םהרבא חיש/סקטיו
Vitex/Chaste Tree
(Vitex Agnus-Castus)
.היסא זכרמו ןוכיתה םיה תוצראב לדגה ,ץע/חיש אוה סקטיוה
3 הבוגל אשנתההל יושעו ,תובר תוניגב יונ חיש שמשמ אוה
.רטמ 5 דע
 


תיאופר תוליעפ
םעט תא ריכזמ ומעטש ,שבוימה ירפה תיצמתב םישמתשמ
.לפאלפה
,(Glycosides) םידיסוקילג םניה ירפב םיירקיעה םיביכרמה
.םינמשו םידיאונובלפ ,ףידנ ןמש
 
תונוכת
עיפשמ אוה .םינומרוה ליכמ וניא ירפה
חומה תרתוי תטולב תוליעפ לע
רוציי לע דחוימבו (Pituitary gland)
םיפיפוגה תריציל יארחאה ןומרוהה
רוציי תא ריבגמה ,(Luteinizing hormone) םיבוהצה
רוזחמה לע הרקבב עייסמו ןורטסגורפ ישנה ןומרוהה
- (Progesterone) ןורטסגורפ סחיה תלדגה ךות ,ישדוחה
 .(Estrogen) ןגורטסאה
הנטקה ,ןיטקלורפה ןומרוה תשרפה תא םג ןיטקמ אוה
.תוירופ-יאמ תולבוסה םישנל תעייסמה
 
...ב לופיטל שמשמ סקטיוה
.רוזחמ םדק תנומסת .השאה תוירופ-יא
.תורגב יעצפ .רוזחמ רדעה
רוזחמה תעב רתי םומיד תיטסיצורביפ הזח תלחמ
.(Menorrhagia) .(Fibrocystic breast dis.)
 
,סקטיו וכרצש םישנש אצמנ ,תורקובמ הדבעמ תוקידבב
רוזחמ םדק תנומסת ימוטפמיסב רתוי הלודג הלקה ווח
םישנ תמועל ,(שאר-יבאכו תויוצווכתה ,הזחב תושיגר)
.B-6 ןימטיו יפסות וכרצש

שומישו ןונימ
תזכורמ תיצמת
.רקובב ,םויב םעפ ותשו םימ סוכל תופיט 40 ופיסוה
 
,Commission E ינמרגה ןוכמה תצלמה
.םויב שבוימה חמצהמ ג"מ 40 ךורצל איה

!הכורא הפוקת ךרואל תכשמתמו תיטיא סקטיוה תעפשה
 

,םידבכ םירוזחמב וא רוזחמ םדק תנומסתב לופיטל
.םישדוח 6 דע 4 ךשמ סקטיוהמ ךורצל לבוקמ 
סקטיוהמ ךורצל ןתינ ,תוירופ-יא וא רוזחמ רדעהב
הסנכנ םהב םירקמל טרפ ,םישדוח 18 דע 12 ךשמ 
.לופיטה תפוקתב ןוירהל השאה 

הרהזאו יאוול תועפות
ומכ ,יאוול תועפות ונכתי ,(2%) דאמ םירידנ םירקמב
.דרגל ךרוצב הוולמה ,רועב הלק החירפו הביק לוקלק    
העינמ ןיא) ןוירה ןמזב סקטיוב שמתשהל אל ץלמומ
.(הקנה ןמזב שומישל