ףנש/לינו
Vanilla
(Vanilla planifollia)

םייבלחסה תחפשממ ספטמ חמצ אוה לינו
לימרתבש (Vanillin) ןילינוהמ רכומה לינו ןילבתה תא םיקיפמ ונממ
םהב ,םיחלו םימח םייפורט םירוזיאב חמוצ לינוה .םיערזב רקיעבו
.ספטי אוה וילע ודיל ץעל קוקז חמצה .הנשה לכ ךשמב בר םשג דרוי
.םילימרתה תלשבה ינפל רצק ןמז השענ ףיטקה

.םלועב רתויב רקיה ישילשה ןילבתה אוה לינוה לההו ןרפעזה רחאל
תולדגמ .םהמ 3-ב קר םישמתשמ ךא ,לינו ינז 50-מ רתוי םימייק
.ןוינוארווקיסקמ ,היזנודניא ,רקסגדמ ןה םויכ תוירקיעה לינוה,םילכאמ לש םחוחינו םמעט תנווגמ לינוה תיצמת
,תופורת ,גנידופ ,הפאמ ירצומ ,דלוקוש ,תודילג ומכ  
.םימשבו םיפירח תואקשמ  
.םתקבאה רחאל םישדוח 8 דוביעל םינכומ םילופה
קורימ ךפוה םעבצ וב בלשב ,םתלשבה ינפל םילופה תא םיפטוק
(םהב רוצאה םיזניאה תא ליעפהל ידכ) םתוא םילשבמ .בוהצל  
.תוכימשב תוסוכמ "העזה תובית"ב םתוא םיחינמו  
.םירחא םירמוח לע ףסונב ןילינו 2%-כ ליכמ ססתומה ירפה

לינו תיצמת
ידי-לע וא לוהוכלאב םילופה תיירשה ידי-לע םיניכמ לינו תיצמת
ןירצילג םיפיסומ ףוסבל .םישותכ לינו ילופ ךרד לוהוכלא תרבעה
.רכוסו (Glycerine)


לודיג יאנת
2,500-ל 1,900 ןיב הענה םיעקשמ תומכו םח יפורט םילקא
.הנשה לכ ךשמב מ"מ  
.תישעג עקרקב גשגשי לינוה .בטיה תזקונמו החוחת עקרק
.ריווא ישרוש םע ךמות ץעל קוקזו ספטמ חמצ אוה לינוה
.תישילשה הנשה םותב תשחרתמ החירפה
.המקר תיברתמו לועבג ירוחיימ השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
ןילינו םהב שי .םיססתומהו םילשבה לינווה ילופב םישמתשמ
תומימחפ ,(Esters) םירטסא ,(Phenols) םילונפ ,(Vanillin)
.ףידנ ןמשו (Piperonal) לנורפיפ ארקנה דיהדלא ,לוהוכלא

לינווה תונוכת
.תינימ ררועמל ,םיקטצאה ןמזמ דוע ,בשחנ לינווה
.םוח תדרוהל לינווה שמיש רבעב
.תופורת לש םמעט ןוויגל האופרב שמשמ אוה םויכ