ינומיל םוינרג
Rose Geranium/Pelargonium
(Pelargonium graveolens)

ורוקמש דע-קורי חיש אוה ינומיל םוינרג
1.2 דע הבוגל אשנתמו הקירפא-םורדב
םילעל .םוינרגה ינז לכ ןיבמ ישומישהו ץופנה ןזה והז .רטמ
.םילעה תעיצפ םע קזחתמה ,קתקתמ ינומיל חוחינ
.לוגס םעבצו חמצל תיסחי םינטק ,ץיקב םיחרופה ,םיחרפה

.חוחינ ול ופיסויוו ומעט תא ורפשי התב ינומיל םוינרג ילע
םיחוניקל ףיסוהל ןתינ םתוא ,םיירטה םילעב םישמתשמ   
.תוגועו גנידופ ,יל'ג ומכ   
.טלסל םיפיסומ םתוא ,םיחרפה תא לוכאל ןתינ
םימשבה תיישעתב שמשמ ,דחוימ חוחינ םהל ,םילעה ןמש
.רועה חופיטו   


לודיג יאנת
דאמ ץופנה ,לודיגל לקו דימע חמצ אוה ינומילה םוינרגה
.םיקראפבו םיתב תוניגב    
.תזקונמו היירופ ,תינוניב דע הלק ,תיצמוח הניאש עקרק
.יקלח לצ דע האלמ שמש
ידכ השענה רבד ,םיבר םיפירח םימוזיגב דימע חמצה
.בר ירט חומיצ דדועל    
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םקלחב םייצע םיפנעמ ,םירוחיי תרזעב השענ יובירה
.הקבאהל םאתהב ,הנוש ןז בינהל    
ךומסב םישנא םירבוע וב םוקמב ינומיל םוינרג לדגל יוצר
.ץפוי וחירש ידכ ,וב םיככחתמו    
.הרקב אל ךא ,תרוצבב דימע חמצה
.ושביש םילועבגו םיתמ םילעמ חמצה תא תוקנל שי ףרוחב


תיאופר תוליעפ
.םישבוימ/םיירט םילעב םישמתשמ
םינינאט םה ינומילה םוינרגב םיליעפה םיביכרמה רקיע
.םהב הרוקמש ,(Gallic acid) תילאג הצמוחו
,(Geraniol) לוינרג ,(Citronellol) לולנורטיצ שי םילעה ןמשב
,(Formate) טמרופ ,(Citronellyl) לילנורטיצ ,(Linalool) לולניל
.דועו (P-Menthone) ןותנמ-יפ

ינומילה םוינרגה תונוכת
.ןואכיד ידגונ
.םיעיגרמ
(2) .הייפרתמוראב םישמשמ
.םייתקלד-יטנא
.םיאטחמ/םייטפסיטנא
(1) .םיצווכמ
.חמצה יקלח לכ (1) 
.םילעה ןמש (2) 

...ב לופיטל םילעה םישמשמ תימינפ

.תוליחב
.(Tonsillitis) םידקש תקלד
.םדה-רוזחמב תויעב

.תוקלד
.רוזחמ םדק 'מסת
.רבעמה ליג תועפות

...ב לופיטל םישמשמ םה תינוציח
  םייניעה לע ינומיל םוינרג הרשמב הלבטוהש דב-תסיפ וחינה
.םייניע תקלדב לופיטל

תמשובמ תירכ
םירמוח
.ינומיל םוינרג ילע לפס 1
.ןרוא יטחמ לפס 1
.ןירמזור ילע לפס 1/2
.תינומיל הזיאול ילע לפס 1/2
.ןומיל ןמש תופיט 5
.םישבי םילעב אוה שומישה  

תוארוה

.םילעה לכ תא וררופ
.ןומילה ןמש םע דחי לכה ובברע
.םייעובשל ,םוטא קיטסלפ וא תיכוכז ילכל לכה וריבעה
.םושיב תיקשל ,ךרוצל םאתהב ,םעפ ידמ ופיסוה
.ןומיל ןמש תפיט ופיסוה גומנ חוחינה רשאכ