ןרפעז - םוכרכ
Crocus - Saffron
(Crocus sativus)
דחוימב) ןוכיתה חרזמב ץופנה םוכרוכה חרפב ןרפעזה רוקמ
תאז ,רתויב רקיה ןילבתה אוה ןרפעז .ודוהבו ןוויב ,(דרפס
.ותקפהל השורדה םיחרפה לש הלודגה תומכה ללגב
ןימה רביא ,תוקלצ 450,000-כב ךרוצ שי ןרפעז ג"ק 1 תלבקל
.חרפה לש יבקנה

לש םעבצש לככ .םיקד םיצינא תרוצ ןרפעזל ודוביע ינפל
.רפושמ םביט ,זע ולא   
.םילכאמ לש לודג ןווגמב ןעבצו ןילבת שמשמ ןרפעז
,(Milanese risotto) יקלטיאה וטוזירל ףסותכ רכומ אוה   
ףוע לכאמ ,(Bouillabaisse) יתפרצ םיגד קרמו םי-ילכאמ   
.םיקותמ םייבנידנקס םימחלו (Paella) ידרפס זרוא םע   
ותוא םישתוכ .םוחב ןרפעזב לפטל שי ומעט אולמ יוצימל
ורשוה םיחרפה יצינאש רחאל ,םימח םימב אצמנה ילכב   
קזח םוח רוקמ לעמ ףכב וממחל וא הלילה ךשמב םהב   
.ותוא שותכל זאו   
.שביו ילולפא ,רירק םוקמב ןרפעזה תא קיזחהל שי
.םישדוח 6-כ ולש ףדמה ייח ךרוא


לודיג יאנת
,תילוח דע ,(תיסיסב עקרק) תיריג :עקרק יגוס ןווגמ
.בטיה תזקונמ   
.ןרפעז לובי ןטק הירופ עקרקהש לככ
.שביו םח ץיק רחאל קר חרופ םוכרכה
.יקלח לצ דע האלמ שמש
םיקבאומו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םירפרפו םירובד ידי-לע    
.ולוכ שוג וא תעקפה תקולח ,םיערזמ יובירה
.םיערזה תלשבה רחאל רצק ןמז עורזל יוצר
.םינש 3 ופלחי הנושארה החירפה דע העירזהמ
.הרקב םידימע םיחמצה


תיאופר תוליעפ
.(ןרפעזה תא םג םיניכמ םהמ) םוכרכה תוקלצב םישמתשמ
.ידיתע שומישל םישביימו החירפה ןמזב םתוא םיפסוא
.ףוסיאהמ םישדוח 12 ךות תושעהל םהב שומישה לע
.תינימ הקושת ררועמ םס ןרפעזה שמיש רבעב

.B2 ןימטיוב רישעו םימב סיסמ ןרפעזה
והז .וחוחינ תא חרפל הנקמ (Safranal) לנרפעז תבוכרת
.תוינואכיד יטנאו תותייווע תדגונ תונוכת ול טנדיסקוא יטנא

הסיסמ תידיאונוטורק תבוכרת ,(Crocin) ןיקורק םג שי חרפב
.םימב

...ןרפעזה/תוקלצה תונוכת

.םיזג ךכשמ
.העזה דדועמ
.רוזחמ דדועמ
.חייכמ
.עיגרמ
.ץירממ
.הלפה םרוג
.םיבאכ ךכשמ
תותיווע דגונ
.תינימ ררועמ
.ןואכיד דגונ
.ןובאית ררועמ

...ב לופיטל תושמשמ ןרפעזה/תוקלצה

.(Amenorrhea) רוזחמ רדעה
.ישדוחה רוזחמה ףטש תרבגה
.ינורכ םחר םומיד
.רוזחמ יבאכ

.םיזגו ןטב יבאכ
.לוכיע תויעב
.הניש ידודנ
.רוע תולחמ

תורהזא
תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע לעופה לער ליכמ ןרפעזה
לולע (הלעמו םרג 5) רתי ןונימ .תוילכל קזנ םרוגו   
.ינלטק תויהל   
.הלפה םורגל לולע הובג ןונימ