טומגרב
Bergamot/Bee Balm
(Monarda didyma)

הקירמא תורעיב ץופנה יתנש-בר חמצ טומגרב
.רטמ 1 הבוגל אשנתמו תינופצה
ולו ריעש אוה .תעקפ יומד טומגרבה שרוש
.םהיתוצקב םיננושמ םילעה .רדה ירפ חוחינל המודה םיענ חוחינ
.דורוו לוגס ,ןמגרא ,ינש יעבצב ,רבמטפס-ילויב החירפהה
םישמשמו תועובש רפסמ םיכיראמ םה .ינומיל חוחינ םיחרפל
.תיבבו ןגב האנ טושיק

.םילשובמ םייח ,הליכאל םינתינ וילעו טומגרבה יחרפ
.תוריפ םע םישיגמ וא תואקשמו םיטלסל םתוא םיפסומ    
םשב ב"הראב תרכומ (םישבוימ/םיירט) םיריעצה םילעה תטילח
.(Oswego Tea) וגווסוא הת   
.Earl Grey tea התה תיישעתב םישמשמ טומגרבה יחרפ
.יאפקמ לש םמעט םירישעמ םילעה
םושיב תויקשב םישמשמ םישבוימה ויחרפו טומגרב ילע
.אפרמ-יחמצ טבמאו    

לכ .םימשבה תיישעתב שמשמ ףידנה ןמשה
,םיפידמ (םישרושה הז ללכב) חמצה יקלח    
.זופת לש הזל המודה חוחינ ,םתשיתכ םע    


לודיג יאנת
חמצכ הניגב לודיגל םיאתמו רתויב האנ חמצ טומגרבה
.הצובקבו דדוב    
.החלו היירופ עקרק יגוס ןווגמ
.(םח םילקאב דחוימב בושח) יקלח לצ דע האלמ שמש
תיבובקר עקרקל ףיסוהל שי ביבאב םירצנ תעפוה םע    
.הבבגב םישרושה רוזיא תא תוסכל הרוטרפמטה תיילע םעו    
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
תנירק םהב תומוקמב דחוימב םימי הכיראמ החירפה
.דבלב רקובב הרישי שמשה    
.םהב ךומתל שי .החירפה ןמזב םיריבש םישענ םילועבגה
.ומצעב עירזמ חמצה .םירוחיי וא הקולח ,םיערזמ יובירה
.םירפרפו תויפוצ ,םירובד תכשומ החירפה
.םיסדרפבו קרי-ןגב בולישל םיאתמ חמצה    
החירפה רשאכ ,ץיקה ףוסב םיחרפהו םילעה תא ףוסאל שי
וא ריואל םיטא ילכב םקיזחהל ,דיימ םשביל שי .האישב    
.םימב םאיפקהל    
לש תואנ רורוויא לע דיפקה שי ןוחמיק תעפוה תעינמל
.לודיגה תיב    
.דחוימב חלצומ הדש תותו טומגרב בוליש
.תיפותיש הייחמצ :ואר    


תיאופר תוליעפ
.ויחרפבו טומגרבה ילעב םישמתשמ
וא החירפה תעב שמתשהל ןתינ םילעב
.םישבוימ וא םיירט ,הינפל
,(Thymol) לומית אוה ירקיעה ביכרמה
60 זוכירב יוצמה ,קזח אטחמ רמוח
לורקברקו (Citral) לרטיס ,זוחא 80 דע
.וב ףידנה ןמשב םיביכרמ ,(Carvacrol)

(הטילח) טומגרבה תונוכת
.םיזג ךכשמ
.ןתשמ
.חייכמ
.רועה תא םידאמ
.םייעמ יעלות דימשמ
.ררועמ
.םוח דירומ/העזה דדועמ
.ןורג יבאכ ךכשמ
לופיטל תשמשמ איה .תוקזח יוטיח תונוכת טומגרב תיצמתל
.(ץרכ תעלות ומכ) םיטיזרפו םיקדייח ,תוירטפב
ילע התב םישמתשמ ב"הרא ידילי םינאידניאה
,ףאהמ םומיד ,םוח ,ןטב-באכב לופיטל טומגרב
,ףאהמ םומיד ,םיזג ,בל ישוחמ ,הניש ידודנ
.ללכב העזה דודיעו ,תוררקתה תבצח

טומגרב ןמש
.ןורגישב לופיטל שמשמ ,רועה תומדאה םרוגה ,ףידנה ןמשה

הרהזא
יבאכ ומכ ,תוליער תועפות םורגל לולע תיצמתהמ רתי ןונימ
.רוע תוחירפו תותיווע ,תואקה ,תוליחב ,הביק