תושדח - ר'גני'ג / ליבגנז
Ginger - News

סגה יעמה תקלד תיחפמ ליבגנז
המתסא ינימסת לע לקמ ליבגנז
אירבו םיעט ליבגנז הקשמ
בלה תואירב תא רפשמ ליבגנז
רתי תנמשה בכעמ ליבגנז
(3) ןויריהב םישנל הרהזא
ליבגנזה לש תיביטקא- ויבה המצועה
םיינומיאו-טוא םיאנת רתוס ליבגנז
(1) ןויריהה תועפות דגנ ליבגנז
םייתרכוסב יתיילכ קזנו ליבגנז
תולחש ןטרס ענומ ליבגנז
םידליב לושליש דגנ ליבגנז
ןטרסב לופיט תועפותו ליבגנז
(2) ןויריהב םישנל ןכוסמ ליבגנז
ןומיא יבאכ תיחפמ ליבגנז ףסות
הנרגימ דגנ ליבגנז+תיצרח
תינומרעל ליבגנז תיצמתל


...ר'גני'ג / ליבגנז ואר

2004
ןויריהל תוולנה תועפות לע לקמ ליבגנז
ליבגנזש וליג הדנק וירטנוא University of Toronto ירקוח
.ןויריהה ןמזב תואקהו רקובה תוליחב לע המ תדימב לקמ
.ןויריהל םינושארה םישדוחה 3-ב וז העפשה וקדב םירקוחה

םימעפ 4 ,ףסותה תא ולביק רקחמב ופתתשהש םישנה 187
אל ןיידע םירקוחה ירבדל .ג"מ 250 תונב תוסומכב ,םויב
.(Eetus) רבועה לע ליבגנזל שי העפשה וזיאו םא רורב

ויה ליבגנזה ףסות תא ולביקש תוהמיאל ודלונש תוקוניתה
,תוהמיאה 187 לש ולא תמועל רתוי לודג טעמ לקשמב
.ףסותה תא ולבק אלש תרוקיבה תצובק תונב

American Journal of Obstetrics and Gynecology


2006 סרמ
תרכוס ילוחב יתיילכ קזנ ענומ ליבגנז
קזנ עונמל יושע ליבגנז יכ הליג תודלוחב ךרענש רקחמ
.2-גוס תרכוס ילוחמ 30%-כב ץופנה יתיילכ

רכז ןיממ תודלוח 24-ב ךרענ ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמה
,תואירב תודלוח הללכ הנושארה .תוצובק 3-ל וקלחנש
ליבגנז ףסות ולביק אלש תרכוס תולוח תודלוח ויה הינשב
,הקבאב ליבגנזה ףסות תא ולביק תישילשה הצובקב ולאו
.תימויה םתכירצמ 5% התייהש

תודלוחה לש ןמדב םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכת יכ אצמנ
ראשל סחיב ההובג התייה ליבגנזה ףסות תא ולביקש
תלחממ תוחפ ולבס ולא תודלוחש םג אצמנ .תודלוחה
.(Nephropathy) תוילכ


2006 לירפא
תולחש ןטרס ענומ ליבגנז
יאנתב יוסינב ,ב"הרא University of Michigan ירקוח
ותוחתפתה ךשמה תענומ ליבגנז תיצמתש וליג ,הדבעמ
איהש ךכל תודוה (Ovarian Cancer) תולחש ןטרס לש
םיאת תומו תנכותמ םיאת תומ לש םיגוס 2 תדדועמ
.(Autophagic Cell death) יטוגפ-וטוא

ןונגנמ אוה (Apoptosis) תנכותמ םיאת תומ
,תוחתפתהמ קלח הווהמה רקובמ יטמוטוא יעבט
יתלב תומקר לש םיילמרונ תושדחתהו הקוזחת
.תויוצר

הז ךילהתב ודמשוהש םיאתה לש םהידירש
.(Phagocytosis) םיטיצוגפה ידי-לע םיקחרומ2007 רבוטקוא
םידליב לושליש דגנ ליבגנז
Taiwan's China Medical Uni. ירקוח לש םהירבדל
םרגנה לושליש דגנ לאיצנטופ שי ליבגנז ףסותל ןאווייט
שמשיש הגשהל לקו לוז יעצמא והזו םיקדייח ידי-לע
.תולבוקמ תופורתל ףילחת שמשיש הגשה לקו לוז ףילחת

