תושדח - הנראוג
Guarana - News

תוילובטמ תוערפה התיחפמ הנראוג
קורי התבו הנראוגב םיטנדיסקוא-יטנא
תואקשמו ןוזמל הנראוגה תמורת


...הנראוג ואר

2011 סרמ
תוילובטמ תוערפה התחפמ הנראוג תכירצ
Universidade Federal de Santa Maria-ב ךרענש רקחמ
(Guarana) הנראוג לש הליגר הכירצ יכ הליג ליזרב
(Metabolic disorders) תוילובטמ תוערפה תיחפהל היושע
(Obesity) רתי תנמשה ,(Hypertension) םד ץחל רתי ללוכ
.(Metabolic syndrome) תילובטמ תנומסתו

הנראוג לש הליגר העילב ןיב רשקה תא ךירעה רקחמה
(Anthropometric) םיירטמופורתנא םייגולויב םינמסל
ינוצמח םזילובטמו זוקולג ,םינמוש לש םיימיכויבו
.תוילובטמ תוערפהל ףסונב ,(Oxidative metabolism)

,הנראוג תכירצש ךכ לע תועיבצמ תואצותה םירקוחה ירבדל
,הקשמב תויוצמה תויביטקא-ויבה תובוכרתה לשב הארנה לככ
תוילובטמה תוערפהה ינפמ ןגמ טקפא ריבעהל תויושע
.ורקחנש

םיניטנסקהו (Caffeine) ןיאפקה ,(Catechins) םיני'צטקה
תואצותל הארנכ םימרות הנראוגבש םירחאה (Xanthines)
.ולא

םיפתתשמה .הלעמו 60 ינב םיבדנתמ 637 ופתתשה רקחמב
הללכש תרוקיב תצובקו הנראוג וכרצ ללכ ךרדבש ולאל וגווס
םינותנ לע ססבתהב ,הנראוג וכרצ אל םלועמש ולא תא
.םיפתתשמה ידי לע וחוודש

Phytotherapy Research


2016 טסוגוא
קורי התבו הנראוגב םיטנדיסקוא-יטנא
University of Sao Paulo's Public Health School-ב רקחמ
יערזב (Antioxidant) םיטנדיסקוא-יטנאה תמר יכ אצמ ליזרב
וזמ 10 יפמ רתויב ההובג (Guarana) הנראוגה חיש (Seeds)
.(Green tea) קורי התב םיטנדיסקוא-יטנאה לש

יטנדיסקוא-יטנאה םיזנאה לש תיבויח תוליעפ האצמנ ,ףסונב
זאלטק ,זאטומסיד דיסקוארפוס) (Antioxidant enzyme)
= זאדיסקורפ ןויתטולגו
(Superoxide dismutase, catalase & glutathione peroxidase)
(Oxidative stress) תינוצמח הקע לש רתוי תוכומנ תומרו
.(Overweight) לקשמ ףדוע ילעב םיאירב םיקדבנב

לש תוצירממה תונוכתב םרקיעב ודקמתה םייתנוזת םירקחמ
אוה םויכו םהב ההובגה ןיאפקה תלוכת לשב ,הנראוגה יערז
.היגרנא תואקשמב בחרנ שומישב יוצמ

םילונפילופה תלוכתמ םימלעתמ תובורק םיתעל ,תאז םע
םיווהמ םהש ןוויכ דחוימב ,ערזה לש (Polyphenol content)
םינידינאיצוטנאורפו םיניכטקיפא ,םיני'צטק לש רישע רוקמ
.(Epicatechins)

םיפתתשמה .םימי שדוח ךשמנ ,שיא 12 ופתתשה וב ,רקחמה
.30-ל 25 ןיב BMI ילעבו םינש 65 דע 20 ינב ויה

Food and Function


2020 ראוני
תואקשמו ןוזמל הנראוגה תמורת
הלוע Duas Rodas תיאליזרבה הרבחה הדימעהש עדימהמ
רירמ טעמ (Guarana seeds) הנראוגה יערז םעט ...יכ
(Caffeine) ןיאפק םהב ,םיליעפ םירמוח םיליכמ םהו יצמוחו
(Extracts) תויצמתב ,(Syrups) םיפוריסב םישמשמה
.(Distillates) םיקיקזתו

,(Bioactive compounds) תויביטקא-ויב תובוכרת שי םיערזב
,(Caffeine) ןיאפקו (Methylxanthines) םיניטנסקליתמ ללוכ
(Cognitive function) יביטנגוקה דוקפיתה תרבגהו םישמשמה
.(Energy) היגרנאהו

םתמרמ 4 יפ - ןיאפק םיזוחא 7.5 דע 2 םיליכמ הנראוגה יערז
םתומכל סחיב דאמ הלודג ןיאפקה תלוכתו (Coffee) הפקב
,קושב םינימזה (Stimulant beverages) םיצירממ תואקשמב
.(Green tea) קורי התו (Cocoa) ואקק ומכ

לאיצנטופל םימרותה ,(Tannins) םינינאט 12% שי הנראוגב
.(Antioxidant) יטנדיסקוא-יטנאה

-יטנאכ םג םילעופה (Catechins) םיני'צטק םג ליכמ חמצה
.םיטנדיסקוא

.