----- רוצעקב
Hydrangea
(Hydrangea aborescens)

םיחרפ לוכשא לעב ,הצועמ רישנ חיש אוה רוצעקבה
.המוד רטוקלו םירטמ 2..הבוגל עיגהל יושעה ,האנ.

.םילצומ רעי ירוזיאב ,ב"הראב ץופנ רוצעקבה
.םינבל ויחרפו בל תרוצ םיריכזמו םילגלגס רוצעקבה ילע.

,(שבויב דימע וניא אוה ,עובק ןפואב) טעמ החל עקרקל קוקז רוצעקבה
תוריהמב תוברתהל הטונ רוצעקבה  .תיקלח לצומ םוקמבו בטיה תזקונמ
!שרושה ינקמ.

:תיאופר תוליעפ
,םתוקנל ,ויתסב ףוסאל שי םתוא ,םירמה שרושה ינקב םישמתשמ
היהיו ושקתי םה רתוי רחואמ) םיירט םדועב שבילו תועוצרל ךותחל
.(םהב לפוטל השק

,(Hydrangin) ןי'גנרדיה דיסוקולגה ,םינוש םינמש ליכמ רוצעקבה
םינמש ,ןלימע ,(Saponins)-םינינופס ,םיפרש ,דינאיצה לערל המודה
.(Kaempferol) לורפמקו םיפידנ

,טלבוק-,לזרב-,ןחרז-,תירפוג-,ןרתנ-,ןגלשא-,ןדיס-רוצעקבה ליכמ ףסונב
.(Quercetin)-ןיטצרווקו-ןוקיליס-,ןגנמ-,ץבא-,םוינלס-,םורכ
 

:ותוא תושועה ,תוסיממ תונוכת רוצעקבל
.קזחמ ----- .ןתשמ
.קור תשרפה ררועמ .לשלשמ

:--ב לופיטל שמשמ רוצעקבה
(Dyspepsia)-לוכיע תוערפה ----- .ןתשה יכרדב תוקלד
תלדגומ תינומרע תטולב ןתשה יכרדב םינבא
(Enlarged prostate gland) .(Urinary calculi)
.םייעמב םיזג תעינמ
.
:המח תיצמת
וא שבדב קיתמהל ןתינ  .שרושהמ םרג 4-דע 2--ב שמתשהל שי
.רכוסב.
 
:תורהזא
רתי תכירצ  .םויב הת ילפס 3-דע 2-רשאמ רתוי תותשל ןיא
.הביק לוקלקו תרוחרחס םורגל הלולע
:תוליער ינמיס
.ןטב יבאכ
.תורוחרחס
.
תודתעתמה לעו ןוירהב םישנ לע רוסא רוצעקבב שומישה
הלחמב םילוחה ,תוקינמ לע ,בורקה דיתעב ןוירהל סנכיהל
:ומכ ,לוכיעה תכרעמב יהשלכ תינורכ
.(Ulcer) הביק ביכ
.(Duodenal ulcer)ןוירסירת ביכ
.(Reflux esophagitis) יטשו רזחה
.סגה יעמה תקלד
.(Spastic colitis)-תיתיווע םייעמ תקלד
.(Diverticulitis)-ףיעסה תקלד
.
 ,ןיריפסא-םהב ,תומלשה וא תופורת לטונ הלוחה םא
ונימא-תוצמוח-,םילרנימ ,םינימטיו ,הצמוח ידגונ ,םילשלשמ
 .רוצעקבב שומישל םדוק ,אפורב ץעוויהל וילע ,דועו
.
.רוסא םייתנשמ תוחפ ינב םידליב םושייה