םינבדבוד
Cherries

Sweet cherry ןדגדוג / קותמ ןבדבוד
(Prunus avium)
Sour cherry ץומח ןבדבוד
(Prunus cerasus)

דע הבוגל אשנתהל יושעש ןוסחו לודג ץע אוה ןבדבודה ץע
.תינופצה הקירמאבו הפוריא ,היסאב רקיעב לדג אוה .רטמ 18
היקרוט ,ןאריא הז ירפ תולדגמה תוצראה תמישר שארב
םינז רפסמ שי (ץומחהו קותמה) ירפה יגוס ינשל .ב"הראו

הריחב
םהלש תורטוטפה רשא ,םיקצומ םינבדבוד תונקל ודיפקה
תוקוריו תוירט ןהשכ ,תורבוחמ ןיידע 

ןוסחיא
םניא םהשכ ,תרוזפיתב ררקמב םינבדבודה תא וקיזחה
קיטסלפ תיקשב ,םיצוחר 
עובש דע ךכ קיזחהל ןתינ םיירט םינבדבוד
םתוא רומשלו ,םתציחר רחאל ,םינבדבוד איפקהל ןתינ
הנש דע ,קיטסלפ תיקשב 
הנכהה ךיראת ןויצ םע הקבדמ תיקשה לע וקיבדה

הכירצ / שומיש תורוצ
ץומח ןבדבוד
ץימ
(טעמ) ירט
אופק
רמושמ
קותמ ןבדבוד
רקיל וא ץימ
אופק
ירט
רמושמ


.(Jam) הביר תנכהל םימיאתמ םינבדבודה יגוס ינש
תוגועב בולישל דחוימב םימיאתמ םיצומח םינבדבוד


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו הרישע ,הקומע עקרק
ךומס ,ףסונ ןדגדוג ץעל קוקז ןדגדוגה ץע ירפ תלבקל
םירטמ 4-ל ץעה הבוג תא םיליבגמ םיירחסמ םילודיגב
(Honey bees) שבד ירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
(רוק תועש 1,000-כ) רק םילקאל םיקוקז םיצעה ינש


תיאופר תוליעפ
(Petiole) ירפה תרטוטפב ,(Fruit) ירפב םישמתשמ
(Bark) ץעה תפילקבו

,(ץומחה ןבדבודב דחוימב) C ןימטיו ,ןיטקפ עפש ירפב
תונוכת לעב - טנדיסקוא-יטנא ,ןיטצרווקו םינינאיצותנא
.תויתקלד-יטנאו תונטרסמ-יטנא
ןורוב (396ug/100g) רעזמו ןגלשא טעמ םג שי םינבדבודב

.ירפה לושיב ןמזב תדבוא C ןימטיו תלוכת תיברמ :הרעה
תירטרט הצמוחו םיחופת תצמוח הליכמ ירפה תרטוטפ
תונתשמ תונוכת תלעב איהו (Tartaric acid)

ץימה דחוימבו ירפה תונוכת
םיבאכ ךכשמ

יכ הליג ב"הרא Michigan State Uni.-ב רקחמ
ךוכישל רתוי ליעי תויהל יושע ירפב ןינאיצותנאה
יאוולה תועפות אלל תאזו ןיריפסא רשאמ ,םיבאכ
תוילכבו הביקב העיגפ לש

םיקרפמ תקלד יבאכ לע לקמ
הרגדופ / טואג יבאכ לע לקמ
(Tooth decay) םייניש ןובקיר תעינמב עייסמ
תונתשמ (הת םיניכמ םהמ) תורטוטפה
 

ירפב יכ אצמ ב"הרא Uni. of Texas-ב רקחמ
:ןינוטלמ לש תיסחי תולודג תויומכ שי ןבדבודה
ירפ םרג 1-ב םרגוננ 13.5

יושע ,ירפב םיטנדיסקוא יטנאו ןינוטלמ לש הז בוליש
...ומכ ,תויאופר תויעב ןווגימב לופיטל שמשל
ןטרס תולחמ תעינמ
תונקדזהה ךילהת תטאה
הניש תוערפה
ןוסיחה תכרעמ קוזיח

...ב לופיטל רבעב השמש ןבדבודה ץע תפילקמ הטילח
תוננטצה
תעפש


םינבדבודב לילירפ לוהוכלא
.(Perillyl alcohol) לילירפ לוהוכלא ועבטמ ליכמ ןבדבודה
תותוא םלובו ןובלח תולוקלומל רשקנ אוהש וליג םירקחמ
לש םתוחתפתהל םימרוג רשא (Growth signals) הלידג
(Tumors / Growths) םילודיג

(Regression) הגיסנ םרוג הז לוהוכלאש וליג םירחא םירקחמ
שמשל לאיצנטופ לעב אוה .דבכבו הזחב ,בלבלב םילודיגב
ןטרס ,רועה ןטרס ,סגה יעמה ןטרס תוחתפתהל ענומ םרוג
לופיטל יפרתומיכ םרוג שמשל יושע אוה ,ןכ ומכ .תואירה
תינומרעה ןטרסו (Neuroblastoma) המוטסלבוריונב


םינבדבודו היגלאימורביפ
היגלאימורביפ יבאכ לע םיליקמ םינבדבודש וליג תונויסנ
רתוי הלק הליל תנש םירשפאמו


םינבדבוד יניעלג
הצמוח םיליכמ םירחא תוריפ יניעלגו םינבדבוד יניעלג
(Amygdalin) ןילדגימא היורקה (Phenolic acid) תילונפ
ךשמה תא תענומ ,םילודיג הניטקמ איה יכ אצמנש
ךילהתה יבאכ לע הליקמו ןטרסה יאת לש םתוטשפתה
ינטרסה

רחאל הלחה םיניעלגה לש הז םחוכב תוינינעתהה
,ןטסיקפב (Hunza) הזנוהה טבש ינב יכ הלגתהש
ללכ םילוח םניא םתנוזתב הז ביכרמ םילילכמ רשא
ןטרסב

ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

קותמ ןבדבוד  תצלמומ תימוי הכירצמ % 


ץומח ןבדבוד 

תצלמומ תימוי הכירצמ % 

תושדח - םינבדבוד ואר

.