ייווק גנוד
Dong Quai/Dang Gui/Chinese angelica
(Angelica sinensis)

,רזגה תחפשממ יתנש-בר חמצ אוה ייווק גנוד
1 דע הבוגל אשנתמה ,םייככוסה תחפשממ
,םיהובג םירוזיאב חמוצ ייווק גנודה .רטמ
.האירוקבו ןפיב ,ןיסב םיחלו םירירקב

,םיעט הת ונממ םיניכמו ייווק גנודה שרוש תא םילשבמ םיניסה
.יוצמה ףזישה ירפ םע בולישב


לודיג יאנת
.החלו הקומע עקרק יגוס ןווגמ
.רתויב יקלח לצ דע האלמ שמש
.הרקב דימע חמצה
םיקבאומו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא הרפמ חמצה .םיקרח ידי-לע    
.םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
וא יח ,הנושארה ותנש ףוסב ,ייווק גנודה שרושב םישמתשמ
.קרקרי-םוח וכותש שרושב וא שבי שרושב שמתשהל ןיא .לשובמ

,(Cadinene) ןנידאק םה ייווק גנודב םיליעפה םירמוחה

,(Isosafrol) לורפזוזיא ,(Carvacrol) לורקברק ,ןיטורק הטב
,(Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס ,(Safrol) לורפס ,ףידנ ןמש
,(Cobalt) טלבוק ,לזרב ,E ןימטיו ,A ןימטיו ,(Sucrose) זורכוס
.דועו (Ferulic acid) תילורפ הצמוח ,B12 ןימטיו רעזמ

ייווק גנודה שרוש תונוכת

.םחרה תויוצווכתה תא ריבגמ
.ףוגה ירבעמב תומיסח חתופ
.םייפקיה םד-ילכ ביחרמ
.ןותמ לשלשמ
.רועה תא עיגרמ
.שפנה תא עיגרמ
.תונריע רפשמ
.םיבאכ ךכשמ
.לורטסלוכ דירומ
.ילאירטקב-יטנא
.יתקלד-יטנא
.תותיווע דגונ
.םד-תשירק דגונ
.רוזחמה תא דדועמ
(1).דבכה לע ןגמ
.דבכב (
Glycogen) ןגוקילגה תומכ תנטקה תא ליבגמ (1)

...ב לופיטל רקיעב שמשמ ייווק גנוד
.םיילנומרוה םייוניש ינפמ קוזיח :השאה לש הייברה תכרעמ
.הלק הדילו אירב ןוירה
.דבכ רוזחממ תלבוסה השא קזחמ

...ב לופיטל םג שמשמ אוה
.רוזחמ יבאכו רוזחמ רדעה ,רוזחמה תורידס יא
.השק תינפוג הלבח בקע םימרגנה ,הריקד יבאכ
.הימנאו ןורוויח ,םד-רוזחמב תויעב
.תשטשוטמ הייאר
.רידס יתלב בל בצק

...ב לופיטלו

שומישל הנכה

רובע וחוכ תא ריבגי ןייב וא ץמוחב ייווק גנוד שרוש ןוגיט
.םד-ילכב לופיט   
.םומיד תריצעב וחוכ תא הריבגת רפא דע ותיילק

םירחא אפרמ-יחמצ םע בוליש

קוזיח םס הניה סולגרטסא םע דחי ייווק גנוד תבורעת
ןדבואב םרוקמש םירחא םימוטפמיסבו תושישתב לופיטל   
.םד   
,(Peony) תינומדא שרוש םע דחי ןייב ייווק גנוד לושיב
,(Cnidium) םוידינק שרושו תיניס תינועבצא שרוש   
.רוזחמה תורידס יאב לופיטל שמשמ   
,(Peony) תינומדא שרושו הרעי יחרפ םע דחי ייווק גנוד
.םיעצפו תוסרומ יבאכ תלקהלו תויוחיפנב לופיטל שמשמ   

תורהזא
...לע (עדימב רוסחמ בקע) רוסא יווק גנודב שומישה

.םיינורכ םילוחו םישישק ,םירענו םידלי ,תוקינמו ןוירהב םישנ
.הרמחה תנכס ללגב ,רוזחמב דבכ םומידמ תולבוסה םישנ
.םד-יללדמב םישמתשמה
.ןטבב תוחיפנ וא לושליש לש םירקמב ,לכה לע
שרושב תויוצמ רשא (Furocoumarin) ןירמוקורופ תובוכרת
החירפ תויהל הלולע האצותהו שמשל שיגר רועה תא תוכפוה
.תושק תויווכו
.םינטרסמ ךופהל ,שמשל הכורא הפישחב ,םילולע ולא םירמוח
(ףוזיש תורונמו) שמשה רואל הפישחמ ענמיהל שי וז הביסמ
.ייווק גנודב לופיטה ךשמנ דוע לכ

תויתפורת ןיב תובוגת

םד-יללדמ לש םתלועפ לע עיפשהל לולע יווק גנודב שומיש
.ןדיס תולעת ימסוחו (Warfarin) ןירפרוו ומכ
.ייווק גנודב שומישמ ענמיהל ולא תופורתב םישמתשמה לע