וטיפורוה
Horopito/Pepper tree
(Pseudowintera colorata)

דנליז-וינב חמוצה ,דע קורי ,האנ ץע וטיפורוהה
.םירטמ 10 דע הבוגל אשנתמו
םילעה .םיהכ םיקורי םילעהו םודא םיריעצה םילועבגה עבצ
.רתויב ףירח םמעטו םיבוהצו םימודא םימתכ םיסוכמ םירגובה
.בר םיערז רפסמ םיליכמו םירוחש םיירגרגה תוריפה

.םינוש םיימוקמ םינילבתב םישמשמ תוריפהו םילעה
.גידל ךכ םישמשמו םיגדל םיליערה םיביכרמ חמצב


לודיג יאנת
.םיינמזטה םיפלאה דע םיה ינפ הבוגמ חמוצ וטיפורוהה
800 לע הלוע םיעקשמה תומכ םהב םירוזיאב חמוצ אוה
.תוציבל ךומס וא הנשב מ"מ    
.תויטיאב חתפתמ ץעה
.םייבקנו םיירכזל םיקלחנ םיצעה


תיאופר תוליעפ
.וטיפורוהה ילעב םישמתשמ
(Sesquiterpene dialdehyde) ןפרטיווקסס דיהדלאיד שי םילעב
,תויתרטפ-יטנא תונוכת לעב ,(Polygodial) לאידוגילופ ארקנה
.תויסקוטוטסיצו תוילאירטקב-יטנא
,המצוע יבר םייטנדיסקוא יטנא םידיאונובלפ םג םיליכמ םילעה
.(Taxifolin) ןילופיסקטו (Quercetin) ןיטצרווק

,(Pinenes) םינניפ ןהיניב ,תובר תובוכרת ליכמ ףידנה ןמשה
תצמוחו (Humulenes) םינלומוה ,(Limonenes) םיננומיל
.םיבאכ תוככשמו תואטחמ תונוכת תלעב ,(Eugenol) ןרופיצ

...וטיפורוהה תונוכת
.יתיירטפ יטנא.ילאיבורקימ יטנא

םישמתשמה ,דנליז-וינ ידילי ,םירואמל תורכומ םילעה תונוכת
...ב לופיטל (םתסיעל רחאל) םהב
.תונוש תויתירטפ תולחמ
.םייניש יבאכ

...ב לופיטל (הת וא תוסומכ ,החשמב) שמשמ וטיפורוהה
(2) .רוע תוחירפ
.תויווכ
.רתי תנמשה
.םיבאכ

(1) .הדידנק תרטפ
.ןימ תולחמ
.הביק ישוחמ
.לושליש

.יתיירטפה אתה ןפוד םורקב עגופ לאידוגילופה (1)
.ףוגב םיחלו םימח םירוזיאב רקיעב ,ינוציח שומישב (2)

סינא/ןונמכ יערזב ליעפה רמוחה ,(Anethole) לותנא תפסוה
.32 יפ הדידנקה דגנ לע וטיפורוהה תעפשה תא המיצעמ

תימינפ) הדידנק תרטפב לופיטל תושמשמה תופורתה תחא
.רומו בהז םתוח ,ןונמכ יערזב וטיפורוה תבלשמ ,(תינוציחו


תורהזא
.חמצה תוליער יבגל עדימ ןיא