יוצמ ןלידג
Milk thistle
(Silybum marianum)

יתנש-דח רב חמצ אוה יוצמה ןלידגה
רשא םיינרקוד םילע לעב (יתנש-וד וא)
.םירטמ 2 דע הבוגל אשנתמ
,הקירפא ןופצ ,הפוריא םורדב םיחיחצ םירוזיאב בורל חמוצ ןלידגה
.(לארשיב הז ללכב) ןוכיתה חרזמבו הילרטסוא

.בורכל המודב םילשבמו ביבאב םיפסוא םיכרה םירצנה תא
.ירלסל המודב םילכואו ינרקודה הטעמהמ םיפלקמ לועבגה תא
תודאל םג ןתינ .תוקרי טלסל םיפיסומ םיריעצה םילעה תא
.דרתל המודב םתוא 
.םייח וא םילשובמ לוכאל ןתינ םישרושה תא
(Goldfinch) תיחוחל לכאמ םישמשמ םיערזה
.םדאל הפורתו 
.קושיטראל המודב תירודכה תחרפתה תא לוכאל םג וגהנ רבעב
.הפקל ףילחתכ םישמשמ םייולקה םיערזה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו (תיריג עקרק הפידע) השבי עקרק יגוס ןווגמ
.שמשל האלמ הפישח
.תיבה תניגב םג יוצמה ןלידגה תא לדגל ןתינ
דחוימבו ,ןקנחב תורישע תועקרקב חמצה לודיג :בל ומיש
.םילעב םיטארטינ זוכיר רוציל לולע ,ימיכ לבזב ונשודש ולאב 
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םניה םיחרפה
.םירובד ידי-לע 
.ומצעב עירזמ חמצה .םיערזמ השענ יובירה
.הנשמ תוחפ ךות תשחרתמ הלשבהה
.'צ תןלעמ -15 דע דימע חמצה
.ןייוצמ קורי לבז שמשמ אוה


תיאופר תוליעפ
אלל לשבה ירפה) םיערזב םישמתשמ
ןלידגב ירקיעה ליעפה רמוחה .(תיציצה
ןיראמיליס דיאונובלפה אוה יוצמה
ףידנ ןמש וב שי ןכ .(Silymarin)
.(Glucosides) םידיסוקולגו

שולש לש ףסוא אוה (Silymarin) ןיראמיליס
(Flavonolignan) םיננגילובאלפ גוסמ תובוכרת
.(Silybarin) ןירביליס איה ןהב הבושחהשכ

,יביטקפא היהי ןיראמיליסהש ידכש אצמ ינמרג רקחמ
רוזחמל עיגי אוהש ידכו הביקה יצימ תוליעפ תורמל
70 ןב זוכירב תויהל וילע ,םייעמה תונפד ךרד ,םדה
.םיזוחא 80 דעיוצמה ןלידגה תונוכת
(2) םינלער קיחרמ
דבכ יאת תחימצ דדועמ
(3) םימוגפ םיאת םקשמו  
(1) הרמ ץימ תשרפה דדועמ
(4) הרמה סיכ תויעבב לפטמ
(1) קזחמו ררועמ
(1) תמצמ/ץווכמ
(1) העזה דדועמ
(1) ןתשמ
(1) האקה דדועמ
(1) רוזחמה תא דדועמ
(2 דבכה תא קזחמ

ןיראמיליסה (3) 
םיערזהמ הטילח (4) 

ולוכ חמצה (1) 
םיערזהמ תיצמת (2) 


...ב לופיטל םישמשמ םיערזה
(Hepatitis A) A דבכ תקלד
(6) םיליער םירמוחל הפישח
(5) (Cirrhosis) תמחש
(Jaundice) תבהצ

םזילוהוכלאל רושקה (Fatty Liver) ינמוש דבכ (5)
(Carbon Tetrachloride) ירולכראטט ןמחפ תייתש
(Ethanol) לונתא להוכ תייתש
היפרתומיכב לופיט רחאל עויס
(6)


...םה ,םיעודי תוחפ ,םיפסונ םישומיש
ןואכידב לופיט
הקינמב בלחה תשרפה דודיע

םיערז תטילח לש הנכה
דע 10 ךשמב םימ לפסב םיערזהמ החוטש תיפכ וחיתרה
וננסו תוקד 15 
םויב םימעפ 3 דע הקשמהמ ותש

הרהזאו הרעה
תונוכת .חמצה ילע תקבאמ םייושע קושב םירצומהמ קלח
דבלב םיערזל תוסחייתמ יוצמה ןלידגה 
תוקלל םישמתשמהמ קלח לולע הכירצל םינושארה םימיב
לושלישב 

...תושדח - יוצמ ןלידג ואר

.