הרטמל ליבגנזב שומישה תורשפא תא וקדב םירקוחה
םיענומה תיביטקא-ויבה ותוליעפה ילעב ויביכרמ בקע וז
םינטלוקל (E. Coli) ילוק יא קדייחה ןלער תורשקתה תא
,הז רקחמב ושמישש ,םירבכע יעמב םיאת לש םייפיצפס
.לושליש איה םתאצותש םיעוריא תרשרשל םימרוגה

קר הניא ליבגנז תיצמת יכ םיגדה הז רקחמ םהירבדל
,(Antiemetic) תואקה/תוליחב תדגונ העפשה תלעב
.לושליש דגנ םג תלעופ אלא

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 יאמ
ןטרסב לופיטל תוולנ תועפות םצמצמ ליבגנז
תוולנה תועפותהמ קלחכ תוליחבמ םילבוס רשא םישנא
םייושע (םילפוטמה ללכמ 70%-כ) ןטרס דגנ לופיטל
.ליבגנז ףסותב רזעהל

University of Rochester Medical Center-ב רקחמ
תופורת םע דחי ליבגנז םילטונה םישנא יכ הליג ב"הרא
תוליחבה תא םיתיחפמ יפרתומיכ לופיט ינפל תוליחב דגנ
.40%-ב םהלש

2009 Annual Meeting of the American Society of
Clinical Oncologists


2009 רבמטפס
(2) ןויריהב םישנל ןכוסמ ליבגנז
דימצהל הצילמה (Evira) דנלניפב ןוזמל תוחיטבה תונכוס
ליבגנז יפסותב שומישה ינפמ הרהזא תיוות ליבגנז יפסותל
המסרופש ןוכיס תרהזא תובקעב ,ןויריהב םישנ ידי-לע
.(Risk Assessment Unit) םינוכיס תכרעהל הדיחיה ידי-לע

רשא ליבגנז יפסותב שומיש ליבגהל שי יכ האצמ וז הדיחי
,ןויריהב םישנל ,תואקשמ תנכהל תוקבאכו התכ םירכמנ
לש ותוחתפתהל קיזהל םילולעש ליבגנזב םיביכרמ ללגב
רוכמל ןיא םהירבדל ,ןכ ומכ .הלודג הכירצה רשאכ ,רבועה
.תוהמיא תויהל תודתעתמה םישנל ליבגנז יפסות

Finnish Food Safety Authority (Evira)


2010 ינוי
ןומיא רחאלש םיבאכ תיחפמ ליבגנז
ב"הרא Georgia College and State University-ב רקחמ
(Pain) םיבאכ תיחפהל יושע ליבגנז ףסות יכ אצמ
ןומיא רחאל (Muscle Injury) םירירשב העיגפל םירושקה
םייעוצקמו םיבבוח םיאטרופסל ךכב םיעיצמו (Exercise)
ימלוג ליבגנז .יעבט (Pain reliever) םיבאכ ךכשמ דחאכ
םיבאכה תא ותיחפה (Heat-treated) םוחב לפוטמ ליבגנזו
,ובצלפל האוושהב ,24%-כב םירירשב העיגפל םירושקה

ליבגנזמ םרג 2 וכרצש םיבדנתמ 74 ופתתשה רקחמב
ךכ רחא וליעפהו םוי 11 ךשמב ,םוחב לפוטש ימלוג
תינוניב תירירש העיגפל םורגל ידכב תולוקשמ יליגרת
.עורזב

התכ ןתינש ליבגנזה ףסות תא ליבגהל שיש האצמ הכרעה
ליבגנזב םיביכרמש ןוויכ ןויריהב םישנב הייתש תוקבא וא
.(Fetal development) רבועה תוחתפתהל קיזהל םילולע

The Journal of Pain


2011 ינוי
הנרגימב לופיטל ליבגנזו תיצרח תבורעת
...ירקוח


2011 רבמטפס
תינומרעל תונורתי ליבגנז תיצמתל
םתוחתפתה תא טיאהל היושע (Ginger) ליבגנזהמ תיצמת
,(Prostate tumor cells) תינומרעב םיינטרס םיאת לש
.הבוט תוליבס

