'גארוב
Borage
(Borago officinalis)

רשא דימע יתנש-דח חמצ אוה 'גארוב
חמוצ אוה .מ"ס 60 דע הבוגל אשנתמ
ןופצו הפוריא ןופצב םירקה םירוזיאב
.הקירמא

.בכוכ יומד ,האנ ריהב לוחכ חרפ 'גארובל
םעט תא ריכזמ םמעטו םיפיז יסוכמ ,םיהכ םיקורי ,םיטושפ וילע
.(Cucumber) ןופפלמה

תואקשמל יתרוסמ רוטיע םישמשמ ויחרפ ןכו 'גארובה ילע
.(Wines) תוניי לש םמעט ןוויגלו (Gin) ןי'ג סיסב לע םיפירח 
קרמבו תוקרי טלסב םיבלתשמו תוגוע םירטעמ 'גארובה ילע
.(Cucumbeer soup) םינופפלמ 
.ולושיב ןמזב בורכה ילעל 'גארוב ילע ופיסוה
םינפ חולחילו םינפ ידאב בוט שמשמ 'גארובה
.םישיגרו םישבי 
.םימשב תבורעתב ביכרמ םג שמשמ אוה
.םיחרפ ירודיסב הפי םיבלתשמ 'גארובה יחרפ


לודיג יאנת
רק םילקא
חמצה תיבעי ,הרישע היהית וזש לככ .עקרק יגוס ןווגמ
האלמ שמש
םירוחייו הקולחב ,(ימצע) םיערזמ השענ יובירה
תוחור ינפממ חמצה לע ןגהל שי
יונה תניגב בטיה בלתשמה רתויב האנ יונ חמצ 'גארובה
םירובד םיכשומ םיחרפה
ולודיג .הדש-תותו תעלד ,תוינבגע םע 'גארובה תא ולדג
לוביה תא רפשי אוה םירחאבו ןמעט תא רפשי תוינבגע םע 

...תיפותיש הייחמצ ואר


תיאופר תוליעפ
.םישביהו םיירטה ויחרפו וילעב ,'גארובה יערז ןמשב םישמתשמ
לכב השענ שומישה .ןגלשאב דחוימבו םילרנימב םירישע םלוכ
:(דחוימב) ןמשבו ןינאט ,יחמצ ריר ליכמ חמצה .הנשב תע
(Gamma-Linolenic Acid/GLA) :תיאלוניל-אמג הצמוח
חמצב .26% דע זוכירב ,6-הגמוא תצובקמ תינויח ןמוש תצמוח
,(Lycopsamine) ןימספוקיל ,(Intermedine) ןידמרטניא שי
רישע 'גארובה .(Supinine) ןיניפוסו (Amabiline) ןיליבאמא
רמת תצמוחבו 9-הגמוא = (Oleic Acid) תיאלוא הצמוחב םג
.(Palmitic Acid)

'גארובה תונוכת
רועה תא עיגרמ
םאה בלח תבונת רפשמ
תואירב שדוג לע לקמ
ןנערמו קזחמ
לשלשמ
ןתשמ
העזה דדועמ
םוח דירומ

...ב לופיטל שמשמ 'גארובה
טיכנורב
תושבייתה
האירובס
בלה קוזיח
העגרה
םידירו תקלד
העזה דודיע
רוזחמה םדק תנומסת
רוע תוקלד
ןורג תקלד/לועיש
הילכ תולחמ
ןתשה תיחופלש תקלד
תינורגיש םיקרפ תקלד
םדה רוהיט

.תוננטצה לע הלקהלו םוח תדרוהל שמשמ 'גארוב ילע הת
.הקינמב בלחה תבונת תא הריבגמ 'גארוב תטילח


תורהזא
.הכורא הפוקת ךשמב 'גארובב שמתשהל ןיא
.רועה תקלד םורגל לולע ףושחה רועב םיירטה םילעה עגמ
(Pyrrolizidine Alkaloids) םיינידיזילוריפ םידיאולקלא
ןטרס םימרוג םהש אצמנ .דבכל םיליער םה חמצב םייוצמה 
.'גארובב שמתשהל אלש ץלמוה הינמרגב .םייח-ילעבב 

אל הצילממ (FDA) תינקירמאה ןוזמהו תופורתה תושר םג 
.'גארובב שמתשהל 

...'דח - 'גארוב ואר

.