הימד
Bloodroot
(Sanguinaria canadensis)

דע הבוגל אשנתמה ,יתנש-בר חמצ הימדה
.מ"ס 15
הדנקו ב"הרא תורעיב ,םיחלו םילצומ םירוזאב תחמוצ איה
.זכרמב בוהצ ,ןבל דיחי חרפ הימדל .הינטירבבו

.דועו םיטוח ,םידגב תעיבצל עבצ תנכהל שמשמ הימדה שרוש
.ידימת עבצ ול הנקת הז עבצב ץע תגפסה   
.םיקרח החוד הימדה


לודיג יאנת
.םירצק חרפה ייח .דאמ האנ חמצ הימדה
תיצמוח טעמ ,בטיה תזקונמ,החל ,הלק ,תילוח עקרק
.תיבובקרב הרישעו    
.תיקלח שמש דע לצ
.שרוש ינקו םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
ןתינ .החירפה תעב םיפסוא ותוא ,ינרשבה שרושב םישמתשמ
.ידיתע שומישל ושביל
םיליערה םידיאולקלאה םניה הימדב םיירקיעה םיביכרמה
(Chelerythrine) ןירתירל'צ ,(Sanguinarine) ןיראניווגנס
.תוירירה תומקרב ףירח יוריג םימרוגה ,(Protopine) ןירפוטופו
שמשמה ,(Berberine) ןירברב אוה ,הימדב ףסונ בושח ביכרמ
.םילודיגב לופיטל ,תופורתה תיישעתב ביכרמ

רבעב הוויה ,הימדה ישרושמ םיקיפמ ותוא ,םודאה ץימה
הקירמאב םינאידניאה ברקב תיממע הפורת
םג וב ושמתשה רתוי רחואמו תינופצה
.םייפוריא םיבשייתמ
שומישב םשוימו חיכ תאלעהו האקה םס שמשמ ץימה
,ןורג יבאכ ,טיכנורבב לופיטל ,(!תוריעז תויומכב) ימינפ
.רוע ילודיגב :ינוציח שומישבו המישנ תויעב
בקע ,הליער האצמנש רחאל ,הניח תא הדביא הימדה
.םויפואבש הזל המודה ,דיאולקלאה תלוכת

הימדה תונוכת
.תנתשמ
.םוח הדירומ
.תקזחמ

.תלשלשמ
.תחייכמ
.האקה תמרוג

.תילאירטקביטנא
.תילאריו-יטנא
.תשחלאמ
.העיגרמ

...ב לופיטל תשמשמ איה ,םירחא םיביכרמ םע בולישב
.תפחש
.הנרגימ

.בלה תומיעפ בצק תדרוה
.םיינישב (Plaque) דבור תעינמ

.םיאת תקולחב הימדה תעגופ ימינפ שומישב 

אלל ,םיילמרונ םניאשב ,םיינוציח רוע ילודיג הסיממ הימדה
...ב לופיטל םויה דע תשמשמו תורחא תומקרב העיגפ
.האניט/תזזג
.רוע ילולבת/תולבי

.םימיוסמ םיינוציח ןטרס יגוס
.(Moles) רועב תומוש

.החשמב אוה ץופנה םושייה
תורהזא
!ינלטק תויהל לולעו רוסא הימדב ימינפ שומיש
תוליער ינמיס    
.הליחב
.םירק םייפג תוצק
.תואקה
.בלה תקיפס יאמ תוומ
.לושליש
.םיבחרומ םינושיא
.שאר יבאכ
.הבר החיל
.םירירש ןויפר
.תוקינימו תורה םישנ לע שומישב הרוסא הימדה