תיז ילע
Olive Leaf
(Olea europaea)

רכומה ,השקו הבע ,דע קורי ץע אוה תיזה ץע
םה םירוחשהו רסובה ירפ םה ,םיקוריה םיתיזה .ויתוריפל תודוה
לש םהויתולוגסו תיזה ןמש לש תואירבה ויתונוכת .םילשבה תוריפה
.םדק ימימ דוע םירכומ םילעה
תמוא םקלח קר ךא ,דאמ תובר תויאופר תונוכת תיזה-ילעל םיסחיימ
.תויעדמ תוקידבב


תיאופר תוליעפ
וא הטילח םיניכמ םהמ םישבוימה וא םיירטה םילעב םישמתשמ
.תיצמת וא

.(Oleuropein) ןיאפורואלוא אוה ץעבו םילעב ירקיעה ליעפה רמוחה
רירמ םעט וירצומלו ץעל הנקמה (Elenolic Acid) תילונלא הצמוח וז
םג יוצמ הז רמוח .םיקדייחו םיקרח יקזנו ,הביבסה יעגפמ וילע ןגמה
.הז רמוח םהמ קחרומ םרומישו םיקורי םיתיז דוביע תעב .תיזה ןמשב

תלועפ תא םיציאמ םהש ךכל טרפ רשא ,םידיאונובאלפ שי תיז ילעב
םה - םיחתמו םיצחל ינפמ ןגמו טנדיסקוא-יטנא - ףוגב C ןימטיו
םד-ילכ תורצוויה םיענומו םיימינ םד-ילכ תונפד תקוזחתל םישורד
.םיישיבכע
...ןיאפורואלואה לש ויתונוכת
.יתיווע-יטנא
(1).בלה לע ןגמ
.ןתשמ
.ילאריו-יטנא
.ילאירטקב-יטנא
.יתיירטפ-יטנא
.יאת-דח יטנא
.לורטסלוכו םדה-ץחל תא תומר דירומ (1)

.ןתשמו םד-ילכ ביחרמ ןמשהש ךכל תודוה תישענ םדה-ץחל תדרוה
תוחתפתה ינפב - תילאירטקב-יטנאה ותנוכת איה דחוימב הבושח
.הקיטויביטנא ינפב םידימע םיקדייח

...ב לופיטל ליעוהל היושע תיזה-ילע תיצמת
'ב גוס דבכ תקלד
.(Hepatitis B)  
.תואיר תקלד
.םיינזוא תקלד
.ןתשה יכרדב תקלד
םייחותינ םימוהיז
.(Surgical infections)  
.תוננטצה
.תיתנוע תעפש
רב-ןייטשפא סוריו
.(Epstein-Barr virus)  
2-ו 1 גוס ספרה
.(Herpes I and II)  
.תרגוח תקבלש
.תינורכה תופייעה תנומסת

העיגפ ךכ בקע (LDL) ערה לורטסלוכה ןוצמיח תא םיענומ תיז-ילע
תכירצ ןהב תוצראב תרכומ וז הדבוע .בלה לש םיילילכה םדה-ילכב
.תורחא תוצראב רשאמ הכומנ ןהב בלה-תולחמ תמרו ההובג םיתיזה

תיללכ השוחתו יוליע תשוחת ,היגרנא ררועמ תיז-ילעב שומישה
םישיגרו דימתמ ץחלב םייח רשא םישנאל ליעומ אוה .הבוט
.םירחא םיסוריומ תועיגפלו תופוכת תויוננטצהל ךכ בקע
.ךשוממ תויהל שומישה לע ,העינמ יעצמאכ שמשיש ידכ

.םינלערו הנוזת ירמוחב רוסחמ םה ףוגב םימוהיז תוחתפתהל םימרוגה
.תוינורכ תויעבל םיכפוה םה ,ןמזב םהב לופיט יאו תועדומ יא בקע
םיביגמ (Herpes) ספרהו (HIV) סדייא ףיגנ ומכ ,רתויב םישק םימוהיז
.תוילילש יאוול תועפות אלל תיז-ילע תיצמתב לופיטל

הטושפ תיז-ילע תפורת
תומכ תיצחמ רתוויתש דע םימ רטיל 1-ב תיז-ילע ןפוח ולשב
.ותשו וננצ .תירוקמה םימה  
.תוחוראה םע ,ג"מ 500 דע 250 איה תצלמומה תימויה הכירצה

.6 יפ דע הכירצה תא לידגהל ןתינ םידחוימ םירקמב
.תיז-ילעב שומישה ינפל אפורב וצעוויה :הרעה

תורהזא
תעב תורהטיה לש יאוול תועפות םתווחל ילולעש םישנא םנשי
...תיזה-ילע תיצמתב שומישה
הניה (Jarisch-Herxheimer Reaction) רמייהסקרא תבוגת
,לושליש ,תושישת תללוכו ונממ םינלער תוררחתשהל ףוגה תבוגת  
.תעפש לש ולאל תומוד תועפותו םירירשו םיקרפמ יבאכ ,שאר יבאכ  
.הנונימ תא ןיטקהל וא תיצמתב שומיש קיספהל שי הז הרקמב  
.םילק שאר יבאכ לע חווד םירחא םירקמב

...תושדח - תיז-ילע ואר