הלויברג/תילולבש הנונא
Graviola/Soursop/Guanabana
(Annona muricata)

םייפורטה םירוזיאב חמוצה דע קורי ץע הלויברגה
מ"ס 20 וכרוא ,ינצוק ,יספילא קוריה ירפה .רטמ 7 דע הבוגל אשנתמו
.ג"ק 1-מ הלעמל ולקשמו
הפילקה םינפ עבצ .םיריחשמ ויצוקו תככרתמ ותפילק ירפה תלשבה םע
.(60 דע 40) םיערז אלמו יבלח ירפה רשבו ןבל אוה

.קותמ-ץמצמח םעט לעבו ךר אוה הלויברגה ירפ רשב
תדילג ,םיקתממ תנכהל שמשמו ןדעמל בשחנ ירפה
.תואקשמו תוריפ  


לודיג יאנת
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.בטיה תזקונמו הירופ הפידע .עקרק יגוס ןווגמ
.רטמ 300 דע םיה ינפ הבוגמ לודיג תביבס
.העירזהמ םינש 4 דע םייתנש רחאל שחרתת הנושארה החירפה
.הבכרהו ריווא ישרוש ,םירוחיי ,םיערזמ השענ יובירה
.הרקל שיגר ץעה
.םיינמז שבוי יאנתב דימע אוה


תיאופר תוליעפ
עזגה תפילק ,םיערז ,תוריפ ,םילע :ץעה יקלח לכב םישמתשמ
.םישרושבו
התויה לע ףסונב ,םיליעפ םירמוח לש לודג רחבמ הליכמ הלויברגה
.C ןימטיוו B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,םינובלחב הרישע

הלויברגה תונוכת

.תותיווע תדגונ
.ןואכיד תדגונ
.תתמצמ/תצווכמ
.םוח הדירומ
.םד-ץחל הדירומ/םד-ילכ הביחרמ
.העיגרמ
.הביקה ישוחמ תככשמ
םתוחתפתה תא אכדמ
.דשה ןטרס לש   
.תילאירטקב-יטנא
.תילאריו-יטנא
.תיתיירטפ יטנא
.םייעמ יעלות תלטוק
.םיליפט תלטוק
.םיקרח תלטוק

ןטרס תודגונ תונוכת הליג ב"הרא National Cancer Instit.-ב רקחמ
.ץעה עזגבו הלויברגה ילעב

Annonaceous Acetogenins לקימיכ-וטיפב רקיעב םיכרענ םירקחמ
רמוח .םיאירב םיאתל קזנ תמירג אלל ,םיינטרס םיאתל ליער אצמנש
.תולבוקמ תופורתב שמשמו םידימע םיינטרס םיאתל הנוזת ענומ הז

...ב לופיטל שמשמ ירפה ץימ

.םיינוציחו םיימינפ ,םיטיזרפ
.לושליש
.(Dysentery) הירטנזיד
.םייעמ יעלות
.בלחה תשרפה תרבגה
.םוח תדרוה

...ב לופיטל םישמשמ םישותכה םיערזה

...ב לופיטל םישמשמ םישרושהו םילעה ,ץעה תפילק

.םד-ץחל רתי.עגור תיירשה
.תותיווע
.הת תייתשב אוה ולא םירקמב לבוקמה םושייה ןפוא

.דבכ תויעבב לופיטל הלויברגה ילע הת שמשמ ליזרבב סנוזמאב
לופיטל תינוציח שמשמ תיז ןמשב ברועמ רסובה ירפו םילעה ןמש 
.םיקרפמ תקלד יבאכו ןורגיש יבאכ ,(Neuralgia) םיבצע יבאכב 

ירפה ץימו ירפה םישמשמ תיברעמה ודוה ייאו יטיאה ,הקיאמ'גב
.הקינמב בלחה תבונת תרבגהלו לושלישוםיטיזרפ ,םוחב לופיטל 

,תיללכ העגרהל ,תותיוועב לופיטל םישמשמ םילעהו ץעה תפילק
,השלוח ,המתסא ,הדיל לע הלקהל ,תעפש ,לועיש ,בל תויעבל 
.םיטיזרפו םד-ץחל רתי 


ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

ג"מםרג'חיךרע
66תוירולק
16.8
1
תומימחפ
ןובלח


תורהזא
.תורה םישנ לע רסאנ הב שומישה םחרה לע הלויברגה תעפשה בקע
םילבוסה לע רוסא הב שומישה םד-ץחל דירוהל התונוכת ללגב
.ךומנ םד-ץחלמ  
םייתודידיה םיקדייחה תא דימשהל יושע הלויברגב ךשוממ שומיש
ףסות לוטיל ץלמומ םוי 30 לעמ הב םישמתשמה לע ןכל ,ףוגב  
.לוכיע ימיזנאו הקיטויבורפ  
.תואקהו תוליחבל םורגל הלולע הלויברגהמ הלודג תומכ תכירצ
בקע ,ירפהמ הלודג הכירצ יכ חוודמ םייבירקה םייאב רקחמ
.ןוסניקרפ תלחמל םורגל לולע וב (Annonacin) ןיצנונאה תלוכת  
.םונמינל םורגל לולע ג"ק/ג"מ 300 לעמ) תולודג תויומכב שומיש
.הלויברגב שומיש ינפל אפורב ץעוויהל בל ילוח לע