 דע 10-ל הקוקז    
.םאה חמצ לש שרושה הנקמ םיחתפתמה ,םירצנמ יובירה
םתוא ךותחלו הריפח תא תרזעב םאה חמצמ םקתנל שי    
.םישרוש רפסמ ורתווי םיקחרומה םירצנבש ךכ    
םיריעצה קר ורתוויש ךכ םילודגה םילעה תא ריסהל שי    
.םילע ללכ ורתווי אלש וא    
רוזעי ,רבע לכל םיחתפתמה םישרושה םוזיג
.ץעה תוחתפתה ןובשח לע הבונת תלבקל    
.הלועמ ןושיד תווהמ ,רהמ תוקרפתמ רשא ,הננב תופילק


תיאופר תוליעפ
.םילעבו םיחרפב םיתיעלו הננבה ירפב םישמתשמ
.16% םיביסו 11% ןגלשא ,15% C ןימטיול ןיוצמ רוקמ הננבה
.C ןימטיוב רתוי תורישע תומודא תוננב
.ומצעב רציימ וניא ףוגה ןתוא ,תוינויח ונימא תוצמוח-8 הננבב
!תוריצע תמרוג הניא הלשב הננב ,הרבסל דוגינב

...ב לפטל עייסל היושע הננב תכירצ
(7) .(Hangover) האיבס תבנז
(8) .שותי תציקע
(9) .זוכיר תויעב
(9) .תונבצע
(10) .(שפנהו) ףוגה ןוניצ
(2) .ישפנ חתמ/הקוצמ
(10) .(ןוכיס תנטקה) ץבש
(11) .(Warts) תולבי

(1) .ןואכיד
.תיתנוע הערפה 'סת
(1) .(SAD)  
(2) .םד-ץחל רתי
(3) .הימנא
(4) .תוריצע
(5) .תברצ
(6) .רתי תנמשה
(5) .הביק יביכ

...ת/עייסמה הלועפה/ביכרמה
ןינוטורסל ףוגב רמומה (Typtophan) ןפוטפירט ןובלח (1)
.חורה בצמ תא רפשמה (Serotonin)  
.ןרתנ טועימו ןגלשאב רשוע (2)
.לזרבה תלוכת (3)
.םיביסה תלוכת (4)
.הביקב רתי תוצימח לורטינ (5)
.בער תככשמה תומימחפה תלוכת (6)
.הננב קיישקלימ תמיגל (7)
.הציקעה םוקמ לע הננבה תפילק םינפ ףושפש (8)
.B תצובקמ םינימטיוהו ןגלשאה תלוכת (9)
.הננבה יביכרמ ללכ בוליש (10)
...תולביב לופיט (11)
הננב תפילקמ תשובחת ,תלביה לע ,הנישה ינפל וחינה
.קיבד טרסב וקזחו
.תורחא רוע תויעבל םג ליעוי המוד לופיט

הננב םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע
ג"מםרג (%)'חיךרע
92תוירולק
0.48 (7)כ"הס ,ןמוש
1.5
13.8
לזרב
ןדיס
1 (0)
396 (11.3)
23.43 (7.8)
2.4 (9.6)
1.03
74.26
ןרתנ
ןגלשא
תומימחפ
םיביס
ןובלח
םימ


תושדח
2007 יאמ
םידליב המתסא דגנ תוננבו םיחופת ץימ
National Heart Group & Lung Institute-ב ךרענש רקחמ
םידלי 2,640 ופתתשה וב ,הינטירב at Imperial College
תוננב וא םיחופת ץימ תכירצ תררבגהש אצמ ,10 דע 5 ינב
.םידליב המתסא תוחתפתה עונמל היושע
לכ התיה אל םיזופת ץימ וא םירחא תוריפ ,םיחופת תכירצל
.הינימסת לע וא הלחמה תוחתפתה לע העפשה

.European Respiratory Journal