םידוהיה ןבדבוד
Cape Gooseberry
(Physalis peruviana)

-ינובשע חיש אוה םידוהיה ןבדבוד
םיכר םילועבג לעב ,האנ ספטמ
,אשנתהל יושע רשא ,םיעט ירפו
.םירטמ 2 הבוגל ,םיבוט םיאנתב

םג חמוצ אוה םויכ ךא .תימורדה הקירמאב חמצה רוקמ
.ןיסו ודוה ,הקירפא-םורד ,יאווה ,הילרטסואב 
םירוזיאבו יתנש-דח חישכ חתפתמ אוה םיגזוממ םירוזאב
.יתנש-בר חישכ םייפורט 
.םייתמולפ טעמ םהו בל תרוצ םילעל
.ההכ לוגס וזכרמ רשא בוהצ ןומעפ ייומד םה םיחרפה
ףוטע ,ירפה רצונ ,םיחרפה תרישנ םע
.ריהב םוח עבצב בולכ תייומד ,תשר תפילקב 
.םותכ ךפוה עבצו יצחו םיישדוחכ רחאל לישבמ קוריה ירפה
,(םיערזה) םיריעז םיבוהצ םירגרג לש לודג טקל וב שי
.בהבהצ ךומב םינותנה
םימי רפסמ רחאלו ירפה רשונ הלשבהה ךילהת תליחתב
יתמ עובקל ידכ ,הסונמ ןיע השורד .לישבמ אוה םיפסונ
.ותפילקב תוננובתה ךותמ ,לשב ירפה
!םיליער תינוציחה ותפיטעו קוריה רסובה ירפ הרהזא
ותפיטעב אוהשכו (שביו רירק םוקמב) םימיאתמ םיאנתב
.םישדוח רפסמ ךשמב לשב ירפה תא רמשל ןתינ ,תיעבטה 
ןתינ .לשובמ וא אוהש תומכ םילכוא לשבה ירפה תא
,הפאמ ירבדב ובלשל ףאו תניוצמ הביר ונממ ןיכהל 
.ןיטקפב רישע אוהש ןוויכ 
.הליכאל םימיעט םה .'םיקומיצ' םיכפוה ושבייתהש תוריפ


לודיג יאנת
.םינז 70-מ ךותמ 10 םילדגמ לכאמל
.תזקונמו היירופ טעמ תילוח עקרק
.לצב םג חתפתי חמצה .האלמ שמש
.הרקמו הקזח חורמ הנגה השורד
.הרידס היקשה
.ירפ עפש תלבקל קוזיחו הכימת
ןובשח-לע חמצה גושגשל איבי רתי ןושיד
.החירפה 
םיפנעה עונענ ידי-לע וזרזל ןתינ .ומצעמ השעי יובירה
.םהילע הנידע םימ תזתהו החירפה ןמזב 
.הכומנ החימצ דדועת חמצה ביבס םירצנה תרסה
.תוינדא / ץיצעב חמצה תא לדגל ןתינ
.יאמ דע לירפא :העירזה ןמז
.רבמטפס-טסוגוא :ירפה תעפוה ןמז


תיאופר תוליעפ

.ירפבו םידוהיה ןבדבוד ילעב םישמתשמ

:ריעז ידיאורטס ביכרמ םילעהמ דדוב ידוה יאמיכ
.Physalolactone C

חמצה תונוכת
חמצה לכ :ןתשמ
םילעה ץימ :םייעמ יעלות לטוק

םידוהיה ןבדבוד ילעמ המח תיצמת תשמשמ היבמולוקב
.המתסאל הפורתו ןתשמ 
םילעב םישמתשמ ,הקירפא-םורדב ,ולוזה טבש ינב
תנכהל תשמשמ םילעה תטילחו תוקלד תשיבחל םיממוחמ 
.םידליב ןטב יאולחת לע לקמ רשא ןקוח 

ירפ םרג 100-ב יתנוזת ךרע

הרהזא
.םיליער ,לשבה ירפל טרפ ,חמצה יקלח לכ

.