רתעז / יוצמ בוזא
Wild Syrian Marjoram
(Origanum syriacum)

םודקה ירבעה ומשבו רתעז - יוצמה בוזאה
יתנש-בר חיש אוה (Bible Hyssop) "בוזא"
רטמ 1 דע הבוגל אשנתמה

ןילבת םישמשמ םיחרפה ישארו םילעה
םיטלס ,םייחרזמ םילכאמב לבטמו (רתעז) 

םעט תפסוהלו רשב ילכאמב םג שמשמ רתעזה .הפאמ-ירבדו 
(Oils) םינמשל ןווגמ 
תפסות םיווהמ ושבויו םתמחשהל םדוק ופטקנש ,םיחרפ ישאר
הניבגב יולק םחלל תנייוצמ 
(Insects) םיקרח יצרוש תומוקמב חמצה תא ורזפ


רתעז תבורעת
(םילפס 4 תלבקל) םיביכרמ
םיעולק םושמוש יערזב םיאלמ םילפס 2
תשבוימ ןימיט / תינרוק תב לפס 1/2
(1) קד ןוחטו שבוימ רתעז/יוצמ בוזא תופכ 2
םיאקסרובה גוא / (Sumac) קאמוס תקבא לפס 1
(ןומיל חלמ לפס 1/2 וא) קד הנוחט 
םישבוימ ונגרוא ילע תופכ 2
םעטה יפל וא חלמ ףכ 1 :ילנויצפוא

תבורעתה ביט תא השעמל עבוקה אוה חמצה ביט (1)

הנכה תוארוה
ףוסב ופיסוה חלמה תא .ומעטו םיביכרמה לכ תא ובברע
םוטא ילכב תבורעתה תא וקיזחה
רתויה לכל םישדוח 6 ורמשי תבורעתב םושמושה יערז


שומישה ןפוא
ורזפו תיז ןמשב םחלה תנכה תעב קצבה תא וחרמ
רתעזה תבורעת תא וילע 
טעמ םינגוטמ תוקרי םע רתעזה תבורעת תא ובברע
םילשובמ המדא יחופתו 

הבחרה
...םיאבה םיביכרמהמ טעמ תבורעתל ופיסוה
תיז ןמש םיקלח 3
ןומיל ץימ קלח 1
שותכ םוש טעמ
הצוצק היליזורטפ עפש
לפלפו חלמ

רתעז לבטמ
לעב אוה .תיז ןמשו חלמ ,רתעז תבורעת יושע (Dip) לבטמה
םחל וא תותיפ וב ולבט .ונימב דחוימו ףירח םעטו םיענ חוחינ


לודיג יאנת
םירוזאב חמוצ יוצמה בוזאה חמוצ עבטב .תיריג עקרק
בטיה תוזקונמו ריג יעלסב תורישע תועקרקבו םיישרט 
םח םילקאו יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
תישענ הקבאהה .(דחאכ םיירכזו םייבקנ) םיינימ-וד םיחרפה
ץיקה דע ביבאהמ איה החירפה .שבד ירובד ידי-לע 
תדרפה וא םירוחיי ,םיערז תועצמאב השענ רתעזה יוביר
(רבמבונ תליחת) ויתסב העירזהו (Root separation) םישרוש 
םייעובש ךות שחרתת הטיבנה 


תיאופר תוליעפ
ותחרפתבו יוצמה בוזאה / רתעזה ילעב םישמתשמ

יוצמה בוזאה / רתעזה תונוכת
חייכמ
העזה דדועמ/עזיימ
אטחמ
לוכיעה יכרד תא עיגרמ
ןובאית ריבגמ

...ב לופיטל שמשמ יוצמה בוזאה 
םייכינח תלחמ / תקלד
לועיש לע הלקה
יתפקיז לשכ / תונוא-ןיא
םייעמב םיעלות
שאר יבאכ
ןורכיז תויעב
.םייניש יבאכ
(Tooth Acheרתעז / יוצמ בוזא ןמש
סיטיטוא / םיינזוא תוקלדב לופיטל תושמשמ ןמשה תופיט
,ןטב יבאכב לופיטל ליעות םויב תחא ןמש ףכ תייתש
(Nausea) תוליחבו םייעמ יעלות 
(2) חויכל םג שמשמ ןמשה
המזקאב םיעוגנ תומוקמ לע החירמל שמשמ ןמשה

ויוסיעו הזחה לע החירמ :תוקונית .ןמש ףכ :רגובמ (2)

ןמשה תנכה ןפוא
רתעז / יוצמ בוזא ילעב תיכוכז ילכ ואלמ
םילעה תא הסכיש ךכ תיז ןמש ופיסוה
תועובש רפסמל שמשב ותוא ודימעהו ילכה תא וסכ
ושמתשהו וננס

...'דח - רתעז / יוצמ בוזא ואר

.