תינספיג
Gypsophila (Baby's Breath)
(Gypsophila arrosti)
 
ןידע יונ חישכ היסאבו הפוריאב תרכומ (היליפוספיג וא) תינספיגה
.רטמ 1-כ והבוגש ףעוסמו
חפנו תוירירוא םיפיסומו םינדעמה ,םיבר םינטק םיחרפ תינספיגל
.םוחית חיש תשמשמ איה יונ תוניגב .םיחרפ ירודיסב
.ולוכ חרופה חמצה תא שבייל ןתינ
תודש ,הערמ תודשב ,תוילוח תועקרקב תינספיגה הצופנ עבטב
.םיכרד ידיצל תוחושבו םישוטנ
 

לודיג יאנת
הירופ טעמ ,הסג ,תיסיסב עקרק
.בטיה תזקונמו   
.תיקלח/האלמ שמש
.הנותמ היקשה
.רבוטקוא דע ילוימ החירפה
.םיערזמו שרושה הנקמ וא לועבג ירוחיימ השענ יובירה
.העירזהמ םוי 21 דע 10 ךות שחרתת הטיבנה
.םיערז 10,000 לעמ ביני דיחי חמצ   
.תרוצבב חמצה דימע ,ותטילק רחאל
.הבוגל ותוחתפתה תא דדועת חישה תכימת
.םיינימ-וד םיחרפה .לודיגל תישילשה הנשב שחרתת החירפה
.רק ףרוחב דומעלו םירטמ 4 דע קימעהל םייושע םישרושה
תינספיגה הלולע םימיאתמ םיאנתב
.הניגב תינטלתש ךופהל   
הריבעהל ןתינ תינספיגה לודיג םע
.שרדנל םאתהב הניגב הבלשלו ץיצעל   
.ףירח םוזיגב הדימע תינספיגה
 

תיאופר תוליעפ
.םישבוימ וא םיירט ,םיחרפב םישמתשמ
םידיאונפרטירט םינינופאס שרושב .םינינופאסב הרישע תינספיגה
.ערז ילטוק ,(Triterpenoid saponins)
 
תויאופר תונוכת
.(Contraceptive) ןוירה תעינמ יעצמא
.(Purgative) לשלשמ
 
תורהזא
.תצקמב ליער ולוכ חישה
...םורגל םילולע םיחרפה דחוימבו חמצה
.תיגרלא המתסא   
.(עגממ) רוע תקלד