םירסומ ב"הרא הטנלטא Georgia State University ירקוח
תולתשה לש ןתוחתפתה תא תבכעמ םלש חמצמ תיצמתש
.םירבכעב (Prostate cancer) תינומרעה ןטרס

ליבגנזה תיצמת לש םדא ינבב ליבקמה ןונימה יכ אצמנ
ותוא ,ג"ק 70 ןב לקשמב רגובמ םדאל ג"מ 567-כ אוה
.ירט ליבגנז םרג 100-כמ גישהל ןתינ

British Journal of Nutrition


2011 רבוטקוא
ןטרסל ןוכיסו סגה יעמה תקלד תיחפמ ליבגנז ףסות
University of Michigan Hospital-ב םירקוח ירבדל
(Anti-inflammatory) תויתקלד יטנאה תונוכתה ב"הרא
תנטקהב דיקפת אלמל תויושע (Ginger) ליבגנזה לש
תוחתפתהל ןוכיסה תא תיחפהל ילואו סגה יעמב תקלדה
.(Colorectal cancer) סגה יעמה ןטרס

ולש הנוזתה יפסות וא ליבגנזה שרוש לש העובק הכירצ
סגה יעמה ןטרסב תולחל ןוכיסה תא ןיטקהל היושע
הדירי ווח ליבגנז יפסות ולטנש םישנא יכ הליג רקחמה
בושח רשבמ הווהמה ,סגה יעמה תקלדב 28% תב
.ובצלפ ולטנש הלאל האוושהב תאז ,סגה יעמה ןטרסל

ולביקש םיבדנתמ 30 ופתתשה ,םוי 28 ךשמנש ,רקחמב
וא ןוחט ליבגנז שרוש תיצמת םרג 2 ליכהש ףסות
.ובצלפ תלולג

Cancer Prevention Research


2013 יאמ
המתסאה ינימסת לע לקמ ליבגנז
...ליבקמב


2016 יאמ
םיאירב םגו םימיעט ליבגנז תואקשמ
Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo-ב םירקוח
הקשמ : (Ginger) ליבגנז תיצמתמ תואקשמ ינש וחתיפ וקיסקמ
.(Fermented milk) ססתומ בלח ליכמה הקשמו (Soft drink) לק
(Intestinal system) םייעמה תכרעמל םיעייסמ םהינש
םורתל היושע (Antioxidant) תיטנדיסקוא-יטנאה םתוליעפו
.(Vascular diseases) םד ילכ תולחמו (Cancer) ןטרס תעינמל

ליבגנז לש תוימימ תויצמתמ רצויו זגומ אוה לקה הקשמה
.עבצו םעט קפסל ידכ ןורחאה - (Blackberry) רוחש לטפו
.הבר תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ לעב רצומ גישהל איה ןויערה
הזר בלח לש תבורעתמ רצוימ ססתומה בלחה הקשמ
.םינוש םיסחיב ליבגנז לש תימימ תיצמתו (Skimmed milk)

Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo


2016 ינוי
בלה תואירב תא רפשמ ליבגנז
(Ginger) ליבגנז לש תימוי הכירצ ש אצמ יניס םירקוח תווצ
הז ללכב ,תובר תוינורכ תולחמל ןוכיס תיחפהל היושע
בל תלחמו 8%-ב (High Blood Pressure) הובג םד ץחל
ידי-לע תאז לכ ,13%-ב (Coronary Heart Disease) תילילכ
.םרג 1-ב תימויה ליבגנזה תכירצ תלדגה וא תפסוה

לע ליבגנז לש תונוש תוכירצ תעפשה תא וכירעה םירקוחה
תוינורכ תולחמ יבגל םינש 18 ליג לעמ םישנו םירבג 4,628
תיחומ םד ילכ תלחמ (Anemia) הימנא ןהב ,תונוש
תרכוס ,תילילכ בל תלחמ ,(Cerebrovascular disease)
הימדיפילרפיה ,(Fatty Liver) ינמוש דבכ ,(Diabetes)
םידירצילגירטו לורטסלוכ רתי :(Hyperlipidemia)
.םד ץחל רתיו

