המוקלג
Ground-ivy
Gundelrebe :תינמרג
(Glechoma hederacea)

,דע-קורי ערתשמ חמצ המוקלגה
םירוזאב ,היסא ברעמ -םורדו הפוריאב ורוקמ .ינחירו יתנש-בר
,ב"הראב םג םויכ ץופנו אבוה אוה .תורעי ילושבו םיחלו םיממוש
.דועו דנליז-וינב

.רטמ 1 רטוקל דע ערתשמו מ"ס 20 דע הבוגל אשנתמ חמצה

.םילשובמ וא םייח ,(םירמה) םיריעצה םילעה תא לוכאל ןתינ
.םעטה תשגדהל טלסל םתוא םיפיסומ  
.רחא לכאמ לכלו קרמל םפיסוהל ,דרתל המודב ,םלשבל ןתינ
םיתיעל ,הת תנכהל םג םישמשמ ,םישבוימ וא םיירט ,םילעה
.הנברו ילע תפסותב  
.רוחש לפלפ לש הזל המוד םישותכהו םישבוימה םילעה םעט
תליחת דע ,הריב תנכהב ביכרמכ המוקלגה השמיש רבעב
.תיתושכב שומישה  


לודיג יאנת
,הדבכ רמיח תעקרק הז ללכב ,החל עקרק יגוס ןווגמ
.בטיה תזקונמ   
.לצ יצח דע האלמ שמש
.םילצומ תומוקמב עקרק יוסיכ תשמשמ המוקלגה
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םירובד ידי-לע   
.םישרושה תיב תקולח ידי-לעו םיערזמ יובירה
.וישרוש-ינק תועצמאב תוריהמב טשפתמו ןטלתש חמצה


תיאופר תוליעפ
םיפסוא םתוא ,םתחרפת לע םילועבגבו םילעב םישמתשמ
.ידיתע שומישל םישביימו ,םיירט םדועב ,יאמ שדוחב

(Dichloromethane) ןאתמורולכיד ,(Hexane) ןסקה שי םילעב
.דועו C ןימטיו עפש ,(Glycosides) םידיסוקילג

,(Germacrene D) ןרקמרג ואצמנ (0.03% דע) יטמוראה ןמשב
,(Sesquiterpenoids) םידיאונפרטיווסס ,(Elemene) ןמלא
(Ursolic Acid) תילוסרוא הצמוח ,(Phytols) םילוטיפ
.(Oleanolic Acid) תילונאלוא הצמוחו

המוקלגה תונוכת

.ןתשמ
.םוח דירומ/ןנצמ
.הזחה תיב תולחמ
.ץירממ
.קינוט/קזחמ
.םיעלות לטוק
.תודבכ תוכתמ קיחרמ
.ילאירטקביטנא
.יטנדיסקוא-יטנא
.םיבאכ ךכשמ
.יתקלד-יטנא
.ןובאת ררועמ
.תמצמ/ץווכמ
.לוכיעל עייסמ

...ל תורושקה תויעבב לופיטל תשמשמ המוקלגה
.ןורג
.לוכיעה תכרעמ
.םיירירה םימורק
.םיינזוא
.ףא

...ב לופיטל םישמשמ םילעה
.לועישו תוננטצה
.הילכ תולחמ
.לוכיע תויעב
.םייניע תוקלד
.החיל/שדוג תקחרה
רתי תושיגר
(Hypersensitivity)   
.םידליב   

...מ המלחה זרזמ חמצה ץימב ינוציח שומיש
ןיעב הלבח/סנפ.תולבח

הרהזא
.ליער תויהל לולע חמצה תולודג תויומכב