...דרוה ירפ ואר

1999 סרמ
יתקלד-יטנא דרוה ירפ
קרמנד גנידלוה Kolding Hospital ירקוח וכרעש תוקידב
סיסקטומיכ התיחפמ (Rose hip) דרוה ירפ תיצמתש וליג
(Peripheral Blood) יפקה םדב םיטיצונומו םיליפורטיונב
.הנחבמ יאנתב ,םיאירב םישנאב

םד יאת לש העונת איה (Chemotaxis) סיסקטומיכ
םירמוח רורחשל הבוגתב יתקלד רוזיאל םינבל
םיליפטרטיונ ידי-לע ,םיכוותמ םישמשמה םיימיכ
תומקרו (Monocytes) םיטיצונומ ,(Neutrophils)
.תועוגפ

ידי-לע תועובש 4 ךשמב דרוה ירפ תקבא לש תימוי הליטנ
ינווינ ןורגישמ םילבוסה םילפוטמ ידי-לעו םיאירב םישנא
סיסקטומיכ התיחפהו CRP-ה בויסנ תא םלוכב התיחפה
.יפקהה םדב םיליפורטיונ לש

תויתקלד-יטנא תונוכת שי דרוה ירפל יכ םיארמ םיאצממה
םילטונ םתוא תולבוקמ תופורתו םיפסות ףילחהל יושע אוהו
.סיטירתראואטסוא / ינווינ ןורגישמ םילבוסה

Journal Inflammopharmacology


2003 ראוני
ינווינ ןורגיש ילוחל דרוה ירפמ הפורת
היגברונ גרבסנוט Vestfold Central Hospital-מ םירקוח
הקבא תועצמאב ינווינ ןורגיש ילוח תצובקב רקחמ וכרע
.ויערזמו (Rose hip) דרוה ירפ תפילקמ

העיגפל םימרוגה םיטיצוקיול ידוקפית םלוב דרוה ירפש אצמנ
םילפוטמ ופתתשה רקחמב .סיטירתראואטסוא ילוחב םיאתב
.(Hip) ךריב וא (Knee) ךרבב ינווינ ןורגישמ ולבסש

ליג ינב ,םירבג 35-ו םישנ 65 :שיא 100 ופתתשה רקחמב
םיימעפ ,םרג 0.5 תונב תולולג ולבק םתיצחמ .65.2 עצוממ
תולולג הלבק הינשה תיצחמהו םישדוח 4 ךשמב ,םויב
.(המד) ובצלפ

ךריהו ךרבה לש תודיינ תוצובקה יתשב ודדמ םירקוחה
ולאב ךריה קרפ תודיינש אצמנ .ופוסבו רקחמה תליחתב
תמועל תיתועמשמ הרפתשה דרוה ירפ תקבא תא ולבקש
.תיתועמשמ איה םג התחפ םיבאכה תמרו ובצלפה תצובק

Current therapeutic research
Excerpta medica


2006 סרמ
תינווינ םיקרפמ תקלד יבאכ תלקהל דרוה ירפמ ףסות
ושמתשה קרמנד ןגהנפוק Uni. of Copenhagen ירקוח
.תינווינ םיקרפמ תקלד יבאכ תלקהל דרוה ירפ תיצמתב

תויתקלד-יטנא תובוכרת ןנשי דרוה ירפב םירקוחה ירבדל
םירקוחהש הלקהה רועיש .(Pain) םיבאכ תוניטקמש
.82% היה דרוה ירפב םילפוטמב וליג

ןוויכ ,לבגומ ןמזל תוליעי המוד לופיטל תולבוקמ תופורת
.םימומידו הביק יביכ םורגל לולע ןהב ךשוממ שומישש


2006 סרמ
תינורגיש םיקרפמ תקלד יבאכ לע לקמ דרוה ירפ
הינמרג Charite University Medical Center ירקוח
םילוחהה יבאכ תלקהל LitoZin םשב הפורת וחתיפ
.(Rheumatoid arthritis) תינורגיש םיקרפמ תקלדב

ינב םילפוטמ 89 ופתתשה םישדוח 6 ךשמנש רקחמב
.םינש 8 הזמ הלחמהמ ולבסש 57 עצוממ ליג

לע ףסונב - דרוה ירפמ - וז הפורת ולביק םילפוטמה
.םישדוח 6 ךשמב ,םילטונ םה םתוא תוליגרה תופורתה
25% לש םיבאכה תלקה יכ אצמנ רקחמה םותב
םהייח תוכיאו 40% רועישב ויה רקחמה יפתתשממ
.40%-ב התחפ םיקרפמב תוחונה -יא .הרפתשה

Charite University Medical Center, Berlin


דרוה ירפב תיאופרה תוליעפה
The Danish Uni. of Pharmaceutical Sciences ירקוח
,דרוה ירפב םיליעפה םירמוחה םהמ וקדב קרמנד ןגהנפוק
.ינווינ ןורגישב לפטל םיעייסמה

,םימב :תויצמת רפסמ לש ןתעפשה תא ונחב םירקוחה
(Dichloromethane) ןאתמורולכיד ,(Methanol) לונתמ
COX-2-ו COX-1 םימיזנאה לע (Hexane) ןאסקהו
.םינידנלגטסורפ לש םתוליעפ םירידסמה (Cyclooxygenase)

.םימיזנאה לש ולא תויוליעפ תואכדמ ןכא תויצמתהש הלגתה
.לונתמב הנכוהש וז התיה ןלוכמ הקזחה תיצמתה

Phytotherapy Research

2008 רבמבונ
תינווינ םיקרפמ תקלדל ףידע דרוה ירפ
הקבא יכ וליג ב"הרא University of California ירקוח
יבאכ תלקהל תלבוקמה הפורתהמ רתוי הליעי דרוה ירפמ
.(Tylenol) לונליט - תינווינ םיקרפמ תקלד

ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 3 שדחמ ונחב םירקוחה
תוליעי לופיט ישדוח 3-כ רחאלש הלגתה .םילפוטמ 287
תינורגיש םיקרפמ תקלד יבאכ תתחפהב 3 יפ הניה הפורתה
רפסמ תחת תרכמנה הפורת ,(Paracetamol) לומקאל סחיב
.לונליט םהב ,תומש

הפורתהמ רתוי 40%-ב הליעי האצמנ הפורתה לש התעפשה
.(Glucosamine) ןימזוקולג :ךכל תלבוקמה

Osteoarthritis and Cartilage


2011 רבמצד
םינמשב בלה תואירב תא רפשמ דרוה ירפ תיצמת ףסות
ףסות יכ אצמ הידבש Lund University-ב ךרענש רקחמ
םדה ץחל תא דירוהל יושע םרג 40 ןב (Rose hip) דרוה ירפ
(Cholesterol) לורטסלוכה תומר תאו (Blood pressure)
.(Obese people) םינמש םישנאב

,תועובש 6 ךשמב לטינש ,דרוה ירפב רשעומ הקשמ תכירצ
הדירילו (3.5%-כ) םדה ץחלב תויתועמשמ הדיריל רושק אצמנ
.LDL-ה לורטסלוכב 6% תב

ילעב םינמש םישנא 31 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמב
.הניקת (Glucose) זוקולג תוליבס

3.4% תב תעצוממ הדירי המשרנ ,הכירצ תועובש 6 םותב
4.9%-ב ודרי ללוכה לורטסלוכה תומר .ילוטסיסה םדה ץחלב
.6.0%-ב ודרי LDL-הו

האוושהב 17%-ב הדרי תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיסה תמר
.תרוקיבה תצובקל

European Journal of Clinical Nutrition


2017 ראוני
לקשמב הטילשל היגרנא תאצוה ריבגמ דרוה ירפ ףסות
ןוזמ יפסות יכ אצמ הידבש Lund University-ב רקחמ
(Rose hip powder) דרוה ירפ תקבא םיליכמה םיימוימוי
ירבכעב (Weight gain) לקשמב היילע עונמל םייושע
ןמוש תריתע הנוזת ולביקש םירבכעל האוושהב ,הדבעמ
.דבלב (High fat diet)

ידי לע לעופ דרוה ירפ ףסות יכ הארנ םירקוחה ירבדל
ןבלה ןמושה "המחשה" תמירגו היגרנאה תואצוה תלדגה
.(White fat Browning)

רזפל םג הלוכי המוח ןמוש תמקר יכ םיריבסמ םירקוחה
תרכוס ,(Obesity) רתי תנמשהב לפטל ןכלו (היגרנא) םוח
.(Metabolic disorders) תוילובטמ תוערפהו (Diabetes)

Metabolism & Nutrition


2017 לירפא
הנוזתב לצונמ וניא דרוה ירפ
ב"הרא San Diego State University ירקוח לש םהירבדל
םילגודה שיו םוקמ לכב (Rose hip) דרוה ירפ תא לצנל ןתינ
.עגרכ וישומישל רבעמ תישונאה הנוזתב ותלוכת תלדגהב

רישע אצמנ (Fruit of rose plants) דרוה ירפ םהירבדל
ןפרטירט תוצמוח) (Polyphenols) םילונפילופב
,(Flavonoids) םידיאונבלפ ,(Triterpene acids)
,(Proanthocyanidins) םינידינאיצוטנאורפ
תוינויח ןמוש תוצמוח ,(Catechin) ןי'צטק
,(Galactolipid) דיפילוטקלג ,(Essential fatty acids)
,(Vitamin C) C ןימטיו ,(Folate) תילופ הצמוח
(Vitamin E) E ןימטיו ,(Vitamin A) A ןימטיו
.םינוש (Minerals) םילרנימו

.בלה תואירב לעו לקשמה לע הטילשב תונורתי דרוה ירפל
ץע חופת ומכ ,םירחא תוריפל המודב ליכא אצמנ דרוה ירפ
םישמשמו (Peaches) םיקסרפא ,(Pears) םיסגא ,(Apples)
.(Apricots)

Trends in Food Science and Technology


2017 רבוטקוא
ןתשה יכרדב תקלד לש תוחיכש ןיטקמ דרוה ירפ
תוחיכש תיתועמשמ ןיטקמ (Rose hip) דרוה ירפ ףסות
(Urinary Tract Infection/UTI) ןתשה יכרדב תקלד לש
.ובצלפל האוושהב

ומרג דרוה ירפ ג"מ 500 תוליכמה תוסומכ יכ אצמנ
רחאל תוהמאב ןתשה יכרדב תקלדל תוחיכשה תנטקהל
.(Cesarean section) ירסיק חותינב הדיל

Tabriz Uni. of Medical Science-ב םירקוח ירבדל
םיכילה בקע לדג ,ירסיק חותינ תובקעב ,UTI-ל ןוכיסה
.(Catheterization) רותניצ ומכ

םיקדייח לש םתחימצ ענומ דרוה ירפ יכ ואצמ םירקחמ
םימרוג רשא Escherichia coli/E. coli ןזמ (Bacteria)
ורבעש םישנ ברקב דחוימב ,ןתשה יכרדב תוקלדל
.ירסיק חותינ

.םוי 20 וכשמנ םיבקעמה .םישנ 400 ופתתשה רקחמב
תא עלב תופתתשמה ,םויב םיימעפ חקלנ ףסותה
.םימ סוכ םע תוחוראה רחאל העש יצח תוסומכה

Phytotherapy Research

.