דרוה ירפו דרוה חמצ
Rose & Rose hip
(Rosa canina)

רחאל רתונש קלחה) דרוה ירפ
(חרפה לש תרתוכה ילע תרישנ
תנועש עדימ רוקמ דרול שמשמ
סנכיהל וילעו המייתסה החימצה
ןיא וז הביסמו ףרוח תמדרתל
.וריסהל

.ותלשבה םע ,םודא ךפוהו הליחתב קורי דרוה ירפ
.תורהזא ואר .םיערזה תאו תוריפה םיחרפה תא לוכאל ןתינ
.פוריסו הביר ונממ םיניכמ .לשובמ וא יח םילכוא ירפה תא 
.הת תנכהל שמשמ שבוימה ירפה
.התל ףילחת םישמשמ םישבוימה םילעה
.דחוימ חוחינ תלעב הביר תנכהל םישמשמ םילעה םג
,תוחל םרקב :רועל םירישכת תיישעתב שמשמ דרוה ירפ
.םיקרח יחוד םינובסו ףוג ינמש ,םימשב ,הפיטש תוסימת 

הביר תנכה
.דרוה ירפמ הלודג תומכ ופסא
םע (Stainless steel) דלח-לא תדלפמ דבכ ריסב ולשב
אוה ירפל םימה סחי .ךכרתי לכהש דע הנטק שא לע םימ 
.ירפ ג"ק 1/2 לכל דחא םימ לפס 
.הנידע תננסמל דעבמ הסיעה ףושפיש ידכ ךות לכה וננס
וכישמהו םמוחמ רכוס ג"ק 1/2 הסיע ג"ק 1/2 לכל ופיסוה
.הכימס השעת תבורעתהש דע לשבל 


לודיג יאנת
.הדבכ עקרק הז ללכב ,בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.םילצומ תויהל םישרושה לע
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
תורפהל יושע חמצה .תוישופיחו םיבובז ,םיקרח ידי-לע 
.ומצע תא 
.םיקרחו םירופיצ ןווגמ וילא ךשומ דרוה
.האנ היח רדג שמשמ
םירוחיימו (םייתנש דע תכרוא הטיבנה) םיערזמ יובירה
תכרוא הטילקה .(לצומ דצב) הצחמל םיצועמ םילועבגמ 
.הכרבה תועצמאבו תוקנוי תקולח ידי-לע ,םייתנש דע 
היליזורטפ ,תיריע ,לצבל תוכימסב בטיה חתפתי חמצה
...תיפותיש הייחמצ ואר .סומרותו םוש 


תיאופר תוליעפ
.םידיאונובלפלו (1) C ןימטיול רישע רוקמ הווהמ דרוה ירפ
,E ןימטיו ,ןיטורק אטב ,A ןימטיו טעמ ,ןיטקפ םג וב שי
.תוינויח ןמוש תוצמוחו תילופ הצמוח ,B2 ןימטיו ,K ןימטיו
.דרוה ןזל םאתהב הנתשמ ירפב C ןימטיו לש ותומכ (1)

דרוה תונוכת
(1) ןתשמ
(1) לשלשמ
(1) םייניעב לפטל רזוע
(1) קזחמ

(1) ץווכמ
ךאב יחרפב שמשמ
(2) ינטרס-יטנא
(1) םיזג ךכשמ
(3) םייעמ יעלות לטוק

תוריפהו תרתוכה ילע (1)
ירפה (2)
םיערזה (3)

.וז הלוכתמ םיזוחא 90-ל 45 ןיב םידבוא דרוה שוביי תעשב
,תיצמתב ,הבירב ,דרוה ירפ התב C ןימטיו תומכ וז הביסמ
.תיסחי הנטק שבוימה ירפהמ ונכוהש קרמב וא תיחמב

77% ליכמ דרוה ירפ יערז תשיבכמ םיקיפמ ותוא ןמשה
.(Skin) רועה יאת תושדחתהל תוינויח רשא ןמוש תוצמוח

תיצמת תנכה
ךשמב םיחתור םימ לפסב דרוה ירפמ תויפכ 3 דע 2 ורשה
.םיערזל ועיגי םימהש ךכ עקביהל ירפה לע .תוקד 10

...ב לופיטל רקיעב שמשמ דרוה ירפ
לושליש
(Gastritis) הביקה תקלד
תוננטצה
תעפש
(Scurvy) הנידפצ


תורהזא
םורגל תולולעש תוקיקד תורעש תבכשב םיפוטע םיערזה
.לוכיעה תכרעמבו הפב יוריג 
שומיש ינפל אפורב ץעוויהל תוילכ תקלדמ לבוסה לע
.דרוה ירפב 
.לושליש םורגל הלולע הלודג C ןימטיו תכירצש ורכז

...'דח - דרוה ירפ ואר

.