תלחמו םד ץחל רתיל ןוכיסו ליבגנז ןיב קר רשק שיש אצמנ
המוד ןוכיס תתחפה .םינש 18 ליג לעמ םישנאב תוילילכ בל
.הנש 40 ליג לעמ ינב ב םג התפצנ

Nutrition


2018 רבוטקוא
תקלדו רתי תנמשה בכעל היושע ליבגנז תיצמת
ןמוש תריתע הנוזתל עגונב
27-ב ךרענ רשאו תועובש 10 ךשמנש ינאירוק םורד רקחמ
(High-fat diet) ןמוש תריתע הנוזתב ונזוהש תודלוחב
רתוי הנטק היילע וניגפה (Ginger) ליבגנז תיצמת תפסותב
םינמושה תומרב הדיריו (Body weight gain) ףוגה לקשמב
האוושהב (Liver) דבכבו םדה םורסב (Lipid levels)
.ליבגנזה תיצמת תא ולביק אלש תודלוחל

Nutrients


2019 טסוגוא
ןויריהב םישנ הריהזמ ןוזמה תוחיטבל תיגברונה תושרה
ליבגנז יפסותב שומיש ינפמ
ןוזמ תוחיטבל תיגברונה תושרה לש ינכדע םוסרפ
ןויריהב םישנ הריהזמ (Norwegian Food Safety Authority)
יפסותמ ענמיהל ןויריהל סנכיהל תוננכתמה םישנו (Pregnant)
.ליבגנז תוליכמה תוקירזמו (Ginger) ליבגנז

(DTU) תינדה תינכטה הטיסרבינואהש רחאל העיגמ הרהזאה
ינדה ןוזמהו הירנירטוה להנימו
ועצב (Danish Veterinary and Food Administration)
הובג ןוכיס םייח ילעבב םירקחמב וליגו השדח םינוכיס תכרעה
.(Abortion risk) הלפהל

NI


2021 ראוני
םיאנת תרתוס ליבגנז לש תיביטקא- ויבה המצועה
םיינומיאו-טוא
University of Michigan ירקוח וכרעש םירבכעב רקחמ
תיביטקא-ויבה תבוכרתה לש התמצועש אצמ ב"הרא ןגישימ
היוצמ רשא Gingerol-6 (Bioactive compound)
תולחמ ינפמ ןגמ דיקפתב שמשל היושע (Ginger) ליבגנזב
ךכיפלו תומיוסמ (Autoimmune diseases) תוינומיא-וטוא
ןוכיסב םינותנה םישנאל עייסל היושע ליבגנז ףסות תליטנ
.תולחמ תוחתפתהל הובג

םע דדומתהל ידכ ויד קזח תויהל יושע הז ליעפ ביכרמ
.(Lupus) תבאזב ומכ םיאנת תעפוה עבוקה ןונגנמה

JCI Insight


2021 ינוי
הלקהב יבויח דוקפת הארמ ליבגנז תיצמת
םיינורכ ןטב יבאכ לע
ודוה יהלד וינ Maharaja agrasen hospitall-ב ינילק רקחמ
לאיצנטופ תלעב איה תזכורמ (Ginger) ליבגנז תיצמתש אצמ
םילבוסב םימוטפמיס לש בחר ןווגמ תתחפהל יתועמשמ
.(Chronic Stomach Pain) םיינורכ ןטב יבאכמ

ליבגנז תיצמת ולביק רשא םילפוטמ 57 ופתתשה רקחמב
.תועובש 4 ךשמב ,ובצלפ וא םויב םיימעפ ג"מ 200 ןב ןונימב

הבוגת לע םיקדבנהמ 41% וחוויד יוסינה רחאל םייעובשב
.יוסינה לכ ךרואל הרמשנש תיטסיטטס תקהבומ תיבויח
,םיקדבנהמ 79%-ב םיליעי ואצמנ ר'גני'ג תיצמת יפסות
היה תיעיברה םעפב .21%- ב ליעי היה ובצלפה וליאו
58%- ב הובג ליבגנזב הלפוטש הצובקב הבוגתה רועיש
.ובצלפה תצובקל סחיב

Journal of Dietary Supplements

.