רזג
Carrot
(Daucus carota)

.ןטסינגפאב ורוקמ .יתנש-וד חמצ אוה רזג
קתקתמ ומעט .ךירפה שרושה תא םילכוא
.רתוי קותמ ךפוה אוה ולושיב םעו
.יולצו יופא ,תולק ןגוטמ ,לשובמ ,הדואמ ,יח םילכוא רזגה תא
.ץימ ונממ םיטחוסו םיקרמו םיטלסב שמשמ אוה
קוקז ריעצ רזג .ותפילקב ,םיניזמה ויביכרמו רזגה לש ומעט רקיע
ףוליקל םיקוקז םירגובו םילודג םירזגש דועב ,דבלב לק יוקינל
.הרירמה תינוציחה הפילקה תרסה םשל ,שממ לש
.םיקומיצ ופיסוה ,טלסב רזגה לש ומעט רופישל
!ירט רזגמ רתוי אירבו ןיזמ לשובמ רזג ,הינבגעל המודב
ותוא ולשב ,רזגהמ םיטנדיסקוא יטנאה תגיפס תרבגהל
.ןמוש טעמ תפסותב   
.םייעובש דע ,ררקמב ורמשו קיטסלפ תיקשל רזגה תא וסינכה
.ונוסחיא ךשמ תא ךיראת רזגה שאר תרסה   לודיג יאנת
.'צ תולעמ 21 דע 15 איה לודיגל תילאידיאה הרוטרפמטה
תפסות אלל) טסופמוקב-הרישע ,תלקוסמ ,הקומע עקרק
.תהבגומ הגורעב שמתשהל ץלמומ .בטיה תזקונמו (לבז    
.האלמ שמש
.החימצה תא רפשת ריג ינבאו ןשד תפסוה
ותוא השעתו רזגה תא קצמת ןגלשאב עקרקה תרשעה
.סיסמ ןגלשא לש הלודג תומכ ץע רפאב .רתוי קותמ    
.הינשה הנשב םיחתפתמה ,םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
ךוכישל םישמשמה ,םיערזבו שרושב ונייהד ,רזגב םישמתשמ
.םייעמב םיזג

...םה רזגב םיאירבה םיביכרמה רקיע
.(חמוצהמ םילקימיכ) םילקימיכ-וטיפו A ןימטיו ,ןיטורק אטב
.ןיטורק אטבה תומכ וב הלודג ,םותכ רזגהש לככ

...ל רזגה תכירצ תעייסמ םהל תודוה
.םישישקל דחוימב בושח רבדה .ןוסיחה תכרעמ קוזיח
.(Photosensitivity) רואל תושיגר תנטקה
.שמשה תנירק יקזנמ רועה לע ןגמ ןיטורק אטב    
.לוהוכלאמ הלימג ינימסת לע הלקה
.סדייא תלחמ ינימסת לע הלקה
םיאירב את ימורק לע רמוש A ןימטיו .םימוהיזב המחלמ
.תולחמ ימרוג ,םימזינגרוא-ורקימ ינפב םתוא קזחמו    
.טיכנורבב המחלמ
.הימנאב קבאמב עויס
.םילק םיעצפ יופירב הרזע
.תורגב יעצפ תטעמה
.בל תלחמל ןוכיס תנטקה
.םד-ץחל רתיל ןוכיס תתחפה
.רועהו רשבה ,םירירשה תואירב רופיש
םייניע תולחמו רזג
םיניטקמ םהינש ןיטורק אטבו A ןימטיו .םייניעל בוט רזגה
...ב תוקלל ןוכיס
.(Night blindness) הליל ןורוויע
.תימחל תקלד
.(Retinopathy) היתפוניטר/תיתשר תלחמ
.דורי/טקארטק
.תירלוקאמ תונוונתה

הביק תולחמו רזג
...םייעמו הביק תולחממ םיבוט םירמוש ץימה דחוימבו רזגה
.ןורק תלחמ
.לושליש
.קאילצ תלחמ

.(Indigestion) הביק לוקליק
.הביק יביכ
.(Gastritis) הביק תקלד

ןטרסו רזג
םיחתפתמ םניאש םיאת .םיילמרונ םיאת רוצייב עייסמ A ןימטיו 
,רזגב םילקימיכ-וטיפהו ןיטורק אטב .ןטרסל םישיגר יוארכ 
.ותעינמב םה םג םיעייסמ 

