סוקסיביה
Hibiscus/Roselle
(Hibiscus sabdariffa)


רשא לודג יתנש-בר חיש סוקסיביה
.רטמ 5 דע הבוגל אשנתהל יושע
לודג םיעבצ ןווגמ םהל ,םינז 200-מ הלעמל שי ול ,סוקסיביהה
םהב הכרב ירזב ביכרמו יפורטה יפויל למס שמשמ ,ביהרמו
.םירייתה ינפ תא יאווה יבשות םילבקמ
.סוקסיביה לש רתויב תולודגה תולדגמה םויכ ןה דנליאתו ןיס

.הת לוביתלו טלסל םייח םיפיסומ םיחרפה יעיבג תא
,םיקרמ ,םיבטר ,תוריפ תגוע לוביתל שמשמ םה םילשובמ
.יל'גו תוביר תנכהלו םיגנידופ ,םיצומח   
.הפקל ףילחת םישמשמ ,םתיילק רחאל ,םיחרפה יעיבג
.ליבגנז ופיסוהו רכוסב וקיתמה ,ולשב :ןנערמ הקשמ
הפקל ףילחת םישמשמ ,םתניחט רחאל ,םייולקה םיערזה
.םיבטרלו םיקרמל םתוא םיפיסומ ןכו   
.ןמש 20% םיליכמ םיערזה


לודיג יאנת
.תיבובקרב הרישעו בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
.םיחרפה תרישנל םורגת תכשוממ הפישח .האלמ שמש
.רתוי םילודג םיחרפו החירפ דדועי יקלח לצ   
ידי-לע םירפומו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םיקרח   
(הצחמל םיצועמ םיפנעמ) םירוחיי ,םיערזמ השענ יובירה
.הכרבהב וא   
.תובע האריש ךכ ,חישה תא בצעל ןתינ םיאתמ םוזיגב
.תובכרה וב עצבל ןתינ


תיאופר תוליעפ
.םישרושבו (םישבוימ/םיירט) םיחרפב ,םילעב ,םיערזב םישמתשמ
ירפב םג ונשיש ,C ןימטיובו יחמצ רירב םירישע םילעה
,ילאירטקביטנא רמוח :(Gossypetin) ןיטפיסוג שי םיחרפב
.(Glycoside hibiscin) ןיקסיביה דיסוקילגהו ןינאיצותנא
,ןיטקפ ,(Glycolic acid) תילוקילג הצמוח םג שי סוקסיביהב
.ןומיל תצמוחו

,תידוהה תידוורויאה האופרב םישמשמ סוקסיביהה ינז תיברמ
.תיברעמה האופרבו תיתרוסמה תיניסה האופרב

סוקסיביהה תונוכת

(2).ילאירטקב-יטנא
(2).לוכיעל עייסמ
(1).םוח דירומ
(1).רועה תא עיגרמ

.ץווכמ
(2)(3).ןתשמ
(1)(2).ןותמ לשלשמ
(3)(4).קזחמו ןובאית ררועמ
.םיערזה (3)
.שרושה (4)
.םילעה (1)
.םיחרפה (2)

...ל/ב (לופיטל) שמשמ םילעהו םיחרפהמ הת
.תוריצע
.םדה לוליד
.םד ץחל תדרוה
.תולק תוליחב
.הלק ןתש תיחופלש תקלד
(1).C ןימטיוב רוסחמ/הנידפצ
.תוילכהו לוכיעה תכרעמ קוזיח
.םייעמה תויתעונת רופיש


סוקסיביה הת
.(Calyx) חרפה עיבגמ רקיעבו םיחרפהמ םיניכמ התה תא
.םיירט םיחרפ תיפכ וא םישבוימ םיחרפ תויפכ2 וררופ
.תוקד 10 ךשמב םיחתור םימב םתוא ורשה

הת וא לימומק הת םע התה תא בברעל ןתינ םעטה ןוויגל
.דרוה ירפ

...ב לופיטל חמצה תיצמת תשמשמ ינוציח שומישב
.תויווכ

...ב לופיטל םישמשמ םילעה

.לועיש.(החשמ) רועה תעגרה
.סצבא/הסרומ תשיבח

,םח ריוא גזמב תוליקמה ,רוריק תונוכת ןומילה תצמוחל (1)
.וב תויבובקנה תבחרהו רועה ינפ לא םדה תמרזה ידי-לע 

הרהזא
.ןוירהב םישנ לע הרוסא סוקסיביה הת תייתש

תושדח
2004 רבמטפס
בל תלחמ דגנ סוקסיביה
.קורי התו םודא ןייל המודב בל תלחמ דגנ בוט סוקסיביה
רשא המצוע יבר םיטנדיסקוא יטנא שי סוקסיביהה תיצמתב
.תואירבל ליעוהל םייושע
יכ וליג ןיס Chung Shan Medical University ירקוח
יטנא תונוכת ילעב םידיאונובלפ שי סוקסיביהה יחרפב
.תוקזח תויטנדיסקוא

Journal of the Science of Food and Agriculture


2006 ינוי
בלה הניגמ סוקסיביה תיצמת
,LDL לורטסלוכ ןוצמיח תענומ סוקסיביהה יחרפמ תיצמת
.בל תלחמו םד-ילכ תושקתהל םרותה רבד
םיחוודמ ןיס Chung Shan Medical University ירקוח
םינונימ .LDL-ה ןוצמיח לע ןיאיצותנאה תיצמת תעפשה לע
,49 ,45-ב LDL-ה תמר תא ודירוה ג"מ 1.0-ו ,02. ,0.25 ינב
.הדבעמ יאנתב תאז ,המאתהב םיזוחא 71-בו

Food and Chemical Toxicology


2007 לירפא
יתנוזת רוקמכ סוקסיביה יערז
,(Linoleic acid) תיאלוניל הצמוחב רישע סוקסיביה יערז ןמש
.E וימטיובו (Oleic acid) תיאלוא הצמוחב
.תוינויח ןמוש תוצמוח ואר
דרפס Andalusia Institute of Biotechnology ירקוח ירבדל
ומכ ,(Hydrogenation) היצנגורדיה יכילהתב ליעות וז הנוכת
.ןוזמה תיישעתב ,האמח רוצייב
ומכ ,בל לע תוניגמה תובוכרת ליכמ םיערזה ןמשש םג אצמנ
.(
Campesterol) לורטספמכו (Beta-sitosterol) לורטסוטיס-הטב

Journal of Food Science


2007 רבמצד
לכאמ יעבצכ סוקסיביה תויצמת
לאיצנוטפ תולגמ האפקהב ושבויש סוקסיביה יחרפ תיצמת
.הלועמ תוביצי ילעב לכאמ יעבצ שמשל
דנליאת קוקגנב Chulalongkorn University ירקוח
ולא לע םילוע ולא עבצ ירמוח לש םהיעוצבש םיחוודמ
.םויה םימייקה

LWT - Food Science and Technology