-- סדה
Myrtle
(Myrtus communis)

לעב ,דע קורי יונ חישכ םלועה יבחרב רכומ סדהה
תופוכת שמשמה ,םיינחירו םיאנ םיחרפו האנ הוולע
.םיתב תוניגל ביבס היח רדגכ.

.רטמ 1.7..הבוגל עיגהל יושע סדהה חיש
.בצקה תא טאמ כ"חאו תוריהמב סדהה לדג תונושארה ויתונשב

.םיענ חוחינ םינבלה םיחרפלו םיקירבמו םיהכ םיקורי סדהה ילע
.לוחכ ירגרג ירפה

.רשב ילכאמ לוביתל םירחא ןילבת יחמצ םע ,םישמשמ סדהה ילע
 .הלכה רזב ביכרמ ןיאושינ יסקטב שמשמו תוירופ למסמ סדהה

.ץומח הקשמ םהמ ןיכהל םסיסתהל ןתינו םיליכא סדהה ירגרג
.םיילוהוכלא תואקשמל ףסות סדהה ילע שמיש רבעב

תיצמת שמשמה ,ןמש תקפהל םישמשמ ויפנעו ויחרפ ,סדהה ילע
.טלאוט ימו (Eau-de-cologne) "ןולוק-הד-וא"ל

.העיגרו רועה ןונעירל טבמא ףסות םישמשמ ןמשהו םיירטה םילעה
 :לודיג יאנת
,(ריג) דיס תלוטנ ,בטיה תזקונמ עקרק לכב טעמכ חלצי סדהה לודיג
.יקלח לצ דע האלמ שמשב

היקשה ול השורדו טעמ החולמ עקרקב דימע אוה .רוקל שיגר סדהה
.דבלב הטעומ
 

:יובירה ןפוא
.םתעירזל םדוק תועש 24..,םימב תורשהל שי םיערזה תא
 


:תיאופר תוליעפ
--- .םילעבו ירגרגה ירפב םישמתשמ

ןמש ,(D-pinene) ןניפ םניה ,סדהב םיירקיעה םיביכרמה
.(Myrol) לורימו (Eucalyptol) סוטפילקא

.רעיש תרישנ תעינמל סדהה שמיש רבעב


...שמשמ סדהה ןמש
םיסוניסה תקלד ------ ,יוטיח רמוח
.תוררקתה ,ףאב שדוג תעינמל הפורת

:תורהזא
תכרעמ תא אכדל לולע סדהה ןמ תולודג תויומכב שומיש
.תיזכרמה םיבצעה
תונווכתמה םישנ ,ןוירהב םישנ לע שומישל רוסא סדהה
.תוקינימו ןוירהל סנכיהל
.תינורכ תוילכ תלחמב םילוחה לע שומישל רוסא אוה
.םייעובשל רבעמ סדהב שמתשהל ןיא
.םייתנש ליגל תחתמ םידליב ומשייל ןיא