לבוימ הריס-ןב
Salad Burnet
(Poterium sanguisorba)

יתנש-בר ,האנ חמצ אוה לבוימ הריס-ןב
היסא ,הפוריאב ץופנ רשא ,דע קוריו
.תינופצה הקירמאבו (לארשיב הז ללכב)
.מ"ס 60 דע הבוגל אשנתמ חמצה

קורי םעבצו םיננושמ לבוימ הריס-ןב ילע
יעבצב םימתכומו םיקורי םיחרפה .ההכ
.לועבגה ךרואל םירזופמ םה .לוגס-םודא

םישמשמ םה .ןופפלמ לש הזל המוד םחירו םילעה לש םמעט
תוניבג ,םירק תואקשמ ,םיציב תונמ ,טלסל םיבטר ,םיטלסב   
םיקרמ ,םינוש םילישבת ,ץמוח ,תנמש תניבג ,האמח ,'גטוק   
,םיכרה ,םיריעצה םילעב רקיעב םישמתשמ .רוטיעלו םימרקומ   
..החירפה ינפל   
אוה .תומהבל ,אופסמכ םג םילדגמ לבוימה הריסה-ןב תא
.םישבכ לע בוהאו תורפב בלחה תבונת תא לידגמ   
.םינוש תואקשמב ףסותו תיחמצ הריב תיישעתב שמשמ אוה


לודיג יאנת
.םחות חמצ שמשמו העלסמב בטיה בלתשמ לבוימ הריס-ןב
.תוצובקב לודיגל םיאתמ אוה    
תעינמב עייסמ חמצה תפעוסמה וישרוש תכרעמל תודוה
.עקרק ףחס    
.ריואה םושיבל ,ענענו תינרוק םע ,ןגב ותוא ובלש
הלק תינדיס עקרק איה לכמ הפידע .עקרק יגוס ןווגמ
.בטיה תזקונמו    
.דבלב הטעומ הייקשה שרודו השבי עקרקב דימע אוה
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.הרקל שיגר חמצה
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םירובד ידי-לע קבאומו ומצע תא הרפמ חמצה   
הטיבנל דע .ומצעב עירזמ חמצה .םיערזמ השענ יובירה
.הקולח ידי-לע ותוברהל םג ןתינ .תועובש 3 ופלחי    
.םיחרפה תא וריסה םישדח םילע תוחתפתה דודיעל


תיאופר תוליעפ
חמצה הבוג רשאכ םיפסוא םתוא ,םיריעצה םילעב םישמתשמ
.הקבאל םיררופמו םישביימ םהינש תא .םישרושבו מ"ס 10-כ
.םיירטה חמצה םילעב םג שמתשהל םג ןתינ

לזונל הז עבצ הנקמה ,ףידנ לוחכ ןמשו רירמ ףרש ליכמ חמצה
.לוהוכלאב וא םימב ,לובט אוה וב
.ידנרב תואקשמל עבצ ןתמל וז הנוכתב םישמתשמ הינמרגב
רפא ,(11%) תומימחפ ,(1.2%) ןמוש ,(5.6%) ןובלח שי םילעב
.(74%) םימו (1.7%)

לבוימה הריסה-ןב ילע תונוכת

(1)(2) .םומיד םירצוע
(1) .רועה תא םיעיגרמ
(1) .םיצווכמ
(1) .העזה םידדועמ
.שרושל דחוימבו חמצה יקלח לכ (1) 
.םימומיד תריצעב רתויב ליעי חמצה (2) 

...ב לופיטל תשמשמ שרושה/םילעה תטילח
.המזקא ומכ ,רוע יאולחת
.שמש תויווכ

.הרגדופ
.ןורגיש

,המחלמל םתאצ ינפל ,חמצהמ הת תותשל םילייח וגהנ רבעב
.העיצפ תובקעב םיכוביס ענמי רבדהש הווקתב

...ל תשמשמה םישרושהמ המח תיצמת

.העזה דודיע
.לוכיעל עויס
.ןונעירו קוזיח
.ינוציח/ימינפ םומידב לופיט

...ב לופיטל רבעב ושמש ,םודא ןייב םילובט ,םיירט םילע
.וקוזיחו ףוגה ןונעיר.ןואכיד
.חורה בצמ רופיש


...ל ליעוהל הרומא ירטה שרושה תסיעל

.ןושלה קותיש.םייניש-יבאכ

םישבוימ םילע םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע
םרג'חיךרע
0תוירולק
11.1
2
80.4
18
6.5
ןובלח
ןמוש
תומימחפ
םיביס
רפא
רעזמ - םילרנימ
רעזמ - םינימטיו