...תעינמב דחוימב םיליעי םה
לוחט ןטרס
.(Spleen cancer)   
בלבל ןטרס
.(Pancreatic cancer)   
תואיר ןטרס
.(Lung cancer)   
.דש ןטרס
.תינומרע ןטרס
 
תוישנ תויעבו רזג
...תוישנ תויעב המכ תלקהל םיבוט ןיטורק אטבו A ןימטיו 
ךכל םימרוגה דחא .(Menorrhagia) רוזחמב רתי םומיד
.A ןימטיוב רוסחמ אוה    
םימרוגהש ררבתמ .ןיקת יתלב (Pap smear) רימס פאפ
E ןימטיו ,ןיטורק אטב ,A ןימטיוב רוסחמ םה הייעבל    
.C ןימטיוו    
ןומרוהה תמר תא הלעמ A ןימטיו .רוזחמ םדק תנומסת
.םינימסתה לע לקמה ,(Progesterone) ןורטסגורפ    
םיקזחמ ןיטורק אטבו Aןימטיו .(Vaginitis) קיתרנ תקלד
ךכב םיענומו לאירטקב-יטנאהו ילריו-יטנאה ןסוחה תא    
.קיתרנ תקלד יגוס המכ    
Aןימטיו .(Urinary Tract Infections) ןתשה יכרד תוקלד
.םתעינמב עייסמ    
.םיעייסמ רזגב םילקימיכ-וטיפה .סיזורופואטסוא

(םרג 78) עצוממ רזגב יתנוזת ךרע
(1) %ג"מםרג'חיךרע
40תוירולק
(0=ןמושמ)
00ןמוש כ"הס
250ןרתנ
3
12
-
1
330
8
2
9
3
5
1
-
-
-
תומימחפ
םיביס
םירכוס
ןובלח
A ןימטיו
C ןימטיו
ןדיס
1-לזרב

.תצלמומ תימוי הכירצמ (1)  


ידמג רזג
ךרואל ףלוק/ץצוקש ליגר רזג אוה (Baby carrot) ידמג רזג
יאווח לש היה ןויערה .ירוקמה לדוגה תמועל םינטק יבועו
,תוכלשומ ויהש רזגה תויומכ תא ךכ ןיטקהל הצרש ב"הראב
.הנושה םארמ בקע
רבד ,םעטבו לדוגב םידיחאל םירזגה םיכפוה הנכהה ךילהתב
תרציימה הרבחל חלשנ ןטקומה רזגה .בר שוקיב ול שיש
.אופק ןוזמ
לישבמ רשא ,(Imperator) רוטרפמיא ןזמ רזג וחפט ב"הראב
תומכמ 70% ליכמ הז ןז .דחוימב רהמ
.ליגר רזגב היוצמה ןיטורק אטבה
רשא רזג םג םיתיעל ארקנ ידמג רזג
אולמל ועיגה ינפל עקרקהמ ףלשנ
.ידמ ףופצ הדש ללדל ידכ השענ רבדה .לדוגה
(Carotenemia) הימנטורק
,רועה לש תינמז הבהצה איה (Carotenemia) הימנטורק
.טירפתב ןיטורק אטב לש רתי תכירצ בקע
הלודג תומכב וטעלוה רשא ,םידליב רקיעבב תרכומ העפותה
וא רזג לש הלודג תומכ וכרצש םירגובמו (קסר) יח רזג לש
.רזג ץימ
םלעתו ךעדת איהו תנכוסמ הניא העפותה ,יטתסאה דצל טרפ
.ןיטורק אטבה תכירצ תקספה רחאל תועובש רפסמ

תושדח
2005 ראורבפ
םייח-ילעבב ןטרס דגנ רזגב תבוכרת
Newcastle University's School of Agriculture ירקוח
יעבט םיקיזמ ריבדמ ,(Falcarinol) לונירקלפ יכ וליג הינטירב
,תויתיירטפ תולחמ ינפמ וילע ןגמה (גנסני'גבו) רזגב יוצמה
.שילש ידכב ,תודלוחב ןטרסב תוקלל ןוכיס ןיטקמ
!הליער םדאה ידי-לע לונירק לש הלודג תכירצ
ונממ ץימ תנכהו רזגה לש ולושיב תועפשה ןהמ קדבנ םרט
.לונירקלפה תמר לע

.Journal of Agricultural and Food Chemistry